Asia­kas­ky­se­ly pis­teai­neis­to­jen käyt­tä­jil­le 2016

Näkövammaisten kirjapaino toteutti pistekyselyn heinäkuussa 2016. Kysely kohdennettiin niille asiakkaille, jotka ovat pistelehtien ja kirjapainon tuottaman muun pisteaineiston tilaajarekisterissä.

Kysely lähetettiin yli seitsemällesadalle henkilölle pistekirjeenä vastauskuorineen. Ruotsinkieliset asiakkaat saivat kyselyn ruotsiksi. Vastauksia saatiin 146 (vastausprosentti 20,8), joista yli sata pistekirjoituksella ja loput sähköpostilla.

Kysely ja sen toteutustapa saivat runsaasti kiitosta. Muutamien monivalintakysymysten (kysymykset 1-9) muotoilujen osalta tuli myös kritiikkiä. Vapaamuotoinen palaute (kysymys 10) sisälsi myös palautetta, joka kohdentuu muihin liiton toimintoihin tai ulkopuolisiin tahoihin. Nämä palautteet ohjataan tiedoksi kyseisille tahoille.

Alla koonti kyselyn vastauksista ja tiivistelmä vapaamuotoisista palauutteista.

Kyselyn vastaukset

Kunkin kysymyksen vaihtoehtojen jakautuminen / kaikista vastaajista vaihtoehdon valitsi

1. Luetko pistekirjoitukselle valmistettuja
a. kirjoja 70 %
b. lehtiä 88 %
c. oppimateriaaleja 37 %
d. kokousaineistoja ja tiedotteita 62 %
e. kalenteritietoja 61 %
f. aikatauluja 25 %
g. käyttöohjeita 60 %
h. avainlukulistoja 28 %
i. lääkepakkausmerkintöjä 88 %

2. NKL:n kirjapainon pisteaineiston laatu

2.1 Pisteiden luettavuus
a. erinomainen 41,1 %
b. hyvä 53,4 %
c. välttävä 4,8 %
d. huono 0,7 %

2.2 Paperi
a. erinomainen 36,6 %
b. hyvä 56,5 %
c. välttävä 6,9 %
d. huono 0,0 %

2.3 Toimitusnopeus ja varmuus
a. erinomainen 24,8 %
b. hyvä 66,6 %
c. välttävä 7,8 %
d. huono 0,8 %

3. Mikä sidontavaihtoehdoista olisi paras
a. vihkosidonta 28,5 %
b. kierresidonta 53,5 %
c. sidonta nippusiteillä 8,1 %
d. sidonta nitojan niiteillä 7,0 %
e. jokin muu, mikä 2,9 %
 
4. Maksullisen aineiston hinta
a. hieman korkeampikaan hinta ei rajoittaisi palvelun käyttöä 23,5 %
b. nykyinen hinta on sopiva 68,6 %
c. hinnan vuoksi joudun tinkimään palvelun käytöstä. 6,9 %
d. korkean hinnan vuoksi en voi käyttää palvelua 1,0 %
 
5. Minkä arvosanan annat Näkövammaisten liiton kirjapainon palveluille
a. erinomainen 37,5 %
b. hyvä 56,9 %
c. välttävä 5,6 %
d. huono 0,0 %

6. Kuinka usein käytät pistekirjoitusta?
a. lähes päivittäin 82,6 %
b. viikottain 13,9 %
c. kuukausittain 2,8 %
d. harvemmin 0,7 %

7. Luetko mieluiten
a. täysin tiheää pistetekstiä 83,7 %
b. tiheää pistetekstiä harvalla rivivälillä 14,3 %
c. harvalla rivi- ja kirjainvälillä tuotettua pistetekstiä 2,0 %

8. Onko käytössäsi
a. pistenäyttö 40 %
b. pistetulostin 14 %
c. pistekirjoituskone 89 %
d. pistekirjoitustaulu 71 %

9. Miten tärkeänä koet pistetuotannon jatkossa
a. erittäin tarpeellinen 86,6 %
b. tarpeellinen 12,7 %
c. vain vähän merkitystä tiedonsaannin kannalta 0,7 %
d. ei tarvita enää 0,0 %

10. Muita huomioita, parannusehdotuksia, uusia ideoita?

Tiivistelmä vapaamuotoisesta palautteesta

Kirjapainon palveluista ja hinnoista kaivattiin runsaasti lisää tietoa. Pistelehtien lakkauttamiset ja ilmestymistiheyden harventaminen ja yleensäkin pisteaineiston tuottamiseen kohdennetut säästötoimenpiteet koettiin kielteisinä. Erityisesti radio-ohjelman pisteversion sekä Mantelin ja sen käsityöliitteen lakkautus haluttaisiin perua. Pistealmanakka ja varsinkin taskukalenteri saivat paljon kiitosta ja niihin kohdistui myös kehittämistoiveita.

Pisteaineiston sidontatapa herätti eniten kommentteja: monet vastaajat haluaisivat kierresidonnan, mikä mahdollistaa helpomman sivujen kääntämisen ja sidos vie luettaessa vähemmän tilaa verrattuna vihkoksi niitattuun sidokseen. Uutena ideana tuli ehdotus avattavien nippusiteiden käyttämisestä edullisempana vaihtoehtona kierresidonnalle. Se mahdollistaisi myös omatoimisen lisälehtien käytön esim. kalenterimuistiinpanoissa.

Vastauksissa toivottiin mm. seuraavia aineistoja pistekirjoituksella:

- Uusia kirjoja ja lehtiä
- Enemmän laulukirjoja ja muita julkaisuja
- THP:n asiakkaiden skannaamien e-kirjojen tulostuspalvelu pisteille.
- Liiton ja jäsenyhdistysten laskut ja tiedotteet pitäisi saada halutessaan pisteillä.
- Uuden laitteen hankkimisen yhteydessä ohjeet pistekirjoituksella
- Kaikki kelan, sairaalan ja muiden tahojen tiedotteet ja kutsut ja päätökset pitäisi saada pisteillä.
- Enemmän pistemateriaalia terveys- ja sosiaalipalveluissa!
- Enemmän pisteohjeita harrastus sekä asiointi, kulttuuri ja liikunta mahdollisuuksista!
- Erilaisia aikatauluja, konserttitietoja, teatteriohjelmistoja, pankkien tilitiedot.
- Bussi-, raitiovaunu- ja lähijunaaikatauluja
- Pistekirjoitusta enemmän kauppoihin ja päivittäistuotteisiin, edes tuotteen nimi ja parasta ennen päiväys.
- Lääkepakkausten käyttöohjetiedot pistekirjoitukselle tarvittaessa.
- Kirjapainon kautta saisi ostaa yksittäisiä pistenuottikappaleita
- Sarjakuvat pisteillä
- Aloitteleva pistelukija voisi itse valita tekstin tiheyden? Ehkä helpommin luettava teksti voisi kannustaa useampia itsenäiseen lukemiseen.
- Toivottavasti ei enää rahoitusvähennyksiä.

Pistekirjoituksen merkitystä yksilön tiedonhallinnassa ja muiden tiedonsaantikanavien rinnalla korostettiin ahkerasti.

- Pistetaito on sokean perustaito, johon tarvitaan perusvalmiudet opetuksena ja materiaalituotantona mm. koululaisille, opiskelijoille ja pistekirjoja lukeville.
- Tärkeää on ylläpitää ja vahvistaa näkövammaisen omaa lukutaitoa. Pistekirjoitus on ainoa näkeviin kansalaisiin verrattavissa oleva näkövammaisen luku- ja kirjoitustapa.
- Pistekirjoitus on luku- ja kirjoitustaidon säilymisen kannalta olennainen. Pistekirjoitusta eivät korvaa äänitteet tai sähköinen aineisto.
- Att fråga om punktskriften längre behövs, är som att fråga: behöver man kunna läsa i framtiden. Verksamheten borde sträva till att alla ska kunna läsa skriven text. När det handlar om synskadade är det punktskrift som gäller.
- Kuulonäkövammaisuuteni muuttuu ajan myötä kuurosokeudeksi, jolloin pistekirjoituksella tuotettu teksti on ainoa itsenäinen tiedonsaantikanava. Pistekirjoitusta käyttäessäni en ole sidoksissa toisiin ihmisiin, kuten viittomakielen tulkkiin tai henkilökohtaiseen avustajaan.
Pistekirjoitus on minulle myös aivovoimistelua, sillä sanavarasto kehittyy lukiessa ihan omia aikojaan.
- Kirjapainon tulee jatkossakin huolehtia perusasioiden saatavuudesta paperille painetun pistekirjoituksen muodossa. Mutta erityisen tärkeää on lisätä pistenäyttöjen saatavuutta, opettaa ihmisiä käyttämään niitä ja korostaa pistekirjoituksen merkitystä tietoyhteiskunnassa.