Vam­mais­pal­ve­lu­pää­tös­ten se­kä muu­tok­sen­haun mää­räa­jois­ta

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE maaliskuu 2019
laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Tapio Tiilikainen

Päätökset tehtävä ilman aiheetonta viivytystä

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

Kolmen kuukauden määräaika vammaispalveluasioiden päätöksenteossa ei poista viivytyksettömän käsittelyn vaatimusta etenkään välttämättömistä vaikeavammaisille subjektiivisina oikeuksina järjestettävistä palveluista. Hakemus tulee ottaa käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivästystä ja päätös hakemukseen on tehtävä välittömästi sen jälkeen, kun viranomainen on hankkinut tai saanut päätöksenteon kannalta kaikki merkitykselliset asiakirjat ja selvitykset. Selvitys- ja päätöksentekovelvollisuutta ei voi siirtää esimerkiksi työntekijävaihdosten tai lomajärjestelyjen vuoksi tai sen johdosta, että hakemusten käsittely kunnassa on ruuhkautunut. Kaikki asiakkaan palvelua tai tukitoimia koskevat hakemukset on ratkaistava ja selvitettävä hakemuksen edellyttämässä laajuudessa. Päätös on tehtävä välittömästi sen jälkeen, kun asiaa on riittävästi selvitetty, esimerkiksi viranomaisen asiakkaalle osoittamien tai sen itse hankkimien lisäselvitysten saapumisen jälkeen.

Hakemukseen on saatava kirjallinen päätös

Päätös tehdään aina kirjallisena ja postitetaan asiakkaalle. Suullinen päätös voidaan antaa kiireellisissä tapauksissa, mutta kirjallinen päätös on silti annettava viipymättä oikaisuohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuun tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhaku

Sosiaalitoimen viranhaltijan päätöksestä on haettava muutosta 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä. Muutoksenhakukirjelmä toimitetaan päätöksessä osoitetulle toimielimelle. Vammaispalveluissa em. toimielimen päätöksistä voi edelleen valittaa 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuteen ja subjektiivista oikeuksista vielä edelleen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Oikeudenkäyntimaksua ei vammaispalveluasioissa peritä.

Lisätietoja ja apua muutoksenhakuun Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.

Lähteet

Eduskunnan oikeusasiamiehenpäätökset, mm:
Dnro 5061/4/13, Dnro 1251/4/15, EOAK/3689/2016
Hallintolaki
Tuomioistuinmaksulaki
Vammaispalvelujen käsikirja