Aluesihteeritiedote joulukuu 2014
Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen le­pää­mään jät­tä­mi­nen

Eläkkeensaajalla on täyden työkyvyttömyyseläkkeen aikana oikeus ansaita työansioita enintään 40 % ja osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana enintään 60 % eläkkeen alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta. Ansaintarajassa otetaan huomioon eläkkeensaajan kaikki työansiot bruttomääräisenä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain (738/2009) tarkoituksena on tukea työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden satunnaista tai pidempiaikaista työllistymistä ilman pelkoa työkyvyttömyyseläkkeen menettämisestä. Työhönpaluun edistämislaki on voimassa 31.12.2016 saakka. Se koskee yksityisten ja julkisten alojen työeläkelakien tai kansaneläkelain perusteella myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta pysyvästi sokealle, liikuntakyvyttömälle tai sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi avuttomassa tilassa olevalle henkilölle myönnettyä kansaneläkettä (ns. sokkoeläke). Työhönpaluun edistämislain mukaan työkyvyttömyyseläkkeensaajalla on oikeus ansaita eläkkeen rinnalla työansioita aina vähintään 743,38 euroa kuukaudessa (vuoden 2014 tasossa).

Eläkkeensaajan työansioihin sovelletaan sitä ansaintarajaa, joka mahdollistaa korkeammat työansiot. Jos täyden työkyvyttömyyseläkkeensaajan ansaintaraja, 40 % vakiintuneesta keskiansiosta, on yli 743,38 euroa kuukaudessa, ei tätä eurorajaa sovelleta, vaan työskentelyyn sovelletaan 40 % ansaintarajaa. Samoin menetellään osatyökyvyttömyyseläkkeensaajan ansaintarajan, 60 % vakiintuneesta keskiansiosta tai 743,38 euroa kuukaudessa, kohdalla.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jätetään lepäämään, jos eläkkeensaaja on ansiotyössä ja tästä työstä saadut ansiot ylittävät sekä 743,38 euroa kuukaudessa että 60 % työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta. Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisen aikana henkilö voi ansaita työansioita ilman ansaintarajoja. Eläke jätetään lepäämään työskentelyn aloittamiskuukauden alusta lukien, jos työansiot ylittävät ansaintarajan. Lähtökohtaisesti työntekijän tulee ilmoittaa etukäteen eläkelaitokselle työhönpaluustaan ja halustaan jättää työkyvyttömyyseläke lepäämään. Työkyvyttömyyseläke voidaan jättää lepäämään heti, kun työkyvyttömyyseläke on myönnetty. Eläkkeen voi jättää lepäämään yhdenjaksoisesti vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään 2 vuodeksi joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Eläkkeeensaajalla on oikeus saada työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisen ajalta verotonta ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea 420,26 euroa (määrä vuonna 2014), jos hänellä on ollut juuri ennen eläkkeen lepäämään jättämistä maksussa vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki. Vammaistukeen ei ole oikeutta, jos työkyvyttömyyseläke on jätetty takautuvasti lepäämään.

Lyhyt alle 3 kuukauden työskentely katsotaan työkokeiluksi, jos työntekijän työhönpaluu ei onnistu toivotulla tavalla. Eläkelaitos palauttaa työkyvyttömyyseläkkeen takaisin maksuun työkyvyttömuuseläkkeen lepäämään jättämisestä lukien. Jos työkyvyttömyyseläke on jätetty lepäämään määräajaksi, mutta määräajan päättymisen jälkeen työskentely edelleen jatkuu, eläkelaitos jatkaa aiempaa työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämistä. Siitä annetaan uusi valituskelpoinen päätös. Jos eläke on ollut lepäämässä 2 vuoden enimmäisajan, eläkkeen lepäämisaikaa ei voida jatkaa, vaan työkyvyttömyyseläke tulee lakkauttaa. Henkilöllä on oikeus jättää eläke lepäämään useamman kerran työhönpaluun edistämislain voimassaoloaikana. Työkyvyttömyyseläkkeen tulee olla maksussa vähintään kuukauden ennen kuin sen voi jättää uudestaan lepäämään.

Uutta työeläkettä karttuu 1,5 % niistä eläkkeen perusteena olevista vuosityöansioista, jota eläkkeensaaja ansaitsee työkyvyttömyyseläkkeen ollessa lepäämässä. Työeläkettä karttuu 1,5 % myös niistä eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista, jotka eläkkeensaaja ansaitsee työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ilman eläkkeen lepäämään jättämistä.

Lisätulot vaikuttavat verotukseen ja mahdolliseen asumistukeen.

Lähde:
www.tyoelakelakipalvelu.fi (Eläketurvakeskus)