Työe­lä­mäs­sä jat­ka­jil­le

Näköongelmien tai näön heikkenemisen aiheuttaessa vaikeuksia työssä, on tärkeää lähteä etsimään ajoissa ratkaisuja työssä selviytymisen ongelmiin. Monissa tapauksissa ammatti ja työtehtävät ovat sellaisia, että monia heikentyneestä näöstä aiheutuvia vaikeuksia voidaan ratkaista työympäristön mukauttamisratkaisuilla ja työtehtäväjärjestelyillä.

Mikäli työn mukauttamisratkaisuilla ja apuvälineillä ei voida tilannetta auttaa niin, että työntekijä pystyisi suoriutumaan työstään ilman kohtuutonta kuormitusta, voivat erilaiset ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet tulla kyseeseen.

Ammatillista kuntoutusta järjestävät pääasiassa Kela ja työeläkevakuutus, mutta myös TE-palvelut ja tapaturma- ja liikennevakuutus. Ammatillista kuntoutusta järjestetään työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi. Edellä mainitut tahot voivat järjestää ammatillista kuntoutusta kun se on tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa sairaus, vika tai vamma aiheuttaa työkyvyn menettämisen uhkan tai työkyky tai ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet. Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa huomioidaan myös kuntoutusta hakevan henkilön ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Olennaisena kriteerinä pidetään sitä johtaako kuntoutus työssä jatkamiseen, työelämään palaamiseen tai työelämään siirtymiseen.

Oikea-aikaisessa ammatillisen kuntoutuksen toimien käynnistymisessä on erittäin tärkeää hoitavan lääkärin ja työelämässä mukana olevilla työterveyshuollon rooli. Aina ammatillista kuntoutusta haettaessa tarvitaan hoitavan lääkärin tai työterveyslääkärin B-lausunto, jossa ammatillisen kuntoutuksen käynnistymisen välttämättömyys todetaan. Siinä vaiheessa kun heikentynyt näkö alkaa vaikeuttaa joistakin työtehtävistä suoriutumista tai kuormitustekijät työssä lisääntyvät, on syytä puhua näistä ongelmista hoitavan silmälääkärin tai työterveysläääkärin kanssa. Myös Työllisyyspalvelujen henkilöstö, NKL ry:n oikeuksienvalvonnan asiantuntijat tai keskussairaalan kuntoutusohjaajat voivat tällaisessa tilanteessa ohjata edelleen ammatillisen kuntoutuksen palvelujen piiriin.

Tutustu työntekijan tietopakettiin