Nä­kö­vam­mais­ten mat­kus­ta­jien pal­ve­lu usein hy­vän tah­don va­ras­sa

Kansainvälinen valkoisen kepin päivä 15.10.

Näkövammaisen ihmisen mahdollisuus liikkua ja asioida itsenäisesti riippuu ensiksi siitä, millainen on vamman aiheuttama haitta, toiseksi siitä, miten esteettömiksi asemat laitureineen ja kulkuneuvot on rakennettu sekä kolmanneksi onko tarvittaessa mahdollista saada yksilöllistä, henkilökohtaista palvelua.

Matkakeskusten rakentamisessa on otettu huomioon eri tavoin rajoitteisten ihmisten tarpeita ja myös kulkuneuvoja on uudistettu paremmin soveltuviksi, mutta ne eivät yksinään riitä. Vaikka lento- ja raideliikenteessä on jo omat ohjeensa, miten mm. näkövammaisten matkustajien tarpeet tulee ottaa huomioon, käytännössä näkövammaiset ihmiset kuitenkin joutuvat ilman henkilökohtaista avustajaa liikkuessaan silloin tällöin turvautumaan muiden matkustajien apuun.

Näkövammaisten Keskusliitto rohkaisee ihmisiä kysymään näkövammaiselta, tarvitseeko tämä apua.

Kaikki näkövammaiset eivät käytä liikkuessaan valkoista keppiä vaan saattavat kertoa näkövammastaan rintamerkillä, jossa sinisellä pohjalla on valkoinen hahmo kepin kanssa.

Valkoinen keppi valitaan aina yksilöllisesti ottaen huomioon esimerkiksi näkövammaisenihmisen pituus ja tapa liikkua. Myös valkoinen tukikeppi viestii näkövammasta.

Suomessa on noin 80 000 näkövammaista ihmistä, joista valtaosa on yli 65-vuotiaita. Sokeita on noin 10 000. Opaskoiran kanssa liikkuu noin 200 näkövammaista.

Lisätietoa www-sivuillamme