Oi­keuk­sien­val­von­ta tie­dot­taa: Ta­lou­del­li­nen tu­ki nä­kö­vam­mai­sil­le

Oi­keuk­sien­val­von­nan kuu­kau­si­tie­do­te mar­ras­kuu 2019

Tässä tiedotteessa kerrotaan taloudellista tukea antavista tahoista. Joillakin apurahojen myöntäjillä on kohteita, joita ei avusteta. Monille näkövammaisille on ajankohtaista tietokoneen tai Windows-version vaihto uuteen.

Tietokone täytyy hankkia itse. Näkövammaisen tietokoneeseen tarvitsemat apuvälineet myöntää sairaanhoitopiiri. Työssä ja opiskelussa tarvittavat kalliit ja vaativat apuvälineet myöntää Kela. Jos tietokoneen hankinta on taloudellisesti haastavaa, tukea kustannuksiin voi hakea sosiaalitoimen vammaispalveluista. Harkinnanvaraisesti vammaispalveluista voi saada tukea päivittäisissä toiminnoissa tarvittavaan välineeseen, koneeseen ja laitteeseen puolet hankintahinnasta.

Tietokoneen tai matkapuhelimen hankintakulut kuuluvat täydentävän toimeentulotuen menoryhmään ja nämä menot voidaan ottaa asiakkaan tilanteesta riippuen huomioon toimeentulotukilaskelmassa (Toimeentulotuen soveltamisopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4). Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Kunnat päättävät itse sen perusteista. Täydentävää toimeentulotukea varten täytyy ensin saada Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Jos tukea laitteen hankintaan ei näistä myönnetä, on mahdollista hakea apurahoja. Apurahatahot vaativat hakuvaiheessa selvityksen tuloista ja/tai jälkikäteen selvityksen apurahan käytöstä. Osa apurahaa myöntävistä tahoista edellyttää, että tukea on ensin haettu julkiselta puolelta eli vammaispalveluista ja toimeentulotuesta. Hakuprosessiin on siis varattava aikaa.

Keneltä apua taloudellisen tuen hakemiseen?

Usealla alueyhdistyksellä on palkattu tietotekniikkahenkilö, joka palvelee omalla alueella. Häneltä tai sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaajalta kannattaa kysyä neuvoa siinä, mikä tietokonepaketti tai puhelin on omaan tilanteeseen tarkoituksenmukaisin, hintatietoineen ja perusteluineen. Alueittain vaihtelee, kummasta paikasta suositus laitteista tai apuvälineistä tulee.

Näkövammaisten liiton kuntoutushakemukseen voi sisällyttää myös apuvälinekartoituksen ja käytönopetuksen. Kuntoutuspalautteessa on perusteltu laitteiden tarve sekä lista suositelluista laitteista ja suositus käytönopetuksesta.

Oman alueesi oikeuksienvalvonnan asiantuntijalta saat apua hakuprosesseissa.

Mahdollisia apurahojen myöntäjiä:

1) Tukilinja-säätiö, Tukilinja-apurahat

p. 09 415 51 508
Tukilinjan apurahoilla edistetään toimintarajoitteisten henkilöiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa. Tukilinjalta voi hakea tietokonetta aktiivisen elämän ja toimintakyvyn edistämiseen.

2) Hans Brummerin säätiö

 p. 045 881 8185, anna.brummer@gmail.com
Apurahoja myönnetään näkövammaisille henkilöille ensisijaisesti tiedon hankinnan ja elämänlaadun edistämiseksi.

3) Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr

p. 040 416 6600
Myöntää yksityishenkilöille avustuksia vaikeissa taloudellisissa tilanteissa, opinnoista aiheutuviin erityisiin kustannuksiin ja kodin välttämättömiin laitehankintoihin tai tukee käsityöntekijöitä ammatissaan. Säätiö voi myöntää kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille. Kannustusapurahaa voivat hakea loppututkinnon integroidusti suorittaneet opiskelijat. Avustuksia ei myönnetä lemmikkieläimiin ja niiden kuluihin, tietokoneisiin, matkapuhelimiin, taulutelevisioihin, lomamatkoihin tai kotien peruskorjauksiin.

4) Sokeain Lasten Tukisäätiö

Asiamies Juha Halme p. 040 728 0970
Apurahoja näkövammaisalan tutkimustoimintaan, avustuksia näkövammaisten lasten kuntoutus-, loma- ja harrastustoimintaan  sekä säätiön kautta koulut voivat hakea opiskelustipendejä peruskoulunsa päättävälle näkövammaiselle oppilaalle. Säätiö tukee ja avustaa näkövammaisten lasten henkisten ja aineellisten edellytysten ja olosuhteiden parantamiseen tähtäävää toimintaa. Sokeain Lasten Tukisäätiö ei myönnä apurahoja puhelimiin eikä soittimiin.

5) Vamlas, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Toimistosihteeri puh. +358 9 682 95311
Apurahalla tuetaan alle 30-vuotiaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä. Pääsääntöisesti apurahaa myönnetään vain kerran. Apurahoja ei myönnetä tarkoituksiin, jotka kuuluvat julkisen rahoituksen piiriin.

6) Suomen Näkövammaissäätiö

Asiamies Aila Santanen p. 050 596 6737
Apurahoilla tuetaan näkövammaisten nuorisotyötä, opiskelua, ammattiopintoja, työllisyyttä, tiedotustoimintaa, kuntoutusta, tutkimustoimintaa, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa sekä näkövammaisten kansainvälistä yhteistyötä.

7) Näkövammaisten liitto ry, Jenny ja Siiri Saarelaisen rahasto, Kasvatus- ja kulttuurirahasto

p. 09 396 041 / vaihde, nkl@nkl.fi

Jenny ja Siiri Saarelaisen rahasto

Apurahoja myönnetään sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten kulttuuri- ja opintotoiminnan sekä tiedonsaannin parantamiseen ja edistämiseen hankkimalla ja tuottamalla piste- ja äänikirjoja sekä parantamalla näkövammaisten tiedonsaantipalveluja, jakamalla opintostipendejä sekä taiteilija- ja matka-apurahoja.

Kasvatus- ja kulttuurirahasto

Apurahoja myönnetään sokeisiin ja vaikeasti heikkonäköisiin kohdistuvan kasvatus- ja kulttuurityön sekä näiden henkilöiden omaehtoisen opiskelun ja muun henkisen huollon alaan kuuluvan toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

8) Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula, 041 439 2209
Yhdistyksen jäsen voi hakea apurahaa ammattiin tähtäävää tai kulttuuriharrastuksiin liittyvää opiskelua, yleisötilaisuuden järjestämistä tai oman julkaisun tuottamista varten.

9) Kansan Sivistysrahasto

p. 050 3200 272
Yleisrahaston lisäksi apurahoja jakaa yli 100 säätiössä toimivaa rahastoa. Vammaisille apurahoja jakavat ainakin Ahti ja Anni Fredrikssonin rahasto, Aimo O. Aaltosen rahasto sekä Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen rahasto (vammaisten taiteen ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen ja tutkimus).

Useat maakuntarahastojen alarahastot tukevat erilaisissa opinnoissa, esimerkiksi:
Lapin rahastossa Matias Kourilan rahasto: Lapin läänissä asuvat nuoret ja aikuiset, vähävaraiset opiskelijat  ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja muissa opinnoissa.
Keski-Suomen rahastossa Ahti ja Sirkka Lahtisen rahasto: Keski-Suomessa asuvat menestystä osoittaneet ja moitteettomat elämäntavat omaavat vähävaraiset opiskelijat ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa opinnoissa.

Hämeen rahastossa Lyyli ja Lauri Aallon rahasto: Naisten koulutusta ja sivistystä, vammautuneiden ja invalidien uudelleen- ja jatkokoulutus, työllistyminen ja vammautumisen jälkeisen elämänhallinnan tukeminen.

10) Kunnissa olevia rahastoja

Turussa: Jenni ja Antti Vihurin säätiö
Jyväskylässä: Elsa Lampelan rahasto
Tuusulassa: rahasto, josta voivat hakea tuusulalaiset näkövammaiset kirkon jäsenet
Tampereella: Tampereen seudun Näkövammaisten tukisäätiö,
Tukee ja edistää Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n jäsenistöön kuuluvien näkövammaisten ja sokeiden aineellista ja henkistä hyvinvointia sekä tukee näkövammaistyöhön yleisesti liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja opetustoimintaa.