Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä

Tälle sivulle on koottu vastauksia näkövammaisten ihmisten oikeuksia ja palveluita koskeviin kysymyksiin. Suuri osa vastauksista on linkitetty Näkövammaisen palveluoppaaseen, jota voi tilata liitosta painettuna, pistekirjoituksella tai äänitteenä.

Kun näkö heikkenee - miten päästä alkuun?

Kuka on näkövammainen?

Kuka keskussairaalassani tietää näkövammaisuudesta?

Silmätautien klinikan kuntoutusohjaaja. Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen läheisensä tai sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Iäkkään omaiseni näkö on heikentynyt ja hän tarvitsisi apua. Mitä voin tehdä?

Heikentynyttä näköä voidaan tehostaa apuvälineiden ja valaistuksen avulla. Näitä asioita selvitellään keskussairaalassa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä. Kannattaa siis aloittaa silmälääkäri- tai terveyskeskuskäynnillä, jotta näön heikkenemisen syy ja laatu saadaan selvitettyä.

Lisätietoja näönkuntoutuksesta sekä koti- ja vammaispalvelusta antavat keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat

NKL ja jäsenyys näkövammaisyhdistyksessä

Mitä hyötyä näkövammaisyhdistyksen jäsenyydestä on ja miten jäseneksi liitytään?

Tarjoaako liitto taloudellista tukea, avustajia tai palvelutaloasumista?

Näkövammaisten liitto ei tarjoa edellä mainittuja palveluja, mutta näkövammaiset voivat hakea taloudellista tukea mm. Sokeain Ystävät ry:ltä tai Näkövammaissäätiöltä. Lisätietoja oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.

Avustajia ei NKL ry:llä ole, mutta avustajista voi kysyä NKL ry:n alueyhdistyksiltä, joissa osalla on palkattuja avustajia tai vapaaehtoistoimijoita.

Palvelutaloja ei NKL ry omista eikä tarjoa näin ollen palvelutaloasumista. Näkövammaisten liitto ry on kuitenkin mukana ASPA-säätiössä. Asumispalvelusäätiö ASPA on 13 vammaisjärjestön vuonna 1995 perustama valtakunnallinen säätiö. Toiminnan tavoitteena on lisätä vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisissa asuinympäristöissä. Asumispalvelusäätiöstä voi kysyä lisätietoja puh. (09) 3478 430, Viljatie 4 A, 00700 HELSINKI.

Taloudellinen tuki

Miten haen eläkettä saavan hoitotukea?

Mitä vammaistuki on?

Kuljetuspalvelu

Miten haen kuljetuspalvelua?

Oman kunnan sosiaali- ja terveystoimesta kuljetuspalveluhakemuksella jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.

Mitä matkojen yhdistäminen tarkoittaa?

Periaatteena on, että samalta suunnalta suunnilleen samaan aikaan kuljetuspalvelulla kulkevat ohjataan käyttämän samaa kulkuneuvoa. Matkat tilataan yhdestä numerosta, matkojenyhdistämiskeskuksesta. Matkojenyhdistämiskeskus reitittää autot esim. taksit siten, että niiden kyydissä voi olla useampi henkilö. Kunnasta riippuen matkojen yhdistäminen voi koskea vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjiä, sekä mahdollisesti myös Kansaneläkelaitoksen korvaamia matkoja.

Miksi minä saan vain 2 tai 4 matkaa kuukaudessa, kun naapurini saa paljon enemmän?

Kunnan sosiaalitoimesta kuljetuspalvelumatkoja korvataan kahden eri lain mukaan, vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain. Vammaispalveluasetuksessa määritellään, että jokapäiväiseen elämään kuuluvia matkoja pitää olla vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, mikäli vaikeavammaisuuden kriteerit kuljetuspalveluun nähden täyttyvät. Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettyjen matkojen osalta laissa ei ole mitään minimimäärää. Kunta voi myöntää esimerkiksi tietyn euromäärän vuodeksi asioimis- ja virkistysmatkoja varten. Kannattaa selvittää omasta sosiaalitoimesta minkälainen kuljetuspalvelu on kyseessä.

Voinko käyttää kuljetuspalveluja työ- ja opiskelumatkoilla?

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen vapaa-ajanmatkaan kuukaudessa. Näiden lisäksi hänelle tulee järjestää välttämättömät työ- ja opiskelumatkat.

Työ- ja opiskelumatkoja haetaan samalla tavalla kuin vapaa-ajanmatkojakin. Hakemuksen liitteenä tulee olla läsnäolotodistus oppilaitoksesta tai työnantajan kirjoittama todistus työsuhteesta. Työnantajan todistukseksi käy myös kopio työsopimuksesta.

Opiskelumatkoista tehtävä päätös on määräaikainen. Opiskelumatkoja voi käyttää vain lukukausien aikana. Ne eivät ole käytössä oppilaitoksen loma-aikoina. Työmatkoista tehtävä päätös voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sen mukaan, millaisesta työsuhteesta on kysymys.

Asunnon muutostyöt

Kotiin pitäisi saada parempi valaistus, koska en enää näe tehdä kotiaskareita turvallisesti. Mitä teen?

Voit tiedustella asiasta keskussairaalan kuntoutusohjaajalta tai oman kunnan sosiaalitoimesta. He osaavat kertoa millä kriteereillä ja miten tulee menetellä, jotta valaistusmuutostyöt korvattaisiin vammaispalvelulain mukaisena asunnonmuutostyönä.

Mistä saan apua ja taloudellista tukea asunnon muutostöihin?

Autolla liikkuminen

Aion hakea autoveronpalautusta. Millainen hakemuksen tulee olla?

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee välttämätöntä ja toistuvaa apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.
Kunnalla on vaihtoehtoisia tapoja järjestää palvelu.

  1. Kunta voi korvata vaikeavammaiselle henkilölle avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset samaan tapaan kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa avustaja on työsuhteessa avustettavaan.
  2. Kunta voi antaa vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten.
  3. Kunta järjestää palvelun ostopalveluna, oman palveluntuotantonsa turvin tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Kaikkia järjestämistapoja voidaan myös yhdistää toisiinsa sekä muihin vammaispalvelulain ja muun sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin, jos se on tarkoituksenmukaista vaikeavammaisen henkilön palvelusuunnitelmassa määritelty avuntarve huomioon ottaen.

Tarvitsen apua selviytyäkseni työstä/opiskelusta/kotitöistä. Mitä apua on saatavilla ja miten sitä haetaan?

Haluaisin lenkkikaverin tai makutuomarin vaateostoksille. Mistä saan oppaan?

Oppaita välittävät useat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Lenkkikaveria tai makutuomaria vaateostoksille voit kysyä esimerkiksi SPR:ltä, seurakunnalta, joissakin kunnissa toimivilta vapaaehtoistyönkeskuksilta tai Näkövammaisten liiton alueyhdistyksestä. Osa yhdistyksistä on palkannut avustajia tai pitävät yllä vapaaehtoistoimintaa. Joissakin kunnissa myös sosiaalitoimen vammaispalvelut ovat palkanneet avustajia, joita voi saada tilapäisavuksi.

Lukeminen ja tiedonsaanti

Miten pääsen näkövammaisten kirjaston asiakkaaksi?

Mistä voin ostaa äänikirjoja?

Äänikirjoja voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista. Lisäksi Uudessakaarlepyyssä toimii Oy Suomen Äänikirjat Ab, joka myy äänikirjoja myös yksityisille, p. (06) 722 1654

Miten voin saada tietokoneen ja siihen tarvittavat apuvälineet?

Näkövammainen voi elämäntilanteestaan riippuen hakea korvausta tietokoneen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin eri tahoilta.

Opiskelu

Mistä saan apua ja neuvoja näkövammaisena opiskelemiseen?

Näkövammaisena opiskelemiseen saa apua ja neuvoja Näkövammaisten liiton työelämäpalveluista sekä alueellisilta asiantuntijoilta.

Onko Kela mukana opiskelussa?

Näkövammaiselle saattaa olla mahdollista opiskella Kelan ammatillisena kuntoutuksena. Tällöin Kela seuraa opintojen etenemistä ja tukee opiskelua tutkintovaatimusten määrittelemän ajan. Koulutusalan tulee tällöin olla vamma huomioon ottaen soveltuva ja työllistymismahdollisuuksien realistiset. Koulutus voi olla kokonaisuus, jonka päämääränä on tietty tutkinto tai ammatti. Kokonaisuus voi koostua esimerkiksi lukiosta ja tutkintoon johtavista yliopisto-opinnoista. Pääsääntöisesti Kelan ammatillisena kuntoutuksena on mahdollista hankkia yksi koulutus.

Lisätietoja saa Kelasta ja Näkövammaisten liiton työelämäpalveluista sekä alueellisilta asiantuntijoilta.

Miten tulen taloudellisesti toimeen opintojen aikana?

Mikäli opinnot ovat Kelan ammatillista kuntoutusta, niihin voi hakea joko kuntoutusrahaa tai nuoren kuntoutusrahaa. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16-19 -vuotiaalle ja sitä voidaan maksaa sellaisten opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisten opintojen loppuun saakka, joihin nuori on hyväksytty, ennen kuin hän on täyttänyt kaksikymmentä vuotta.

Mikäli opinnot eivät ole ammatillista kuntoutusta, niihin voi hakea opintotukea, joka koostuu opintorahasta, opintolainen valtiontakauksesta ja asumislisästä.

Mikäli opinnot eivät ole ammatillista kuntoutusta eikä niihin ole mahdollista saada opintotukea, niihin voi olla mahdollista hakea aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta. Mikäli henkilö saa aikuiskoulutustukea, hän voi hakea Kelasta opintolainan valtiontakausta.

Vammaistuen saaminen ei ole este opintotuen eikä aikuiskoulutustuen saamiselle. Työkyvyttömyyseläkettä saavalle henkilölle ei myönnetä opintotukea, eikä täten opintolainan valtiontakausta.

Hakemusten ja valitusten tekeminen

Teen näkövammaani liittyvää hakemusta. Mitä siinä kannattaa tuoda esiin?

Haettavan palvelun tai tukitoimen tarve sekä perustelu, miten näkövamma aiheuttaa kyseessä olevan tarpeen.

Olen saanut hakemukseeni kielteisen päätöksen ja haluan valittaa. Kuka voi neuvoa muutoshakemusten tekemisessä?

Viranomaisen on neuvottava asiakasta valitushakuasioissa. Näkövammaisten liiton alueelliset asiantintijat auttavat muutoshakemuksen tekemisessä.