La­ki vam­mai­se­tuuk­sis­ta muut­tui ke­sä­kuus­sa 2015 - ole tark­ka­na, jos nyt haet tu­keen tar­kis­tus­ta

Kelan vammaisetuudet

Kelan myöntämiä verottomia vammaisetuuksia ovat vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. Vammaistukea voivat hakea alle 16-vuotiaat sekä 16 vuotta täyttäneet, jotka eivät ole täydellä eläkkeellä. Hoitotukea voivat hakea  16 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka saavat esimerkiksi täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä.

Vammais- ja hoitotuki ovat kolmiportaisia. Molemmissa on perus-, korotettu- ja ylin tuki. Molemmissa tukimuodoissa tasoon vaikuttavat avun-, ohjauksen ja valvonnan tarpeen laajuus. Vammaistuen taso voi määräytyä myös yksistään sairauden tai vamman aiheuttaman yleisen toimintavajavuuden perusteella. Sokeus, liikuntakyvyttömyys tai varhaiskuurous oikeuttavat erityisvammaistuen tai perushoitotuen saamiseen.

Erityiskustannukset

Sairauden tai vamman aiheuttamat säännölliset erityiskustannukset voivat nostaa perustasoisen tuen korotetuksi, mutta ei enää ylimmäksi tueksi 1.6.2015 jälkeen. Huomaa myös, että  uudessa laissa erityiskustannuksina pidetään ainoastaan seuraavia, toimintakykyä alentavaan sairauteen tai vammaan suoraan liittyviä ja vähintään puoli vuotta jatkuvia kustannuksia:

•    kotipalvelu, sen tukipalvelut ja kotisairaanhoito
•    palveluasumiseen liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut
•    tilapäinen laitoshoito
•    lääkärin tai hammaslääkärin määräämä hoito ja lääkkeet
•    lääkärin määräämä kuntoutus
•    edellä mainittuihin hoitoihin ja kuntoutukseen liittyvät matkakulut, enintään maksukaton verran

Mitä tuki edellyttää

Perusvammaistuki edellyttää, että sairaudesta tai vammasta aiheutuu aikuiselle vähintään olennaista haittaa. Erityiskustannuksia ei enää tarvitse osoittaa. Lapsen sairaudesta tai vammasta aiheutuva hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen rasitus ja sidonnaisuus oikeuttavat perusvammaistukeen, jos taso on terveeseen lapseen verrattuna tavanomaista suurempi ja tarvetta on vähintään viikoittain. 

Perushoitotuki myönnetään toimintakyvyn heikkenemisen ja vähintään viikoittain toistuvan avun tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella. Pelkästään sairauden tai vamman aiheuttamat erityiskustannukset eivät enää yksistään riitä perushoitotuen eivätkä erityishoitotuen perusteeksi.

Huomaa tämä, jos haet tuen tarkistusta tai jatkoa

Tukien korottamista koskevat hakemukset käsitellään aina uuden lain perusteella. Ennen 1.6.2015 myönnetyillä tuilla ei ole erityistä suojausta. Ne jatkuvat sellaisenaan seuraavaan tarkistukseen, tai jos tuki on myönnetty määräaikaisesti, määräajan päättymiseen saakka. Vuoden 2016 alusta lähtien Kela ei ole enää muistuttanut määräaikaisen tuen päättymisestä kirjeellä. Myöskään jatkohakemuksen liitteeksi  tarvittavan lääkärinlausunnon kustannuksia ei enää korvata.

Etuuden tarkistus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että haet aiemmin myönnettyyn tukeen korotusta tai tilanteesi muuttuu muulla tavalla siten, että Kela ryhtyy selvittämään tukioikeuttasi. Korotuksen hakeminen saattaa tuoda ikävän yllätyksen, jos maksussa oleva tuki on myönnetty aiemman lain mukaan hyväksyttyjen erityiskustannusten perusteella. Vaikka toimintakykysi olisikin alentunut, saattaa tuki tarkistuksen johdosta laskea tai lakata kokonaan.

Jos haet tukeen korotusta toimintakykysi alentumisen perusteella, sinun tulee osoittaa, että avuntarpeesi on lisääntynyt viikottaisesta joko päivittäiseksi tai yhtämittaiseksi. Pelkkä näkövamman haitta-asteen korottaminen ei välttämättä yksinään riitä tätä todistamaan. Etenkin hoitotuen korotusta koskevassa hakemuksessa sinun on osoitettava, että tarvitset apua tai ohjausta ja valvontaa myös henkilökohtaisissa päivittäisissä toimissasi.

Selvitä aina ensin aiemman tuen myöntämisperuste ennen korotushakemuksen jättämistä tai jos olet siirtymässä vammaistuen piiristä hoitotuen piiriin (tai päinvastoin). Myöntämisperuste saattaa joissain tilanteissa oikeuttaa myös korkeampaan hoitotuen tasoon, kuin mitä sinulla olisi pelkän toiminnanvajavuuden  tai sokeuden perusteella määriteltynä.

Vammaisetuuksia koskevaa lakia muutettiin, koska erityiskustannusten havaittiin ylikorostuvan suhteessa muihin myöntöperusteisiin. Tämän vääristi  tuensaajien keskinäistä asemaa ja ohjasi tukea epätarkoituksenmukaisesti.  Määräaikaisen tuen loppumisesta muistuttavista kirjeistä ja lääkärinlausuntojen korvaamisesta luovuttiin säästösyistä.

Lisätietoja

Kelan puhelinpalvelu 020 692 211 (vammaisetuudet, ma–pe klo 8–18)
Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat (entiset aluesihteerit)

Lähteet

Kelan verkkosivut: http://www.kela.fi/  -> tietoa Kelasta -> lait ja ohjeet -> Kelan     etuusohjeet -> ohjeet etuuksittain -> vammaistuet
   
Alustus 17.3.2016: Vammaisetuuksien lainmuutos 1.6.2015 (julkaisematon)