Aluesihteereiden kuukausitiedote / Toukokuu 2015
Vam­mais­tuen ja elä­ket­tä saa­van hoi­to­tuen myön­tä­mi­sen eh­dot muut­tu­vat 1.6.2015

Vammaistuet ja eläkettä saavan hoitotuki ovat Kelan myöntämiä verottomia etuuksia. Niitä on maksettu kolmeen eri tasoon porrastettuna siten, että taso on määräytynyt sairauden tai vamman aiheuttamien haittojen, avuntarpeen tai erityiskustannusten perusteella. Alin vammaistuki on myönnetty vain, jos hakijalla on ollut sekä haittaa että erityiskustannuksia. Toisaalta korotettuja vammaistukia ja kaiken kokoisia hoitotukia on myönnetty myös pelkkien sairauden tai vamman aiheuttamien erityiskustannusten perusteella.

Mikä muuttuu?

Alimman vammaistuen myöntäminen 16 vuotta täyttäneelle ei enää edellytä säännöllisiä erityiskustannuksia. Aiemmin niitä on vaadittu vähintään alimman tuen verran eli vuonna 2015 keskimäärin 93,28 euroa kuukaudessa. Alin vammaistuki myönnetään jatkossa pelkästään vamman tai sairauden aiheuttaman olennaisen haitan perusteella. Käytäntö muuttuu yhtenäiseksi alle 16 -vuotiaalle nykyisin maksettavan vammaistuen kanssa.

Eläkettä saavan hoitotukea puolestaan ei voi enää hakea nykyiseen tapaan ainoastaan erityiskustannusten perusteella, vaan tuen myöntäminen edellyttää aina avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Jatkossa erityiskustannukset kuitenkin korottavat sekä vammais- että hoitotukea, jos kustannuksia on enemmän kuin avun tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella myönnettävän tuen määrä.

Esimerkki: hakijan toimintakyvyn aleneminen oikeuttaa alimpaan vammaisetuuteen, mutta hän pystyy osoittamaan säännöllisiä erityiskustannuksia keskimäärin korotettua etuutta vastaavan määrän. Hänelle voidaan tällä perusteella myöntää korotettu etuus, joka on vuonna 2015 vammaistuessa 217,66 euroa kuukaudessa ja hoitotuessa 155,53 euroa kuukaudessa.

Tähän saakka tuen hakija ei ole voinut etukäteen päätellä, mitkä hänen omasta mielestään tarpeelliset, ylimääräiset ja säännölliset kustannukset Kela hyväksyy ja mitä ei. Jatkossa nämä kustannukset määritellään laissa.

Erityiskustannuksia ovat 1.6.2015 alkaen toimintakykyä heikentävään sairauteen liittyvät:

1) kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset;
2) palveluasumisen tai tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset;
3) laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset, poikkeuksena kuitenkin pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu
4) lääkärin tai hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hoidosta aiheutuvat kustannukset;
5) lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset;
6) edellä mainituista hoidosta tai kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset
7) terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset.

Myöntämisperusteiden muutokset koskevat 1.6.2015 alkaen tehtäviä etuuspäätöksiä. Tällä hetkellä maksussa oleva vammaisetuuksia jatketaan nykyperustein seuraavaan tarkistukseen asti.
Muutoksilla halutaan lisätä järjestelmän tasapuolisuutta. Alimman vammaistuen saajien määrän odotetaan lisääntyvän noin 10 000 henkilöllä vuoden 2020 loppuun mennessä. Eläkettä saavan hoitotuen arvioidaan painottuvan jatkossa korotettuun tukeen ja saajien kokonaismäärän pysyvän nykyisellä tasolla.
Kela voi jatkossa myöntää kerralla vammaisetuuden nykyistä pitemmäksi ajaksi, koska tuen saaminen ei enää edellytä kustannusten osoittamista. Muutosten toivotaan myös vähentävän päätöksistä tehtävien valitusten määrää.