Ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön es­teet­tö­myys ja opas­teet

Es­teettömät rat­kai­sut ta­kaa­vat tur­val­lis­en liik­ku­mis­en ja lait­tei­den käytön it­senäises­ti, riip­pu­mat­ta hen­kilön näköky­vystä tai fyy­si­sistä ra­joi­tuk­sis­ta. Kun lii­ken­nejärjes­te­lyissä ja ra­ken­nuk­sis­sa käytetään har­kit­tu­ja, es­teettömiä rat­kai­su­ja, mah­dol­lis­tamme it­senäisen ja tur­val­li­sen liik­ku­mi­sen eri ryh­mil­le.

Ra­ken­ne­tus­sa ympäristössä voi­daan huo­mioi­da näkövam­mais­ten tar­pei­ta mo­nin eri ta­voin. Eri­lai­set oh­jaus­lis­tat tai laa­toi­tuk­set hel­pot­ta­vat kul­ke­mis­ta niin sisällä kuin ul­ko­na. Kylt­tien oi­kean­lai­nen si­joit­te­lu ja väri­tys ovat myös tärkeitä huo­mioi­ta­via asioi­ta sa­moin kuin por­tai­den, ovien tai vaik­ka nau­la­koi­den si­joit­te­lu­kin. Pyörätei­den reu­nus­ki­vet, his­sien pai­nik­kei­den mer­kit­se­mi­nen ja ääni­ma­ja­koi­den käyttö kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti myös es­teettömän ympäristön to­teut­ta­mi­seen.

Es­teettömyys liit­tyy myös eri­lai­siin lait­tei­siin. Lai­te voi ol­la ko­din­ko­ne tai vaik­ka­pa jul­ki­sis­ta ti­lois­ta löytyvä au­to­maat­ti. Kun pai­nik­kei­den muo­dot ja mer­kinnät, lait­tei­den si­joit­te­lu, värien käyttö ja mah­dol­li­set ääni­pa­laut­teet suun­ni­tel­laan es­teettömyys­pe­riaat­tei­ta nou­dat­taen, tu­lee lait­teis­ta ko­ke­muk­sen mu­kaan kai­kil­le käyttäjil­le pa­rem­pia ja help­pokäyttöisem­piä.