8.1.2019
Tie­to­suo­ja­se­los­te asiak­kail­le An­nan­sil­mät lah­joit­ta­ja­re­kis­te­ris­tä

Tässä Tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Seloste”) kerrotaan, kuinka Näkövammaisten liitto ry käsittelee henkilötietoja Annansilmät lahjoittajarekisterissä.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön (tai tietosuoja-asetuksen) mukainen rekisterinpitäjä on Näkövammaisten liitto ry (jäljempänä "NKL ry"). NKL ry vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Näkövammaisten liitto ry
Y-tunnus: 0202748-5
Postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Talousjohtaja Vesa Tuunainen
Näkövammaisten liitto ry
Postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
puh. (vaihde)  (09) 396 041

Tietosuojavastaava:
lakimies Elli Björkberg, Näkövammaisten liitto ry

2. Rekisterin käsittelijä

Keräystoimisto Jouko Elo Oy
Y-tunnus 0893478-0

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

NKL ry:n Annansilmät lahjoittajarekisteri on perustettu vuonna 1991 ja sitä käytetään osoitelähteenä vapaaehtoisten lahjoitusten keräämiseksi näkövammaistyöhön. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään NKL:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. NKL käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Lahjoittajarekisterissä oleville henkilöille postitetaan vuosittain varainhankintakirjeitä, Annansilmät kalenteri sekä muuta materiaalia. Annansilmät keräyksellä on poliisin myöntämä keräyslupa nro RA/2018/923. Lupa on voimassa 1.1.2019 - 31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittaja-asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu.

4. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja rekisteriin:
  • nimi (etu- ja sukunimi)
  • osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
  • NKL ry:n järjestämiin keräyksiin osallistumistieto (lahjoitettu summa ja lahjoituksen päivämäärä sekä tieto mihin kampanjaan lahjoitus liittyy)
Henkilötietoja kerätään seuraavin tavoin:
  • Henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä Väestörekisterikeskuksen, Postin tai muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Tällä hetkellä nimi- ja osoitetietoja ostetaan Bisnode Oy:n yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteristä massaluovutuksina.
  • NKL ry:n Annansilmät puhelinrinki vastaanottaa tietoja rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse
  • nettilomakkeella https://www.nkl.fi/fi/etusivu/yhteys/lahjoitukset_osoitteenmuutos tai tapahtumissa täytettävällä Annansilmät lahjoittajalomakkeella
  • rekisteröidyn itsensä täyttämän lahjoittajakortin perusteella

5. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan ylläpidon, tulostuksen ja postituksen suorittamiseksi ulkopuolisille yrityksille. Kaikkien yritysten kanssa on tehty käsittelysopimukset ja käsittelijä huolehtii henkilötiedoista huolellisesti noudattaen asetuksen säännöksiä ja rekisterinpitäjän kanssa tehtyä sopimusta.

6. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Rekisteristä tehdään poistoja säännönmukaisesti kun on kulunut noin 2 vuotta rekisteröidyn viimeisestä lahjoituksesta, jolloin asiakassuhde katsotaan päättyneeksi.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja tai käyttää niitä suoramarkkinoinnissa sekä oikeus pyytää tietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai poistamiseen lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi puhelimitse (09) 3960 4545 tai verkkolomakkeella www.nkl.fi/annansilmat tai kirjeitse Näkövammaisten liitolle osoitetulla pyynnöllä.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen (puhelinvaihde 029 566 6700, tietosuoja@om.fi)

9. Tietoturva

Noudatamme erityistä huolellisuutta käsitellessämme henkilötietoja. Henkilöstömme ja käyttämämme alihankkijat on koulutettu tietosuoja-asetuksen vaatimuksista ja kaikki ovat sitoutuneet salassapitosopimukseen.

Sähköisessä muodossa oleva aineisto:
Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat salasanoilla, kryptaamalla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat (mukaan lukien niiden varmuuskopiot) ovat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä, joiden toimenkuva sisältää Annansilmät lahjoittajarekisteriin liittyviä tehtäviä. Tiedonsiirrot tapahtuvat suojatuilla palvelinyhteyksillä ja siirrettävät tiedostot on vielä erikseen salattu.

Paperisessa muodossa oleva aineisto: Aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa tiloissa ja käsittelyn jälkeen paperinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

10. Selosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidyille verkkosivullamme https://www.nkl.fi/fi/etusivu/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste-asiakkaille-annansilmat-lahjoittajarekisterista, josta löytyy myös viimeisin version tästä Selosteesta.