Julkaistu 22.11.2016
Nuo­ren kun­tou­tus­ra­ha, näin haet

Tavoite

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16 - 19 -vuotiaille vammaisille tai vajaakuntoisille nuorille. Jos nuori on koulutuksessa täyttäessään 20 vuotta, nuoren kuntoutusrahaa maksetaan käynnissä olevan koulutuksenloppuun.

Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on varmistaa nuoren ammatillisen kuntoutumisen käynnistymi-nen ja toteutuminen ja parantaa siten hänen työllistymisedellytyksiään sekä turvata hänen toi-meentulonsa. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä nuoren siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lisäksi edellytetään, että nuorelle on kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntou-tumissuunnitelma. Suunnitelman voi laatia Kelan lomakkeelle (KU110) tai vapaamuotoisesti, jolloin sen on sisällettävä ne tiedot, joita Kelan suunnitelmalomakkeessa kysytään.

Lopullisena koulutuksen jälkeisenä tavoitteena nuorella on oltava työelämä. Työn ei tarvitse olla kokopäiväistä, vaan se voi olla myös eri tavalla toteutettua osa-aikaista työtä.

Hakulomake ja vinkkejä sen täyttämiseen

Voit hakea nuoren kuntoutusrahaa, kun sinulla on opiskelupaikka. Opiskelupaikka voi olla perus-koulussa, lisäopetuksessa, Valma-koulutuksessa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kor-keakoulussa. Huomaa, että sinun on oltava 16-19 -vuotias.

Nuoren kuntoutusrahaa haetaan täyttämällä Kelan lomake KU111 nuoren kuntoutusraha. Hakemuksen voi täyttää myös verkossa.

Nuoren kuntoutusraha KU111

Nuoren kuntoutusrahan peruste ja aika

Alkamisaika
 • Alkamisaika on se päivämäärä, josta lähtien haet nuoren kuntoutusrahaa.
 • Ensimmäistä kertaa hakiessasi alkamispäivä on 16-vuotissyntymäpäivääsi seuraava päivä.
 • Jatkohakemuksessa se on esimerkiksi edellisen nuoren kuntoutusrahapäätöksen päätty-mispäivää seuraava päivä tai opintojesi alkamispäivä.
Haen samalla hakemuksella ammatillista kuntoutusta koulutuksen ajalle.
 • Tähän merkitset rastin yleensä kohtaan kyllä. Kela myöntää opinnot ammatillisena kuntoutuksena yhteen ammattiin. Lukio ei valmista ammattiin, joten lukio-opintojen lisäksi voit saada ammatillisena kuntoutuksena jonkin näkövammaiselle soveltuvan ammatillisen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon.
 • Kun laitat rastin kohtaan kyllä, sinun ei tarvitse hakea erikseen opintoja ammatillisena kuntoutuksena Kelan lomakkeella KU101, vaan tämä rasti korvaa sen.
Onko sinulle tehty henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma?
 • Tähän merkitset, onko suunnitelma tehty ja missä se on tehty.

Muut etuudet

Oletko saanut työttömyyskassan päivärahaa kuntoutusaikana tai sitä ennen? Kerro myös, jos olet hakenut päivärahaa.
 • Kerro, oletko saanut tai hakenut ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.
Saatko kuntoutusajalta korvausta tai eläkettä muualta kuin Kelasta? Kerro myös, jos olet hakenut korvausta tai eläkettä.
 • Tällainen muualta saamasi korvaus tai eläke voi olla esimerkiksi vakuutusyhtiön maksama.

Opiskelu- ja elämäntilanne

Mitä opiskelet ja missä oppilaitoksessa? Jos et opiskele tällä hetkellä, kerro tilanteestasi tarkemmin (esim. kuntoutus, työnhaku, työpajatoiminta, keskeytyneet opinnot).
 • Kirjoita tähän oppilaitoksesi nimen ja tutkinnon, jota siellä suoritat.
 • Jos olet peruskoulussa, tutkinnon nimen tilalle kirjoitat käyväsi peruskoulua.
 •  Jos et opiskele, kerro, mitä teet ja miksi et opiskele.

Nuoren kuntoutusrahan tarve

Miten sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskelua tai ammatinvalintaa?
 • Kerro, miten näkövamma ja mahdolliset muut vammat tai sairaudet vaikeuttavat opiskeluasi ja ammatinvalintamahdollisuuksiasi.
 • Mieti, mihin kaikkeen opiskelussa, ammatinvalinnassa, koulutuspaikan valinnassa ja muussa vastaavassa näkövamma todellisuudessa vaikuttaa. Voitko näkövammaisena nuorena valita minkä tahansa koulutusalan? Hidastaako näkövamma työskentelyä?
Millaista tukea tai millaisia järjestelyjä tarvitset, että voit opiskella tai osallistua kuntoutukseen?
 • Jos käytät opiskeluissa henkilökohtaista apua, erilaisia apuvälineitä tai kuljetuspalvelujen opiskelumatkoja, kerro niistä tässä.
 • Kerro myös, saatko koetilanteissa erityisjärjestelyjä, tarvitsetko oppimateriaaleja itsellesi soveltuvassa muodossa tai onko opiskelussasi muita erityisjärjestelyjä.

Liitteet

 • Muista liittää mukaan henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä lääkärin-lausunto B. Lääkärin on otettava kantaa opiskelusuunnitelmiisi ja siihen, ovatko ne näkö-vamman ja muiden mahdollisten vammojen tai sairauksien kannalta hyviä.
 • Kun opintosi alkavat, lähetä Kelaan läsnäolotodistus ja suunnitelma opintojen etenemisestä. Sinun on lähetettävä nämä, vaikka olisit peruskoulussa.

Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten KU110

Voit tehdä henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman tälle lomakkeelle tai vapaamuotoisesti erilliselle paperille. Tärkeintä on, että suunnitelmassa ovat kaikki Kelan tarvitsemat tiedot.

Nuoren työ- ja toimintakykyä alentava sairaus, vika tai vamma

 • Muista kertoa, jos sinulla on näkövamman lisäksi muita vammoja tai sairauksia, jotka rajoit-tavat ammatinvalintaa ja vaikeuttavat opiskelua. Muista myös mahdollinen oppimisvaikeus.

Miten sairaus, vika tai vamma vaikeuttaa opiskelua ja ammatinvalintaa?

 • Kerro, millä tavoin näkövamma ja muut mahdolliset vammat tai sairaudet vaikeuttavat opiskelua ja ammatinvalintaa.
 • Mieti, mitä kaikkea on näkövamman vuoksi otettava huomioon alavalinnoissa ja urasuunnitelmissa. Mieti samat asiat mahdollisten muiden vammojen tai sairauksien osalta.
 • Kerro, millaisia ongelmia näkövammaisena opiskellessa tulee vastaan. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi oppimateriaalien saatavuuteen ja käytettävyyteen, opiskelun käytännön järjestelyjen ennakointiin ja järjestelyjen sujuvuuteen sekä muihin asioihin, joista näkevä opiskelija selviytyisi ilman ongelmia.

Alustava suunnitelma kuntoutuksen jälkeisestä ammatista ja työllistymismahdollisuuksista

 • Jos olet peruskoulussa, 10. luokalla, lukiossa tai valmentavassa koulutuksessa, kerro alustavista tulevaisuudensuunnitelmistasi. Kerro, mitä suunnittelet opiskelevasi ja miten työllistyt opintojen jälkeen.
 • Jos opiskelet ammattiin tai suoritat korkeakoulututkintoa, kerro se tässä. Lisäksi muista kertoa, millaiset suunnitelmat ja mahdollisuudet sinulla on saada töitä valmistumisen jälkeen.

Suunniteltu koulutus ja kuntoutus sekä suunnitelman ajallinen kesto

 • Kerro, mihin oppilaitoksiin olet aikeissa hakea tai hakenut.
 • Se, mille ajalle suunnitelma tehdään, on erilainen sen mukaan, mitä teet tällä hetkellä ja mitä olet lähdössä opiskelemaan.

Opiskelun tukemiseksi ja päivittäisistä toimista selviytymiseksi tarvittavat ja suunnitellut erityisjärjestelyt sekä tukitoimet

 • Kerro, tarvitsetko opiskelussa henkilökohtaista apua, liikkumistaidonohjausta, kuljetuspalvelujen opiskelumatkoja, erilaisia apuvälineitä, opiskelujen ja koetilanteiden erityisjärjestelyjä, itsellesi soveltuvassa muodossa olevia oppimateriaaleja ja muita vastaavia.
 • Kokeissa ja muussa opiskelussa tarvittavia erityisjärjestelyjä voivat olla muun muassa lisäaika, tarve rajata tehtävien määrää, opiskeluympäristöön liittyvät asiat kuten istumapaikan valinta ja virtalähteen saaminen apuvälineille, kuvallisia tai muutoin visuaalisia tehtäviä korvaavat tehtävät, kaksinkertaiset tauot kielten opintojen kuuntelutehtävissä sekä oppimateriaalien ja kokeiden saaminen näkövammaiselle soveltuvassa muodossa.

Mitä suunniteltu koulutuksen jälkeen, alustava mahdollinen jatkokoulutussuunnitelma

 • Kerro, mitä olet suunnitellut tekeväsi nyt kesken olevien tai alkavien opintojen jälkeen. Voit olla esimerkiksi hakemassa töitä tai jatkamassa opiskelua seuraavalla koulutusasteella.
 • Jos suoritat ammatillista perustutkintoa ja sinulla on valmistumisen jälkeen jatkokoulutussuunnitelma, kerro se tässä. Kela ei välttämättä tue näitä jatko-opintojasi, mutta silti on hyvä, että olet maininnut ajatuksistasi tässä suunnitelmassa. Muista perustella, miksi olet valinnut tällaisen opiskelureitin.

Miten ja milloin kuntoutumissuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan?

 • Suunnitelmaa on arvioitava ainakin silloin, jos et saa haluamaasi opiskelupaikkaa tai jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa. Lisäksi sitä on arvioitava, jos näkövammasi tilanne muuttuu.

Hakijan kuntoutusasiaa kotikunnassa hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot

 • ´Selvitä, onko yhteyshenkilö keskussairaalan kuntoutusohjaaja, koulusi opinto-ohjaaja vai joku muu.

Paikka ja aika sekä allekirjoitukset

 • Suunnitelman allekirjoitat ainakin sinä itse, alaikäisen nuoren huoltaja, kotikunnan edustaja ja oppilaitoksen edustaja.
 • Muista, että tähän on kirjoitettava kaikkien suunnitelman laatimisessa mukana olleiden tiedot.
 • Myös mahdollisesti mukana ollut oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipisteen ohjaava opettaja tai keskussairaalan kuntoutusohjaaja allekirjoittavat suunnitelman.