Till­gäng­lig­het beak­tad-stäm­pel

Utfärdandet av Tillgänglighet beaktad-stämpeln har avslutats den 23.9.2018. Redan utfärdade stämplar är ännu i kraft. En stämpel är i kraft högst tre år efter det att stämpeln blivit utfärdad.

Tillgänglighet beaktad-stämpeln

Tillgänglighet beaktad-stämpeln har tagits fram i samarbete mellan Synskadades förbund, Eficode samt Yle och består av kriterier och en modell för tillgänglighetsbedömning av webbsidor. Synskadades förbund ansvarar för utfärdandet av tillgänglighetsstämpeln.

Tillgänglighet beaktad-stämpeln kan beviljas sådana webbsidor som har fastställt sina viktigaste användarhändelser på webbsidorna och erbjuder tillräcklig tillgänglighet i dessa delar.

På webbsidan har särskild hänsyn tagits till följande:
•    användare med syn- eller hörselskador
•    användare med motoriska eller kognitiva begränsningar
•    senioranvändare.

Beviljad stämpel förpliktar till att tillgängligheten på webbsidan eller tjänsten har beaktats även under vidareutvecklingen (inklusive inhämtningen av återkopplingar och fortsatt utvärdering).

Bedömningsmetod

Vid bedömningen av tillgängligheten identifieras de viktigaste och vanligaste användarhändelserna hos webbsidorna eller tjänsterna. Dessa användarhändelser jämförs mot kriterierna för bedömning av tillgänglighet. Bedömningskriterierna är huvudsakligen baserade på rekommendationer enligt AA-nivån i WCAG 2.0.
tillgänglighetsstandarden samt vissa tilläggskriterier. Utöver tillgängligheten bedöms även den allmänna användbarheten hos valda användarhändelser. Observationerna noteras, prioriteras på en 4-gradig skala och beslut om korrigeringar fattas. Om korrigeringarna anses tillräckliga, beviljar Synskadades förbund en Tillgänglighet beaktad-stämpel för webbsidan, som webbsidan därefter har rätt att använda.
 
Kriterier för beviljande av stämpeln:
 • Observationer med prioriteringarna Mycket viktiga och Viktiga ska korrigeras i sin helhet. Om någon av dessa inte korrigeras helt, ska
  • förhållandet ändå förbättras så mycket som möjlighet
  • underlåtenheten att korrigera motiveras och meddelas officiellt i anslutning till stämpeln
  • problemet meddelas på användargränssnittet i anslutning till problemet.
  • särskilt vad gäller Mycket viktiga observationer ska orsaken till underlåtenheten att korrigera väga tungt (t.ex. publiceringsplattformens tekniska begränsningar) och dessa observationer ska obönhörligen beaktas vid vidareutveckling av webbsidorna.
 • Måttliga observationer ska korrigeras till standardnivån eller diskuteras med en utomstående utvärderare om skälet till att dessa inte korrigeras.
 • Mindre observationer rekommenderas bli korrigerade.
 • Samt:
  • Observationerna i åtminstone de två högst prioriterade (även icke korrigerade) ska publiceras på webbsidan dit stämpelikonen ska länkas.
   • För observationerna meddelas även de åtgärder som dessa föranleder.
  • På samma webbsida ska det även finnas en återkopplingskanal för webbsidans användare där de kan rapportera tillgänglighetsproblem.

Stämpeln gäller i 3 år, varefter tjänsten eller webbsidan genomgår ny bedömning, såvida den inte är oförändrad. På så sätt säkerställs att tillgänglighetslösningen inte har förfallit vid uppdateringen av webbsidan och att de inte har halkat efter i den tekniska utvecklingen. Även användaråterkoppling om webbsidans tillgänglighet samlas in, som beaktas så mycket som möjligt vid vidareutvecklingen av sidan.

Krav på personer som utför bedömningen

Bedömningen av tillgängligheten kan endast utföras av ett organ som beviljats tillstånd av ledningsgruppen för Tillgänglighet beaktad-stämpeln. För att tillståndet ska kunna behandlas i tid innan den första bedömningen inleds ska tillstånd sökas minst en månad innan arbetet ska inledas.
 
Den sökande ska presentera tydliga intyg om sin kompetens. Den sökande ska uppfylla minst ett av följande villkor:
 • Företaget ska ha minst tre referenser gällande utförd tillgänglighetsbedömning under de senaste tre/fem åren.
 • Sakkunnig som ska utföra bedömningen ska ha minst tre referenser gällande utförd tillgänglighetsbedömning under de senaste tre/fem åren.
 • Något annat styrkt intyg om sin kompetens (t.ex. utbildning eller examen).
Ansökan ska innehålla en referenslista samt kontaktperson till beställaren av vardera referens och dennes kontaktuppgifter. Ansökningarna skickas till sekreterare Virpi Jylhä (virpi.jylha@nkl.fi) i Tillgänglighet beaktad-stämpelns ledningsgrupp. Ledningsgruppen behandlar ansökningar månatligen. Ledningsgruppen förbehåller sig rätten att avslå bedömningstillstånd om tillräcklig kompetens inte kan styrkas.

Kontaktuppgifter

Mer information om Tillgänglighet beaktad-stämpeln ges av ledningsgruppens ordförande Iiro Nummela, iiro.nummela@nkl.fi, tel. 050 464 5339.

Auktoriserade stämpelrevisorer, länkarna öppnas i ett nytt fönster