Aluesihteereiden kuukausitiedote/ Elokuu 2015
Yle-ve­ros­ta

Yleisradioveroa ovat velvolliset suorittamaan kaikki, joilla on laissa määritelty määrä tuloa, riippumatta yleisradion palvelujen käytöstä.  Yleisradiovero on vero yhtä lailla kuin muut tulon perusteella suoritettavat verot (valtion tulovero, kunnallisvero jne.), jotka eivät ole välitöntä vastiketta mistään veronmaksajan saamasta palvelusta tai edusta. Verohallinnon ohjeessa ”Yleisradio” todetaan:
”Televisiomaksusta poiketen yleisradioveroa on suoritettava riippumatta siitä, onko henkilöllä tai hänen taloudessaan televisio. Veroa suoritetaan myös riippumatta siitä käyttääkö henkilö Yleisradion palveluita tai voiko hän edes käyttää Yleisradion palveluita.”

Yleisradioveron suorittamisperusteet ovat siis säädetty laissa ja niiden muuttaminen kuuluisi asianomaisen ministeriön toimivaltaan.

Verohallinto voi verotuksen päättymisen jälkeen yksittäistapauksessa myöntää vapautuksen verovelvolliselle jo määrätystä yleisradioverosta:

1) jos vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sairauden, työttömyyden, elatusvelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi olennaisesti alentunut tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; tai

2) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta.

Kun lain mukaan veron suorittamisvelvollisuus on yleinen ja riippumaton yleisradion palvelujen käytöstä, ei veron periminen ole kohtuutonta yksinomaan sen johdosta, että henkilö ei voi käyttää yleisradion palveluja. Näkövammaisuuden perusteella yksistään ei siis voi saada vapautusta Yle-verosta.

Veron määräytymisestä ja tulorajoista

Jos vuoden 2014 verotuksessa yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot ovat alle 7 500 euroa vuodessa, Yle-veron määrä jää alle 51 euron eikä  vero  tule maksettavaksi. Jos eläketulot ovat 8 958,84 euroa vuodessa, mikä vastaa takuueläkkeen tasoa vuonna 2015, on Yle-vero 60,92 euroa. Jos tulot ovat vähintään 21 029 euroa, on Yle-vero maksimimääräinen eli 143 euroa.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä saa lisätietoja Näkövammaisen palveluoppaasta ja verotoimistoista. Alennusta voi hakea vapaamuotoisesti, siihen ei ole erityistä mallia tai lomaketta.

Lähteenä käytetty verohallinnon johtavan lakimiehen Matti Merisalon vastausta Vanen eli valtakunnallinen vammaisneuvoston tiedusteluun asiasta sekä verohallinnon ohjeita osoitteesta vero.fi.