Nä­kö­vam­mai­sen lap­sen var­hais­kun­tou­tu­soh­jel­ma

Mikä on LA-KU ja kenelle se on tarkoitettu?

 • 0-6 vuotiaiden lasten taitojen arviointi- ja harjaannuttamisohjelma.
 • tarkoitettu näkövammaisille lapsille, joilla ei ole muita merkittäviä liitännäisvammoja.
 • materiaali koostuu taitojen kartoituslomakkeista ja opetusvihjekansiosta.
 • ohjelma on tarkoitettu vanhempien ja työntekijöiden käyttöön.
 • toimii systemaattisena työkaluna lapsen kuntoutukseen osallistuvalle verkostolle.
 • auttaa asettamaan tarkoituksenmukaisia tavoitteita lapsen ohjaamiselle ja kuntoutukselle.
 • tarjoaa opetusvihjeitä arkipäivän leikki- ja toimintatilanteisiin sekä uusien taitojen opetteluun.
 • ohjelmassa arvioidaan lapsen taitoja ja niiden kehittymistä. Se ei ole kehitystasoarviointi.
 • ohjelmassa huomioidaan näkövamman aiheuttamat mahdolliset rajoitukset.
 • sisältää materiaalia mm. pistekirjoitusta tukevien valmiuksien ohjaamiseen.
 • arviointi antaa suuntaviivoja lapsen kuntoutuksen suunnitteluun.

LA-KU:n kehitysalueet

Ohjelmassa arvioitavat taidot on jaoteltu lapsen normaalin kehityksen mukaisesti ikävuosittain kahdeksalle kehitysalueelle:

kognitiiviset taidot
 • esineen pysyvyys
 • syy-seuraussuhteet
 • luokittelu
 • lukukäsitteet ja mittaaminen
 • kognitiiviset käsitteet
kielelliset taidot
 • kielen passiivinen ymmärtäminen
 • kielelliset käsitteet
 • oma ilmaisu
sosiaalistuminen
 • vuorovaikutus aikuisen ja lapsen kanssa
 • itsenäistyminen
 • sopeutuminen uusiin tilanteisiin
näkö
 • katseen kohdistaminen esineisiin ja seuraaminen
 • näön avulla muistaminen
 • kuvien tutkiminen
 • visuo-motoriset taidot
korvaavat taidot
 • pistekirjoitusta edeltävät taidot
 • orientaatio ja liikkumistaito
 • sosiaaliset taidot
omatoimisuustaidot
 • WC-toimet ja peseytyminen
 • syöminen
 • pukeminen
hienomotoriset taidot
 • tavoitteleminen
 • tarttuminen
 • ja irti päästäminen
 • esineiden käsittely
karkeamotoriset taidot
 • kävelemistä edeltävät perustaidot
 • liikkuminen
 • liikunnalliset taidot

LA-KU-ohjelman käyttö:

LA-KU-ohjelman laadukkaan käytön turvaamiseksi sen käyttöönotto vaatii perehdytyskoulutuksen, jonka yhteydessä on mahdollisuus ostaa siihen kuuluva materiaali.

Lisätietoja ohjelman käytöstä ja koulutuksista saat lapsen omalta kuntoutusohjaajalta keskussairaalastanne. LA-KU-ohjelma on osa lääkinnällistä kuntoutusta.

1. taitojen arviointi

Lapsen taitoja arvioidaan, jotta voidaan määritellä mitä lapsi on seuraavaksi valmis oppimaan.
Taitojen kartoitus-ja arviointilomakkeiston avulla kartoitetaan ensin lapsen taidot.
Arvioitavat taidot on jaoteltu lapsen normaalin kehityksen mukaisesti ikävuosittain kahdeksalle kehitysalueelle.
Jokaisen arvioidun kehitysalueen taidot kootaan yhteenvetolomakkeelle.
Yhteenvetolomakkeesta näkyy taitojen karttuminen koko LA-KU ohjelman käytön ajan.
Arvioinnin jälkeen suunnitellaan yhteistyössä perheen ja verkoston kanssa lähitavoitteet lapsen ohjaukselle.

2. yhteenveto arvioiduista taidoista

Kun kaikki kahdeksan kehitysaluetta on arvioitu, on hyödyllistä saada kokonaiskuva lapsen heikoista ja vahvoista puolista. Tähän voidaan käyttää profiilikuviota, joka tehdään yhteenvetolomakkeelle. Profiilikuvio antaa puolestaan kokonaisnäkemyksen siitä, miten lapsi toimii kullakin kehitysalueella suhteessa hänen kronologiseen ikäänsä sekä muihin taitoalueisiin.
Profiili kertoo myös puuttuvat taidot varhaisemmilta ikäkausilta. Näiden puuttuvien taitojen kehittymistä seurataan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan.

3. tavoitteen valinta ohjaukselle

Kun arviointi on tehty, valitaan kustakin kehitysalueesta 1-2 lapselle uutta, kehittymässä olevaa taitoa. Haasteellisimmat taidot voidaan myös pilkkoa pienempiin osatavoitteisiin.
Näitä taitoja harjoitellaan mm. opetusvihjeiden avulla, jotka LA-KU:ssa on sekä painettuna että CD:nä.

4. opetusvihjeiden käyttö tavoitteiden saavuttamiseksi

5. taitojen uudelleenarviointi