Aluesihteeritiedote marraskuu 2013
Ko­ti­kun­nan muut­ta­mi­nen asu­mis­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jä­nä

Mahdollisuus muuttaa kotikuntaa asumispalvelujen käyttäjänä perustuu tammikuussa 2011 voimaan tulleisiin kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutoksiin. Lakimuutokset mahdollistavat hakijan muuttamisen lähemmäksi omaisia.

Hakemukseen perustuva kotikunnan vaihdos

Henkilö, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun syyn vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti, voi hakea tämän halutun kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa kuten sen kunnan asukkaat. Kunnan, johon henkilö haluaa muuttaa, on välittömästi ilmoitettava hakemuksesta hakijan kotikunnalle, arvioitava hakijan palvelutarve yhteistyössä kotikunnan kanssa ja tehtävä asiassa päätös.

Vaihdos edellyttää, että toinen kunta päättää myöntää hakijalle hänen hakemansa palvelut. Henkilön kotikunta muuttuu näissä tapauksissa, jos hän muuttaa toiseen kuntaan ja valitsee sen kotikunnakseen. Vastuu laitoshoidon tai asumispalvelujen kustannuksista säilyy aiemmalla kotikunnalla. Hakemusta ei käsitellä kahdessa kunnassa yhtä aikaa, jos hakija on jo tehnyt hakemuksen toiseen kuntaan ja asian käsittely on vielä kesken.

Jos kunta päättää palvelun myöntämisestä, hakijan on kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta ilmoitettava kunnalle palvelun vastaanottamisesta. Hakijalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta muuttaa osoitettuun hoitopaikkaan. Oikeus päätöksen mukaisiin palveluihin raukeaa, jos hakija laiminlyö määräaikojen noudattamisen.

Ilmoitukseen perustuva kotikunnan vaihdos

Pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikunnan ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Jos henkilö on sijoitettu viranomaispäätöksellä perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, hän voi valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Kotikunta muuttuu henkilön ilmoituksen perusteella. Uuden kotikunnan vastuulla on palvelujen järjestäminen. Aiempi kotikunta vastaa palveluiden ja välttämättömien liitännäispalveluiden kustannuksista. Jos uusi kotikunta järjestää henkilölle asumiseen liittymättömiä muita palveluja, vastaa uusi kotikunta niiden sekä muiden jokapäiväiseen hoitoon liittymättömien palvelujen kustannuksista.

Lähteet:
Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 16a §
Kotikuntalaki (201/1994) 3a §
www.sosiaaliportti.fi