Vam­mais­foo­ru­mi on tyy­ty­mä­tön ko­ti­kun­ta­lain uu­dis­tuk­seen

Eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevan kotikuntalain uudistuksen tarkoituksena on muuttaa nykyistä lainsäädäntöä siten, että perustuslaissa säädetty yksilön oikeus vapaasti valita oma asuinpaikkansa toteutuisi nykyistä paremmin mm. vammaisten henkilöiden osalta. Kotikuntalakiin sekä sosiaalihuoltolakiin esitettävät muutokset ja lisäykset eivät Vammaisfoorumin mielestä vastaa sille asetettuja oikeudellisia vaatimuksia ja se esittääkin lakiuudistuksen palauttamista uudelleenvalmisteluun.

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys on vastoin Suomenkin allekirjoittamaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja esitys ei määrittele yksiselitteisesti ja tarkka-rajaisesti sitä ryhmää, jota perusoikeuden rajoitus koskee. Esitetyt sanamuodot saattavat jopa laajentaa ryhmää, joka nyt kuuluu muutto-oikeuden rajoituksen piiriin. Esitys ei näin ollen täytä perustuslain vaatimuksia.

Hallintovaliokunta on mietinnössään (27/2010 vp) todennut, että hallituksen tulee selvittää itsenäisesti asuvien ja avohuollon piirissä olevien henkilöiden kotikunnan määräytymiseen liittyvät eri kysymykset ja ryhtyvän tarvittaessa valmistelemaan lainsäädännöllisiä muutoksia.

Vammaisfoorumi ihmettelee miksi nyt pitää säätää laki, josta jo säädettäessä tiedetään, että siitä seuraa ongelmia kansalaisten perusoikeuksiin liittyen. Miksi horjuvia käsitteitä ei korjata ja selvitetä asiaa jo etukäteen? Vammaisfoorumin mielestä puutteellista lainvalmistelua ei voida ohittaa vain valiokunnan seurantalausumalla.

Vammaisfoorumi ry on 28 vammaisjärjestön yhteistoimintaelin ja se edustaa 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä maassamme.

Lisätietoja:

Merja Heikkonen, puheenjohtaja, merja.heikkonen@nkl.fi, p. 050-3835226

Elina Akaan-Penttilä, lakimies, elina.akaan-penttila@invalidiliitto.fi, p. 044-7650663