Aluesihteeritiedote tammikuu 2015
Muu­tok­sia Ke­lan etuuk­siin

Vuosi 2015 tuo merkittäviä muutoksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin.

Matkakorvausten omavastuu nousee
Kela korvaa sairauden ja raskauden vuoksi tehdyt matkat terveydenhuoltoon ja Kelan järjestämään kuntoutukseen. Ensi vuoden alusta Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousee nykyisestä 14,25 eurosta 16 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousee 272 euroon.

Taksimatkoihin kaksi omavastuuta
Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja terveydenhuoltoon, jos asiakas ei voi käyttää terveydentilansa vuoksi edullisempaa kulkuneuvoa tai jos julkisia liikenneyhteyksiä ei ole käytettävissä. Kun asiakas tilaa taksin alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta, hän saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan vain omavastuuosuuden (16 euroa). Jos matka tilataan muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, matka on maksettava ensin kokonaan itse ja haettava jälkikäteen korvausta Kelasta. Omavastuuosuus on tällöin kaksinkertainen eli 32 euroa, eikä se kerrytä matkakustannusten vuotuista matkakattoa.

Lääkekatto on 612,62 euroa vuodessa
Lääkkeiden vuotuinen omavastuu, ns. lääkekatto, on asiakkaan vuoden aikana maksama osuus korvattavien lääkkeiden hinnasta. Kun asiakkaan maksamat omavastuuosuudet ylittävät ensi vuonna 612,62 euroa, hänellä on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen. Tämä tarkoittaa, että vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 1,50 euroa.

Vammaistukia korotetaan 0,4 %
Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat: perusvammaistuki 93,28 e/kk, korotettu vammaistuki 217,66 e/kk ja ylin vammaistuki 422,06 e/kk.
Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat: perushoitotuki 62,48 e/kk, korotettu hoitotuki 155,53 e/kk ja ylin hoitotuki 328,87 e/kk. Veteraanilisä on 105,51 e/kk.

Yleinen asumistuki selkeytyy
Uusi laki yleisestä asumistuesta tulee voimaan 1.1.2015. Uudistuksen jälkeen yleinen asumistuki on edelleen 80 % hyväksyttävien, enintään enimmäismääräisten asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat vain asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Omaishoidon tukea ei huomioida tulona yleisessä asumistuessa. Lisäksi omaisuusrajat poistuvat, eikä omaisuudesta enää lasketa tuloa. Kuitenkin omaisuudesta saatava tuotto vaikuttaa edelleen asumistuen määrään.

Eläkkeensaajan asumistuessa ikäraja poistuu
Eläkkeensaajan asumistuesta poistuu nykyinen ikäraja 65 vuotta. Tuki sidotaan eläkkeen saamiseen: jos olet pienituloinen eläkeläinen ja saat vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä, voit hakea Kelasta eläkkeensaajan asumistukea. Omaisuus vaikuttaa eläkkeensaajan asumistukeen samoin kuin ennenkin.

Hammashoidon korvaukset alenevat
Hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta saa ensi vuoden alusta alkaen korvausta vain joka toinen vuosi. Samalla hoidosta maksettavat korvaukset alenevat noin neljänneksellä.

Kelan eläkkeet nousevat 0,4 %

Muita muutoksia:

Iäkäs henkilö saa tarvitessaan vastuutyöntekijän
Osa ns. vanhuspalvelulain pykälistä tulee voimaan 1.1.2015. Jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa, hänelle on nimettävä vastuutyöntekijä. Kunnan on huolehdittava, että sen käytössä on riittävästi monipuolista erityisasiantuntemusta eri aloilta. Lisäksi jokaisen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan toimintayksikön on laadittava omavalvontasuunnitelma, jos yksikkö tarjoaa palveluja iäkkäille henkilöille.

Uusi päivystysasetus tiukentaa laatukriteerejä
Ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys on järjestettävä yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa. Leikkauksia tekevällä yksiköllä pitää olla välitön valmius ympärivuorokautiseen leikkaushoitoon, seurantaan ja tehostettuun valvontaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut
Eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat 9,4 prosentilla. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta.

Oikeus kuntoutukseen selvitetään jatkossa ennen työkyvyttömyyseläkettä
Työeläkelaitosten on jatkossa oma-aloitteisesti selvitettävä työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta. Myös Kelan velvollisuutta selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamista korostetaan.

Uusi yhdenvertaisuuslaki voimaan
Laki parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta. Vähemmistövaltuutetusta tulee syrjintä-asioita laajasti käsittelevä yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena
Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoivaan, niiden laatuun tai niihin liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Vuoden 2015 alusta alkaen valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.