Saa­vu­tet­ta­vuus ver­kos­sa ja mo­bii­li­lait­teis­sa

Saa­vu­tet­ta­vuus ei tar­koi­ta tylsää ja il­meetöntä ul­koa­sua verk­ko­pal­ve­lus­sa tai so­vel­luk­ses­sa. Se tar­koit­taa oi­kei­den rat­kai­su­jen va­lit­se­mis­ta. Käyttämällä saa­vu­tet­ta­via rat­kai­su­ja mah­dol­listamme hy­vin eri­lais­ten ih­mis­ten it­senäisen pal­ve­lui­den ja so­vel­lus­ten käytön.

WCAG 2.0 on stan­dar­di, jo­ka määrit­te­lee saa­vu­tet­ta­vuut­ta tek­ni­ses­ti ja se luo­ki­ttel­ee saavutettavuuden eri ta­soi­hin. Laa­jem­min ymmärret­tynä saa­vu­tet­ta­vat verk­ko­pal­ve­lut, jul­kai­sut ja so­vel­luk­set ovat myös help­pokäyttöisiä ja vi­suaa­li­ses­ti sel­keitä. Saa­vu­tet­ta­vuus huo­mioi eri­lai­sia käyttäjiä ja mah­dol­lis­taa toi­mi­mi­sen eri­lais­ten lait­tei­den, apuväli­neoh­jel­mien ja tai­to­jen avul­la.

Näkövam­mai­set käyttävät usein tie­to­ko­net­ta tai mo­bii­li­lai­tet­ta ruu­dun­lu­ki­jan avul­la, näytön ele­ment­tejä suu­ren­taen tai käyttäen kääntei­siä värejä. Hii­ren ase­mes­ta käytetään usein näppäimistöä. iOS- ja And­roid-lait­teis­sa on val­miik­si asen­net­tu­na Käyttöapu-so­vel­luk­sia. Ne muut­ta­vat hie­man käytettäviä oh­jau­se­leitä, mut­ta mah­dol­lis­ta­vat kos­ke­tusnäytön käytön il­man näköä.