Lausunto 3.6.2015
Pää­tös­luon­nos kos­kien yleis­pal­ve­luy­ri­tyk­sen ni­meä­mät­tä jät­tä­mis­tä yh­teys­tie­to­pal­ve­lui­den tar­jon­taan

Diaa­ri­nu­me­ro 184/921/2015

Näkövammaisten Keskusliitto ry      

Viestintävirasto
kirjaamo@viestintavirasto.fi

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Viestintäviraston päätösluonnoksesta, jossa esitetään yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämistä yhteystietopalvelujen tarjontaan.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää erittäin hyvänä, että yhteystietopalvelut ovat tulleet tietoyhteiskuntakaaren myötä yleispalvelun piiriin, näkövammaisten erityisasema yhteystietopalvelujen saannissa on tunnustettu ja on päästy konkreettisiin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.

Viestintäviraston, yhteystietopalveluja tarjoavien yritysten ja Näkövammaisten Keskusliiton hyvän yhteistyön ansiosta on päästy vapaaehtoiseen sopimukseen, joka takaa myös näkövammaisille mahdollisuuden saada numeropalvelut käyttäjän kannalta kohtuullisin ehdoin puhelinpalvelusta.

Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa kuitenkin, että kaikille ilmaiset tai hyvin edulliset sähköiset yhteystietopalvelut internetissä eivät tällä hetkellä toimi tietokoneen ja näkövammaisten käyttämien apuvälineiden kanssa kunnolla verkkoesteettömyysseikkojen huomioimattomuuden vuoksi palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteystietopalveluja internetissä tarjoavien yritysten tulisikin kiinnittää huomiota sivustojensa toimivuuteen kaikille käyttäjäryhmille vapaaehtoisuuden pohjalta viimeistään sivustoja uudistettaessa.

Näkövammaisten Keskusliitto yhtyy Viestintäviraston näkemykseen siitä, että tällä hetkellä yleispalveluyrityksen nimeämistä ei tarvita yhteystietopalvelun tarjontaa varten, mutta tilanteen muuttuessa voidaan tietoyhteiskuntakaaren 85 §:n 3 momentin perusteella tarkastella tarvetta uudelleen.


NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja