Pank­kia­sioin­ti

Verkkopankkitunnukset

Vuodenvaihteessa tapahtunut lakimuutos antaa kaikille kuluttajille yhtäläisen oikeuden perusmaksutiliin ja verkkopankkitunnuksiin. Aiemmin pankit ovat saattaneet kieltäytyä myöntämästä verkkopankkitunnuksia näkövammaiselle, jos pankissa on herännyt epäilys siitä, että näkövammainen luovuttaisi tunnukset vastoin verkkopankkitunnusten sopimusehtoja. Joissain tapauksissa luovuttamiseksi on pankissa katsottu verkkopankkitunnusten käyttäminen yhdessä näkevän henkilön kanssa.

Uudistuksen jälkeen pankki ei voi estää verkkopankkitunnusten saamista esimerkiksi näkövamman tai muun toimintarajoitteen taikka maksuhäiriömerkinnän perusteella, kuten aiemmin. Verkkopankkitunnusten tarjoamisesta voi jatkossa kieltäytyä vain lakiin perustuvin objektiivisin syin, esimerkiksi jos asiakkaalla ei ole henkilötunnusta tai pankilla on rahanpesuun liittyvä epäily. Lakimuutos perustuu EU-direktiiviin. Pankin kanssa asioidessaan asiakkaan tulee pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä luotettavasti passin tai henkilökortin avulla.

Pankkien pitää tarvittaessa mukauttaa palveluitaan ja varmistaa niiden toimivuus myös apuvälineillä. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa yksittäistapauksessa pankin suorittamaan tarpeelliset kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada yleisesti tarjolla olevia palveluita. Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää. Kohtuullinen mukautus voi olla esim. näkövammaiselle saavutettava verkkopankkitunnusten käyttöön tarkoitettu tunnuslukulaite. Esimerkiksi Nordealla on tulossa näkövammaisten käyttöön puhuva tunnuslukulaite helpottamaan verkkopankin käyttöä. Kohtuullinen mukautus voi myös olla toisen, näkevän henkilön avun käyttö verkkopankkitunnusten käytössä. Hallituksen esityksessä (HE 123/2016) mainitaan erityisesti iäkkäiden ja toimintarajoitteisten ihmisten oikeus käyttää palveluja apuvälineillä ja toisen henkilön avustamana.

Verkkopankkitunnusten käyttäjän on kuitenkin tärkeää muistaa, ettei avustaminen tunnusten käytössä voi milloinkaan tarkoittaa avustavan henkilön itsenäistä toimivaltaa. Aina verkkopankkitunnuksia käytettäessä tunnusten haltijan (näkövammaisenkin) tulee varmistautua tunnusten asianmukaisesta ja turvallisesta säilyttämisestä ja käytöstä. Käytännössä näkövammainen tunnustenhaltijan tulee antaa avustavalle henkilölle komennot toimenpiteiden suorittamiseksi ja käyttäjätunnus on syytä pitää ainoastaan omassa tiedossa ja säilyttää erillään vaihtuvista tunnusluvuista. Nämä toimenpiteet on syytä tehdä vaikka avustava henkilö olisikin oma lähiomaisesi tai muu läheinen ja luotettava henkilö.

Verkkopankkitunnusten puuttuminen on voinut vaikeuttaa pankkiasioiden hoidon lisäksi myös erilaisten julkisten verkkopalveluiden käyttöä, koska niissäkin tunnistaudutaan usein pankkitunnuksin. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Kela, Poliisi, verohallinto ja Oma kanta. Samat edellä kuvatut käytännöt tunnusten huolellisesta ja turvallisesta käyttämisestä koskevat myös näihin palveluihin kirjautumista.

Pankin vaihtaminen

Lakimuutoksen tavoitteena on myös tehdä pankin vaihtamisesta nykyistä helpompaa. Vuodenvaihteesta lähtien pankin pitää ilmoittaa asiakkaan uudet maksuyhteystiedot esimerkiksi e-laskujen lähettäjille. Asiakkaan pitää ilmoittaa itse omalle pankilleen, että on vaihtamassa pankkia ja antaa uuden pankin tiedot. Uuden palveluntarjoajan pitää ilmoittaa asiakkaan uudet yhteystiedot toistuvien tilisiirtojen, suoraveloitusten ja e-laskujen lähettäjille.

Pankeilla velvollisuus seurata asiakkaiden rahankäyttöä

Pankeilla on kovat velvoitteet tuntea asiakkaansa ja heidän rahankäyttönsä. Pankit voivat joutua kysymään asiakkailtaan vielä aiempaa enemmän tietoja muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen paljastamiseksi. Osaa asiakkaista pankkien esittämät kysymykset ovat ärsyttäneet. Jatkossa on varauduttava siihen, että omista asioistaan voi joutua kertomaan vielä lisää.

Jos asiakas ei suostu antamaan laeissa määrättyjä tietoja ja todistamaan henkilöllisyyttään, pankki voi kieltäytyä ottamasta häntä asiakkaaksi ja avaamasta verkkopankkipalveluja. Tietoja on annettava myös asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Asiakkaiden kannattaa vastata kysymyksiin rehellisesti ja antamaan pyydetyt tiedot. Tavoitteena on saada rahanpesijät ja terrorismia rahoittavat kiinni, ei kytätä tavallisia pankkiasiakkaita.