Toi­meen­tu­lo­tu­ki siir­tyy Ke­laan 2017

Toimeentulotuki vuonna 2017

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Toimeentulotuessa on kolme osaa perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Näistä perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Kunnan tehtäväksi jää edelleen myöntää harkintaan perustuva täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Toimeentulotuen määrä on laissa toimeentulotuesta määriteltyjen menojen sekä henkilön käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Lakiin on mm. perusmenojen osalta tehty eräitä tarkennuksia (26.6.2015/815.) Lakimuutokset on tehty siirtämällä täydentävästä tuesta joitakin menoeriä myönnettäväksi Kelan toimesta perustoimeentulotukena. Perusmenot (perusosa ja muut perusmenot), jotka perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon, on lueteltu lain 7 a ja 7 b pykälissä. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot (7 a §).

Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon seuraavat muut perusmenot (7 b §).

1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot ja muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot 2) taloussähköstä aiheutuvat menot 3) kotivakuutusmaksu 4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot 5) lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot 6) lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen 7) välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Toimeentulotuen käsittelyajat on lakimuutoksessa säilytetty ennallaan. Kelan pitää antaa päätös perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki päätöksentekoon tarvittavat tiedot ja liitteet.

Uudistuksen tavoite

Perustoimeentulotuen sisältöön tehdyillä muutoksilla on pyritty turvaamaan se, että pääosa asiakkaista saisi jatkossa kaikki peruselämiseen tarvittavat menonsa katettua yhdestä paikasta haettavilla etuuksilla. Siirron yhtenä tavoitteena on asiakkaiden yhdenmukainen kohtelu asuinkunnasta riippumatta. Tavoitteena on myös toimeentulotuen myöntämisen tehostaminen yhtenäisen tietojärjestelmän ja sähköisen asioinnin avulla.

Siirto tarkoittaa myös Kelan ja kuntien yhteistyön tiivistämistä. Valtakunnallisena toimijana Kelan on arvioitu pystyvän kuntia tehokkaammin huolehtimaan kansalaisten taloudellisesta turvasta. Kelalla on käytettävissään asiakkaiden tietoja useista järjestelmistä, mikä nopeutta hakemusten käsittelyä sekä vähentää asiakkaan tarvetta esittää tulotietojaan hakemuksen yhteydessä. Tämän on arveltu vähentävän myös tuen takaisinperintää. Asiakkaiden on arvioitu hyötyvän uudistuksesta myös siten, että Kela siirtää tarvittaessa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset kuntiin jatkokäsittelyä varten. 

Rahoitusvastuu ei muutu, sillä myös vuonna 2017 valtio maksaa puolet ja kunnat puolet kustannuksista. Nykyisin läheskään kaikki tukeen oikeutetut eivät toimeentulotukea hae tai eivät sitä osaa hakea.  On yleisesti arvioitu, että perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi vähentää tuen alikäyttöä ja tuen menot kasvavat.

Perustoimeentulotuen myöntämisen siirto on erittäin suuri ja vaativa uudistus. Vuodenvaihteessa kunnilta siirtyy Kela asiakkaiksi noin 150 000 kotitaloutta ja vuoden 2017 aikana toimeentulotukea saa arvioiden mukaan 320 000 kotitaloutta ja heille tullaan tekemään noin 1,45 miljoonaa päätöstä (Sosiaalivakuutus 19.09.2016.)

Miten kannattaa toimia loppuvuodesta 2016

Siirtymävaiheessa kunnilla on oikeus tehdä perustoimeentulotuen päätöksiä, jotka ovat voimassa esimerkiksi maaliskuun 2017 loppuun. Tällaisen päätöksen saaneen ei tarvitse hakea uutta päätöstä Kelasta vuoden 2017 alussa vaan päätös on voimassa päätöksessä mainitun voimassaoloajan. Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran, sillä kuntien sosiaalitoimistot eivät tietosuojasyistä johtuen voi siirtää asiakkaiden päätöksiä Kelaan.

Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi hakea Kelasta joulukuusta 2016 alkaen.
Toimeentulotukiasioissa voi jatkossa asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Tukea on mahdollista hakea paperisella hakemuslomakkeella, suullisesti tai sähköisesti verkkoasiointipalvelusta. Kelaan voi varata myös henkilökohtaisen asiointiajan.

Mistä lisätietoa?

Kela avaa toimeentulotuen palvelunumeron, verkkosivut ja Kysy Kelasta -palstan koko sisällön 12.12.2016. Kelan toimeentulotuen etuusohje, missä on tarkempia ohjeita tuen myöntämisen perusteista ja joka toimii Kelan päätösten ratkaisutyön perustana, avata.an myös loppuvuodesta.

Uudistuksen etenemistä kannattaa loppuvuodesta seurata tarkasti Kelan sivuilta www.kela.fi/toimeentulotuki ja www.kela.fi/asiointi sekä kuntien sosiaalitoimen sivuilta ja muista tiedotteista.

Jos olet vähänkin epävarma, miten tässä muutosvaiheessa pitää toimia, niin ole hyvissä ajoin yhteydessä kotikuntasi sosiaalitoimistoon ja/tai Kelaan. "Ei kysyvä tieltä eksy."

Lähteet

Laki toimeentulotuesta 7 a § ja 7 b §
Sosiaalivakuutus 3/2016