Tiedote 17.5.2016
Kau­pun­kien verk­ko­pal­ve­lu­ja vai­vaa es­teel­li­syys

Näkövammaisten liiton omistama verkkosivujen esteettömyystestauksiin erikoistunut Annanpura Oy on testannut 14 Suomen kaupungin verkkosivustojen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä.

Jokaisen sivuston kohdalla havaittiin merkittäviä esteettömyyteen liittyviä ongelmia. Yksikään kaupungeista ei yltänyt erinomaiseen tai hyvään yleisarvosanaan, ja kolme sivustoa sai matalimman yleisarvion. Kaikilla tutkituilla sivustoilla toimiminen on erittäin hankalaa, jopa mahdotonta muun muassa näkövammaisille, kognitiivisista ongelmista kärsiville ja ikääntyneille.

Tyypillisimpiä ongelmia olivat navigointiin käytettävien valikoiden esteellinen toteutus sekä informaation liian suuri määrä yksittäisellä sivulla, erityisesti etusivulla. Tutkimusten mukaan vain kolmasosa sivustoilla vierailijoista käy palvelun etusivulla, joten etusivun sisällön määrää voisi hyvin vähentää. Tärkeämpää olisi, että sisältö ja palvelut on helppo löytää yksittäisiltä sivuilta esimerkiksi hakukoneilla.

Kuntien verkkosivujen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä arvioitiin 25 keskeisen saavutettavuuteen vaikuttavan tekijän avulla. Tutkimuksen kriteerit perustuvat kansainväliseen WCAG 2.0 –esteettömyysstandardiin sekä vammaisjärjestöjen laatimiin ohjeistuksiin verkkosivustojen saavutettavuudesta.

Kohta voimaan astuva EU:n julkisen sektorin verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiivi tulee koskemaan muun muassa kuntien verkkosivustoja. Direktiivin pohjana on esteettömyysstandardin AA-taso.

Tehdyn tutkimuksen perusteella kaikilla kaupungeilla on runsaasti kehitettävää direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden huomiointi tuleekin ottaa mahdollisimman pian osaksi kuntien verkkopalvelujen kehitysprosessia alkaen sivustonmäärittelystä aina kehitysvaiheen testaukseen ja julkaistavan palvelun esteettömyyden varmistamiseen asti.

Esteettömyystestaukset kaupungeittain: nkl.fi/esteettomyystestaus
Lisätietoa esteettömyyskriteereistä: nkl.fi/esteettomyyskriteerit

Lisätietoja esteettömyystestauksesta:
Kimmo Sääskilahti, 050 448 5232, kimmo.saaskilahti@annanpura.fi