Nä­kö­vam­mais­ten nuor­ten kun­tou­tuk­sen ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta hy­viä tu­lok­sia

Näkövammaisille nuorille järjestettiin oma kuntoutushanke Meikäläistä metsästämässä. Hankkeen arviointitutkimuksen alustavat tulokset osoittavat, että lähes kaikki kuntoutukseen osallistuneet nuoret hyötyivät kuntoutuksesta.

Kelan terveysosaston kuntoutusryhmän ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:n Meikäläistä metsästämässä -hankkeella pyrittiin ehkäisemään ennalta näkövammaisten nuorten syrjäytymistä ja edistämään heidän itsenäistymistään. Vuoden kestävään hankkeeseen osallistui 15 näkövammaista nuorta vuosina 2011–2012.
 
Lähes kaikki nuoret kertoivat hyötyneensä hankkeesta. Kuntoutus vahvisti nuorten sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa sekä lisäsi heidän valmiuksiaan itsenäiseen elämään. Kuntoutus myös auttoi nuoria saamaan realistisen käsityksen omista vahvuuksistaan ja vahvisti heidän osallisuuttaan omaan elämäänsä. Myös suurin osa vanhemmista koki nuortensa edistyneen itsenäisen elämän taidoissa.
 
Hankkeen tuloksia arvioitiin haastattelemalla siihen osallistuneita nuoria ja heidän vanhempiaan.  Arvioinnissa hyödynnettiin palveluntuottajan keräämää tietoa kuntoutujista.
 
Hankkeessa nuoret pääsivät kokeilemaan ja harjoittelemaan haasteellisina ja tärkeinä pitämiään asioita. Nuoret oppivat uusia taitoja, ja heitä opastettiin hoitamaan omia asioitaan. Moni nuori tunsi saaneensa kuntoutuksesta lisää rohkeutta ja eväitä itsenäiseen elämään.
 
Näkövammaisen nuoren itsenäistyminen edellyttää sekä nuorilta että heidän vanhemmiltaan paljon. Yksilöllisten tavoitteiden mukaan suunniteltu ja itsenäisen ja sosiaalisen elämän taitoja kehittävä kuntoutusmalli voi ehkäistä näkövammaisten nuorten syrjäytymistä merkittävästi. 
 
Kelan tutkimusosasto julkaisee arviointitutkimuksen loppuraportin myöhemmin syksyllä.
Meikäläistä metsästämässä -hanke on osa Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanketta (VAKE-hanke).

Lisätietoja

Näkövammaisten keskusliitto ry, projektipäällikkö Jutta Kivimäki,  puh. 050 596 5022, etunimi.sukunimi@nkl.fi

Kelan terveysosasto, asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, puh. 0400 984 386, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan tutkimusosasto, johtava tutkija, dosentti Anna-Liisa Salminen, puh. 040 560 0935, etunimi.sukunimi@kela.fi