Asia­kas­mak­su­jen alen­ta­mi­nen tai pe­ri­mät­tä jät­tä­mi­nen

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE elokuu 2019
laatinut: toimeentuloturvan asiantuntija Vuokko Jantunen

Milloin asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä?

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Jos maksujen periminen aiheuttaisi asiakkaalle kohtuuttomia psyykksiä tai sosiaalisia ongelmia, maksuja voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä huollollisten syiden perusteella, vaikka taloudelliset kriteerit maksujen perintään sinänsä täyttyisivät.

Mitä asiakasmaksuja voi alentaa?

Kun on kyse sosiaalihuollon palveluista määrätyistä maksuista tai terveydenhuollon tulosidonnaisista maksuista  esimerkiksi pitkäaikainen laitoshoito tai kotona annettavat palvelut, maksun alentamista koskeva säännös on laadittu sanamuodoltaan ehdottomaksi.

Kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että muitakin kuin edellä mainittuja maksuja, lähinnä terveydenhuollon tasamaksuja, voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että asiakasmaksulainsäädännön perustarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu saa muodostua esteeksi palvelun käytölle.

Asiakasmaksut ja toimeentulotuki

Tilanteessa, jossa kunta ei suostu alentamaan toimeentulotukiasiakkaalle määrättyä maksua tai alentamisvaatimusta koskeva asian käsittely ja päätöksenteko viivästyy ja asia-kas joutuu tämän takia toimeentulotuen tarpeeseen, toimeentulotukea on myönnettävä viimesijaisena tukena. Päätöksen asiakasmaksujen alentamisesta tekee kotikunta, perustoimeentulotuen myöntää Kela ja mahdollista harkinnanavaraista tai ehkäisevää toimeentulotukea oleskelukunta.

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa, että toimeentulotukiasiat on käsiteltävä yksilöllisesti tarvittaessa erityistä harkintaa käyttäen. Mikäli kunta ei suostu alentamaan maksua tai asiakasmaksun alentamispäätös viivästyy, Kansaneläkelaitos voi viime kädessä asiakkaan luvalla tiedustella kunnan sosiaalitoimelta, mihin perustuen asiakasmaksua ei ole alennettu tai miksi päätöksen teko on viivästynyt. (14.12.2018, EOAK/6708/2017)

Voiko asiakasmaksuihin saada alennusta takautuvasti?

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa myös takautuvasti. Usein on käytännössä edellytetty, että henkilö esittää perustellun syyn sille, miksi hän ei ole hakenut maksun alennusta aiemmin. Tällaisia perusteltuja syitä voivat olla vammaisen henkilön kohdalla esimerkiksi

• henkilön terveydentila tai sen muutokset
• psyykkiset tai muut sosiaaliset syyt
• tietämättömyys mahdollisuudesta hakea maksualennusta

Kuinka maksun alennusta tai vapautusta haetaan?

Ensimmäiseksi kannattaa olla yhteydessä laskuttajaan, jotta lasku ei lähde suoraan perintään. Laskussa on laskuttajan yhteystiedot ja ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä asiakasmaksujen alentamisessa, joten on paras olla aina ensin yhteydessä laskun läettäjään. Sieltä saat ohjeet, kuinka toimia.