Siirry pääsisältöön

Tie­to­suo­ja­se­los­teet

Tälle sivulle on koottu tietoa Näkövammaisten liitto ry:n keräämistä henkilötiedoista ja rekisteröityjen oikeuksista.
Kädet lukevat valkoista pistekirjoituspaperia.

Tässä osiossa

Tärkeitä termejä

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollisia henkilöitä (ihmisiä) koskevia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskevaksi (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kuva, IP-osoite, auton rekisteritunnus).

Rekisteri on mikä tahansa jäsennelty henkilötietoja sisältävä tietojoukko, josta henkilötiedot ovat saatavilla tietyin perustein. Rekisteri voi olla paperi- tai sähköisessä muodossa.

Rekisterinpitäjä on yhteisö tai henkilö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä rekisterin käytöstä.

Käsittelijä on rekisterinpitäjän lukuun toimeksiannosta työskentelevä taho, jonka tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

Käsittely on toiminto, joka kohdistetaan tietojoukkoihin joko automaattista tietojen käsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. Käsittelyä on esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen ja säilyttäminen.


Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Yksityiskohtaista tietoa kunkin Näkövammaisten liiton rekisterin osalta löydät alla olevista linkeistä eri tietosuojaselosteisiin.

Näkövammaisten liitto ry noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta- Ulkoinen linkki (GDPR, General Data Protection Regulation) sekä sitä täydentävää tietosuojalakia- Ulkoinen linkki. Tietosuojasääntelyn tarkoitus on vahvistaa yksilöiden tietosuojaa ja antaa yksilöille oikeus tietää, mitä tietoja heistä tallennetaan erilaisiin tietokantoihin. Tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen.

Näkövammaisten liitto käsittelee ja säilyttää kaikissa toiminnoissaan keräämiään henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisina. Tietojen luottamuksellisuus on turvattu muun muassa asianmukaisin teknisin ratkaisuin sekä hallinnollisin toimenpitein niin, että tiedot ja tietojärjestelmät pidetään vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niiden käsittelyn tarkoituksen mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin kukin tehtävä sitä edellyttää. Liiton työntekijät käsitelevät vain oman tehtävän hoitoon liittyviä henkilötietoja.

Näkövammaisten liitto ry käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja seuraavissa toiminnoissaan ja palveluissaan:

 • apuvälinemyymälä Aviris (myymälä, verkkokauppa, apuvälinelainaamo)
 • Annansilmät-lahjoittajarekisteri (vapaaehtoisten lahjoitusten kerääminen näkövammaistyöhön)
 • Kuntoutus-Iiris (potilasrekisteri)
 • Iiris-keskuksen majoitustoiminta
 • jäsenyhdistysten keskitetty jäsen- ja lehtitilausrekisteri
 • näkövammaiskortit ja erikoishinnoiteltu numeropalvelu
 • Näkövammaisten liitto ry:n opaskoirakoulu (opaskoira- ja hoitoperhetoiminta)
 • oikeuksienvalvonnan ja työelämäpalvelujen neuvonta- ja asiakastyö
 • tiedonsaantipalveluiden sähköiset palvelut, neuvontapalvelut ja Daisy-soittimien lainaus
 • lukupalvelu
 • Näkövammaisten liitto ry:n verkkosivusto, verkkolomakkeet ja uutiskirjeet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja, kieltää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinoinnissa sekä oikeus pyytää tietojaan poistettavaksi rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai tietojen poistamiseen tehdään rekisteristä riippuen kirjallisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.  Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen eri rekistereiden osalta löydät kustakin tietosuojaselosteesta. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on myös oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen: p. 029 566 6700 (vaihde), tietosuoja(at)om.fi.

Lisätietoja tietosuojasta Näkövammaisten liitossa antaa kussakin tietosuojaselosteessa mainittu vastuuhenkilö sekä Näkövammaisten liitto ry:n tietosuojavastaava, vs. oikeuksienvalvontalakimies Elina Ketonen. Yhteystiedot: tietosuoja@nkl.fi, p. (09) 396 041 (vaihde).


Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Pääset lukemaan eri toimintojen tietosuojaselosteita alla olevien linkkien kautta: