Siirry pääsisältöön

Luetus-kuuntelun käyt­tö­eh­dot

Luetus-kuuntelu on maksuton palvelu äänijulkaisujen kuunteluun. Tältä sivulta löydät palvelun käyttöehdot.
Webbox-kuuntelulaite henkilön sylissä.

Tällä sivulla

Päivitetty 6/2019

Palveluntarjoaja:
Näkövammaisten liitto ry
Tiedonsaantipalvelut
PL 30
00030 IIRIS
p. 09 3960 4040

Palvelu:
Luetus®-kuuntelu (=entinen Lehtikuuntelu-palvelu)

1. Palveluiden tarkoitus

Luetus-kuuntelu- ja Kuuntelukaista-palvelut (jäljempänä Palvelut) muodostavat Näkövammaisten liiton (jäljempänä Palveluntarjoaja) tarjoaman palvelukokonaisuuden julkaisujen kuunteluun. Palvelukokonaisuus sisältää sen käytössä tarvittavien välineiden lainaamisen. Palvelukokonaisuutta tarjotaan manner-Suomessa asuville näkövammaisille yksityishenkilöille (jäljempänä Asiakkaat).

Luetus-kuuntelu on maksuton palvelu äänijulkaisujen (lehdet, kirjat ja muut aineistot) kuunteluun. Kuuntelukaista-palvelun tarkoitus on tukea siirtymistä äänijulkaisujen verkkojakeluun. Kuuntelukaista-palvelun tekninen toteutus perustuu pääasiallisesti Palveluntarjoajan valitseman operaattorin mobiiliverkkoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee palveluita Veikkauksen tuotoilla. Palvelut tuotetaan yhteistyössä lehtikustantajien ja muiden sisällöntuottajien kanssa.

2. Palvelun käyttöoikeuden tarkistaminen

Palvelut voidaan toimittaa näkövammaiselle henkilölle, jonka näkövammasta johtuva haitta-aste on vähintään 50 %. Palveluntarjoaja tarkistaa tilaajan oikeuden palveluun asiakasrekisteristään ennen Palvelun toimittamista. Mikäli Palveluntarjoaja ei voi todeta tilaajan oikeutta Palveluun asiakasrekisteristään, tilaajan on toimitettava Palveluntarjoajalle näkövamman haitta-asteen osoittava lääkärintodistus.

3. Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Ennen Palvelun käyttöönottoa Asiakas vakuuttaa saaneensa tiedoksi palveluiden käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne. Palvelusopimus tulee voimaan, kun Palvelun toimitus Asiakkaalle on alkanut.

Palvelusopimus on voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää palveluita tai Palvelun käyttöön lainattuja välineitä.

4. Asiakkaan käyttöön luovutettavat välineet ja ohjelmistot

Palveluiden käytössä yleisesti käytettäviä välineitä ovat kuuntelulaite, mobiilireititin sekä lisäantenni. Palveluntarjoaja toimittaa kustannuksellaan lainattavat välineet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa tai valtuutetulle kolmannelle osapuolelle. Mikäli toimitusosoitteessa ei ole valitun operaattorin mobiiliyhteyden riittävää saatavuutta, Palveluntarjoaja voi toteuttaa Palvelun vaihtoehtoisella yhteydellä. Lainatut välineet eivät siirry Asiakkaan omistukseen.

5. Aineiston ja välineiden käyttöoikeus

Palveluiden kautta saadun aineiston käyttöoikeus on henkilökohtainen. Palvelun kirjautumistietojen tai palvelun kautta tarjottavan sisällön luovuttaminen muille tai välittäminen on kielletty.

Asiakas sitoutuu huolellisesti hoitamaan ja säilyttämään lainaksi saatuja välineitä. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa lainaamiaan välineitä edelleen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Lainatut välineet on tarvittaessa toimitettava huoltoon Palveluntarjoajalle. Muualla tehtävästä huollosta on erikseen sovittava Palveluntarjoajan kanssa.

6. Ilmoitusvelvollisuus

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle lainattujen välineiden vahingoittumisesta tai muusta seikasta, joka estää tai vaikeuttaa palveluiden käyttöehtojen mukaista käyttöä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa myös yhteystietojensa muuttumisesta tai muista muutoksista, joilla on merkitystä palveluiden jatkumisen kannalta. Asiakas sitoutuu muutenkin antamaan palveluiden seurantaa ja kehittämistä varten Palveluntarjoajan pyytämiä palveluiden käyttöön liittyviä tietoja.

7. Vahingonkorvausvastuu

Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään loukkaa Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia hän on loukannut, mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Palveluntarjoaja selvittää väärinkäyttötapaukset tarvittaessa yhteistyössä Celian, muiden sisällöntarjoajien tai oikeudenhaltijoiden kanssa ja ilmoittaa tietoonsa tulleesta väärinkäytöksestä Celialle tai muulle sisällöntarjoajalle. Jos Palveluntarjoajan, Celian, muun sisällöntarjoajan tai oikeudenhaltijan tietoon tulee ilmeinen tekijänoikeusrikos tai -rikkomus, tapauksesta tehdään rikosilmoitus.

Jos Asiakas aiheuttaa vahinkoa lainatuille välineille hänen syykseen luettavalla teolla tai laiminlyönnillä, Palveluntarjoaja voi periä vahingosta korvausta Asiakkaalta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä tai toimimattomuudesta Asiakkaalle aiheutuvia välittömiä eikä välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.

8. Palvelun sulkeminen

Asiakas voi milloin tahansa irtisanoa palvelusopimuksen. Irtisanominen tapahtuu kirjallisella tai suullisella ilmoituksella Palveluntarjoajalle ja palauttamalla viivytyksettä lainatut välineet.

Palveluntarjoaja voi sulkea Palvelun määräajaksi tai irtisanoa Palvelusopimuksen ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos Palvelu lakkautetaan, palvelutarjontaa joudutaan supistamaan muun olennaisen syyn vuoksi tai jos Asiakas:

- on erehdyttänyt Palveluntarjoajan myöntämään Palvelun luovuttamalla vääriä tai puutteellisia tietoja;

- laiminlyö yhteystietojen muutoksista ilmoittamisen;

- käyttää epäkuntoisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja Palveluntarjoajan antamasta muistutuksesta huolimatta;

- on asetettu syytteeseen Palvelua hyväksikäyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä tai muuten aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä verkolle tai muille käyttäjille;

- tarpeettomasti viivyttää ilmoitustaan laitteiden vioittumisesta;

- ei käytä Palvelua sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen;

- rikkoo huomautuksesta huolimatta Palvelun käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan tai

- olosuhteiden muuttumisen vuoksi ei enää täytä palvelun käytölle asetettuja edellytyksiä.

9. Palvelun käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja edellyttäen, että käyttöehtojen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu Asiakkaan vahingoksi. Tämän lisäksi Palveluntarjoaja voi muuttaa käyttöehtoja seuraavissa tilanteissa:

- lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen siihen perustuvan päätöksen perusteella tai

- muusta erityisestä syystä olosuhteiden muututtua siten, ettei sopimussuhteen jatkaminen ilman ehtomuutosta olisi kohtuudella mahdollista.

Asiakkaalle ilmoitetaan uusista sopimusehdoista kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Muutettuja sopimusehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

10. Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja toimittaa Palvelun käyttöön vaadittavan tunnuksen ja salasanan Asiakkaalle tai Palvelun asentavalle kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun häiriöttömänä. Palveluntarjoaja korjaa palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana saatuaan tiedon viasta tai häiriöstä ilman tarpeetonta viivytystä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään Palvelusopimuksen tekemistä varten tai myöhemmin ilmoittaessaan tietojen muutoksista. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista. Tarkempia tietoja Palveluntarjoajan asiakasrekisterin sisällöstä saa rekisteriselosteesta Palveluntarjoajan www-sivuilta osoitteesta http://www.nkl.fi.