Leh­ti­kuun­te­lun käyt­töeh­dot

Viimeksi päivitetty: 1/2013

Palveluntarjoaja:
Näkövammaisten liitto ry
Tiedonhallintapalvelut
PL 30
00030 IIRIS
p. (09) 3960 4040

Palvelu:
Lehtikuuntelu


1. Palvelun tarkoitus

Lehtikuuntelu (jäljempänä Palvelu) on Näkövammaisten liiton (jäljempänä Palveluntarjoaja) tarjoama maksuton palvelu lehtien ja muiden ajankohtaisten aineistojen kuunteluun. Palvelu tuotetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella yhteistyössä lehtikustantajien kanssa.

2. Palvelun käyttöoikeuden tarkistaminen

Palvelu voidaan toimittaa näkövammaiselle henkilölle, jonka näkövammasta johtuva haitta-aste on vähintään 50 %. Palveluntarjoaja tarkistaa tilaajan oikeuden palveluun asiakasrekisteristään ennen Palvelun toimittamista. Mikäli Palveluntarjoaja ei voi todeta tilaajan oikeutta Palveluun asiakasrekisteristään, tilaajan on toimitettava Palveluntarjoajalle näkövamman haitta-asteen osoittava lääkärintodistus.

3. Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja toimittaa Palvelun käyttöön vaadittavan tunnuksen ja salasanan Asiakkaalle tai Palvelun asentavalle kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun häiriöttömänä. Palveluntarjoaja korjaa palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana saatuaan tiedon viasta tai häiriöstä ilman tarpeetonta viivytystä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään Palvelusopimuksen tekemistä varten tai myöhemmin ilmoittaessaan tietojen muutoksista. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista. Tarkempia tietoja Palveluntarjoajan asiakasrekisterin sisällöstä saa rekisteriselosteesta Palveluntarjoajan www-sivuilta osoitteesta http://www.nkl.fi.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä tai toimimattomuudesta Asiakkaalle aiheutuvia välittömiä eikä välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.

4. Asiakkaan vastuu

Asiakkaan velvollisuutena on noudattaa Palveluntarjoajan Palvelun käytöstä antamia ohjeita.

Asiakkaan tulee ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisesta tai muista muutoksista, joilla voi olla merkitystä Palvelun jatkumisen kannalta. Asiakas sitoutuu muutenkin antamaan palvelun seurantaa ja kehittämistä varten Palveluntarjoajan pyytämiä Palvelun käyttöön liittyviä tietoja.

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Palveluntarjoajalle seikasta, joka estää tai vaikeuttaa Palvelun käyttöehtojen mukaista käyttöä.

Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän luovuta kenellekään käyttäjätunnuksiaan, salasanojaan, Palvelun käytön mahdollistavia laitteita tai mitään Palvelun kautta tarjottavaa aineistoa. Asiakas vastaa siitä, että hän ei palvelua käyttäessään loukkaa Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia hän on loukannut, mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

5. Palvelun sulkeminen

Asiakas voi milloin tahansa irtisanoa palvelusopimuksen. Irtisanominen tapahtuu kirjallisella tai suullisella ilmoituksella Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja voi sulkea Palvelun määräajaksi tai irtisanoa Palvelusopimuksen ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos Palvelu lakkautetaan, palvelutarjontaa joudutaan supistamaan muun olennaisen syyn vuoksi tai jos Asiakas:

- on erehdyttänyt Palveluntarjoajan myöntämään Palvelun luovuttamalla vääriä tai puutteellisia tietoja;
- ei käytä Palvelua sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen;
- rikkoo huomautuksesta huolimatta Palvelun käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan tai
- olosuhteiden muuttumisen vuoksi ei enää täytä palvelun käytölle asetettuja edellytyksiä.

Käyttöoikeuden lakatessa tai päätelaitteen luovutuksen yhteydessä Asiakas vastaa siitä, että Palvelun käyttäjätunnus ja salasana poistetaan muulle kuin Palveluntarjoajalle luovutettavasta päätelaitteesta eivätkä ne joudu muiden haltuun.

6. Sopimuksen voimassaolo

Palvelusopimus on voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää Palvelua.

7. Palvelun käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja edellyttäen, että käyttöehtojen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu Asiakkaan vahingoksi. Tämän lisäksi Palveluntarjoaja voi muuttaa käyttöehtoja seuraavissa tilanteissa:
- lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen siihen perustuvan päätöksen perusteella tai
- muusta erityisestä syystä olosuhteiden muututtua siten, ettei sopimussuhteen jatkaminen ilman ehtomuutosta olisi kohtuudella mahdollista.

Asiakkaalle ilmoitetaan uusista sopimusehdoista kirjallisesti vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Muutettuja sopimusehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

8. Sopimuksen voimaantulo

Tilatessaan Palvelun Asiakas ilmoittaa tutustuneensa näihin Palvelusopimuksen ehtoihin ja hyväksyvänsä ne. Palvelusopimus tulee voimaan, kun Palvelun toimitus Asiakkaalle on alkanut. Alaikäisen henkilön puolesta Palvelusopimuksen hyväksyy henkilön huoltaja.