15.11.2017
Sil­mä­ter­vey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen sääs­tää yh­teis­kun­nan va­ro­ja

Tuoreen raportin mukaan näkövammaisten määrä tulee väestön ikääntyessä kasvamaan yli 10 000 suomalaisella vuoteen 2030 mennessä. Myös näkövammaisuudesta aiheutuvat kulut kasvavat, jos uusia ennakoivia hoitotapoja ei kehitetä.

Specsavers on teettänyt ja Näkövammaisten liitto täydentänyt Copenhagen Economicsilla yleiskatsauksen silmäterveyden tilasta Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa asuu vähintään 55 000 heikkonäköistä tai sokeaa henkilöä. Raportin mukaan näkövammoista aiheutuu merkittäviä kustannuksia suhteessa sekä bruttokansantuotteeseen että julkisiin menoihin. Vaikutus BKT:een on 0,5 miljardia euroa ja julkiseen talouteen 0,6 miljardia euroa vuosittain. Lisäksi voimakkaasti alentuneesta näöstä kärsii yli 170 000 näköongelmaista.

Näkövammaisuuden kustannukset syntyvät muun muassa siitä, että näkövammaiset jätetään työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämän lisäksi esimerkiksi sairaalakulut nostavat kustannusten määrää. Esimerkiksi silmäpohjanrappeuman hoidon kustannusten odotetaan nousevan tulevina vuosina: vuonna 2014 Suomessa annettiin ko. sairauden hoitoon 35 000 pistosta, ja määrän odotetaan lisääntyvät noin 40 prosenttia vuodessa.

Väestön ikääntyessä näkövammaisten määrä kasvaa: jopa noin 67 000 suomalaisen ennustetaan potevan jonkinasteista näkövammaa vuoteen 2030 mennessä.  Tilanteen muuttamiseksi näkövammoja on sekä ennaltaehkäistävä entistä tehokkaammin että hoidettava nykyistä paremmin.

–    Silmäsairauksien varsinainen seulonta on nykyisellään vähäistä, vaikka mahdollisen sairauden varhainen havaitseminen ja aikainen hoidon aloitus parantavat sekä hoidon tuloksia että sairastavan elämänlaatua. Parempi toimintakyky näön säilyessä lisää myös mahdollisuuksia pysyä työelämässä, millä on positiivinen vaikutus yksilön lisäksi kansantaloudelle. Optikkoliikkeissä käy näöntutkimuksissa vuosittain 1,2 miljoonaa suomalaista. Jos tämä verkosto valjastettaisiin tehokkaaseen silmäsairauksien seulontaan, saavutettaisiin merkittävä etumatka sairauksien havaitsemisessa, sanoo Specsavers Suomen maajohtaja Erkki Tala.

Hoitoon pääsyssä merkittäviä alueellisia eroja

Raportin mukaan silmätautien erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsyä odotetaan selvästi muita erikoisaloja pidempään. Yli 90 vuorokautta hoitoon pääsyä odottaneiden potilaiden määrä on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi kirurgiassa tai hammassairauksien osastoilla.

Odotusajat vaihtelevat alueittain: esimerkiksi kaihileikkauksien odotusajat olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä erityisen pitkiä, 154 päivää, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla ja Vaasassa hoitoa tarvitsi odottaa keskimäärin 20–40 päivää. Terveydenhuollon järjestelyssä vaikuttaakin olevan selkeitä alueellisia eroja. Yhä useampi valitsee silmäsairautensa hoidon yksityiseltä puolelta.

Raportissa arvioidaan, että Suomessa on suhteellisen hyvä silmäterveydenhuollon kapasiteetti – esimerkiksi optikkoliikkeitä löytyy ympäri maata. Kapasiteettia voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykyistä paremmin. Raportissa todetaan, että jos suurempi osa suomalaisista kävisi näöntutkimuksissa optikoilla ja näöntarkastukseen liittyviä työtehtäviä siirrettäisiin enemmän optikoiden vastuulle, voisivat silmäterveydenhoidon odotusajat lyhentyä.

–    Näöntutkimukset ovat ensiarvoisen tärkeitä pyrittäessä mahdollisimman varhain toteamaan näköä uhkaavat silmäsairaudet. Myös silmälääkäreillä on tässä tärkeä rooli, todetaan Näkövammaisten liitosta.

Lisätietoja

Maajohtaja Erkki Tala, Specsavers Finland, 040 5741192, erkki.tala@specsavers.com

Viestintäpäällikkö Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com

Tutkimuspäällikkö Matti Ojamo, VTM, Näkövammaisten liitto ry, 050 5967733, matti.ojamo@nkl.fi

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2016 yli 2,5 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. Specsaversillä on alan suurin liikekohtainen liikevaihto.  www.specsavers.fi

Näkövammaisten liitto ry
Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa. www.nkl.fi