Lausunto 18.2.2016
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­su­laik­si se­kä laeik­si var­hais­kas­va­tus­lain 13 §:n ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­mak­suis­ta an­ne­tun lain muut­ta­mi­ses­ta

Luon­nos 20.1.2016

Näkövammaisten liitto ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo@minedu.fi
vakamaksulaki@minedu.fi

Näkövammaisten liitto ry on tutustunut opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaan hallituksen esityksen luonnokseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi. Laissa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista.

Näkövammaisten liitto keskittyy lausunnossaan näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä sekä näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa perheiden tilanteeseen. Lisäksi se toteaa, ettei hallituksen esityksen valmistelussa ole otettu riittävästi huomioon ehdotuksen lapsivaikutuksia eikä esitettyjen muutosten vaikutusta lapsen etuun.

Vammaisjärjestöjen sivuuttaminen lausuntopyynnön jakelussa

Esitys varhaiskasvatuksen maksuiksi koskee kaikkia lapsiperheitä, myös vammaisten lasten tai vammaisten vanhempien perheitä. Näkövammaisten liitto huomauttaa, että asian merkityksellisyyden vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön olisi ollut suotavaa pyytää lausuntoja myös vammaisjärjestöiltä. Lausuntopyynnön jakelussa oli vain Valtakunnallinen vammaisneuvosto.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja varhaiskasvatuksen maksujen vaikutus niiden toteutumiseen

Varhaiskasvatuslain (36/1973) 2 a §:n mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on muun muassa antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista monialaista tukea, edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista.

Varhaiskasvatus on tärkeässä roolissa näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä tai näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa arjessa. Maahanmuuttajataustaisten näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä tai näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa kohdalla varhaiskasvatus tukee myös kotoutumista ja suomen tai ruotsin kielen oppimista. Lisäksi se antaa kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia näkövammaisella lapsella on suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Monet maahanmuuttajat saattavat tulla kulttuureista, joissa vammaisten mahdollisuudet nähdään hyvin rajallisina eikä heidän koulutusmahdollisuuksiaan tueta.

Näkövammaisten liitto on huolestunut varhaiskasvatuksen maksujen huomattavan suurten korotusten vaikutuksista näkövammaisiin lapsiin, heidän perheisiinsä sekä näkövammaisiin vanhempiin ja heidän lapsiinsa. Maksujen näin huomattavat korotukset eivät voi olla vaikuttamatta siihen, onko varhaiskasvatuspaikan ottaminen tai pitäminen taloudellisesti mahdollista.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvitykset osoittavat, että kahden huoltajan perheissä aiemmin tehdyt päivähoitomaksujen korotukset ovat vaikuttaneet siihen, jääkö toinen vanhemmista hoitamaan lapsia kotiin. Oletettavaa on, että tämä kehitys jatkuu tilanteissa, joissa perheen varhaiskasvatusmaksut nousevat liian suuriksi perheen tosiasiassa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin nähden. Tällöin työssäkäynti ja varhaiskasvatukseen osallistuminen vaarantuvat liian suurten maksujen vuoksi. Näin voi tapahtua esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa perheiden elinkustannukset ovat huomattavasti muuta Suomea korkeammat. Tilanne on huolestuttava keskituloisten perheiden kohdalla.

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksut, § 5-8

Näkövammaisten liitto ei pidä hyvänä esitetyn suuruisia korotuksia.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo lausuntokierroksen jälkeenkin esittää varhaiskasvatuksen maksuihin korotuksia, hallituksen esityksen luonnoksen malli korotusten kohdentumisesta on tarkoituksenmukainen. Tosin keskituloisten perheiden tilanne todennäköisesti vaikeutuu huomattavien maksujen korotusten myötä, joten siltä osin esityksen kohdentumista on suositeltavaa harkita uudelleen.

Näkövammaisten liiton mielestä on tärkeää, etteivät varhaiskasvatuksen maksut nouse pienimmissä tuloluokissa. Lisäksi se korostaa, että esitetty malli on huolestuttava keskituloisten perheiden osalta. Myönteistä esityksessä on varhaiskasvatuksen maksujen aleneminen pienituloisten yhden vanhemman perheiden kohdalla. Myös 0-maksuluokan säilyminen on tärkeää.

Varhaiskasvatus on tärkeä osa näkövammaisen lapsen ja hänen perheensä tai näkövammaisen vanhemman ja hänen lapsensa arkea. Työssäkäynti ja opiskelu mahdollistuvat vain varhaiskasvatuksen avulla. Kokoaikaisen työn sijasta osa näkövammaisten lasten vanhemmista tai näkövammaisista vanhemmista tekee osa-aikatyötä tai toimii yrittäjänä. Varhaiskasvatuksen maksut eivät saa muodostua esteeksi osa-aikaisen työn tekemiselle tai yrittäjyydelle. 

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen, § 13

Pykälän mukaan varhaiskasvatuksen maksu olisi jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaisi palvelun käyttäjän tai perheen toimeen tulon edellytyksiä tai palvelun käyttäjän lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Vastaava säännös on olemassa myös nykyisin.

Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaan toimeentulotuki on viimesijainen tuki. Ensisijainen toimenpide on muun muassa varhaiskasvatuksesta perittävän maksun ja muiden maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen. Tosiasiassa lain mahdollistamia harkinnanvaraisia maksujen alentamisia tai perimättä jättämisiä tehdään kunnissa vain vähän. Kaikissa kunnissa alennuksia tai vapautuksia asiakasmaksuista ei myönnetä lainkaan.

Näkövammaisten liitto huomauttaa, että maksujen alentamista tai perimättä jättämistä on tosiasiassa käytettävä. Se ei saa jäädä lakiin kirjatuksi pykäläksi, jonka merkitys on minimaalinen. Maksujen alentamisen tai perimättä jättämisen mahdollisuudesta on tiedotettava varhaiskasvatuksen piirissä olevia tai siihen tulevia perheitä. Tiedottamisen on oltava esteetöntä ja saavutettavaa, jotta myös näkövammaiset vanhemmat voivat saada tietoa tästä mahdollisuudesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen maksujen korotusten yhteisvaikutus

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen maksuja on korotettu tai suunnitellaan korotettavan. Näkövammaisten liitto on huolestunut kaikkien näiden maksukorotusten yhteisvaikutuksesta näkövammaisten lasten ja heidän vanhempiensa sekä näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa perheisiin. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi lääkekorvausten ja terveydenhuollon matkojen omavastuuosuudet sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut.

Näkövammaisten liitto esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tekevät yhdessä tehtyjen ja suunnitteilla olevien maksujen korotusten kokonaisvaikutusten arvioinnin. Korotusten kokonaisvaikutuksia on arvioitava vammaisten lasten ja heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien ja heidän lastensa kannalta. Samalla on arvioitava, mitä muut palveluihin päätetyt tai suunnitellut heikennykset tosiasiassa tarkoittavat näkövammaisten lasten, heidän vanhempiensa ja näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa kannalta.

Lausunnon keskeinen sisältö

* Koska varhaiskasvatuksen maksut koskevat kaikkia lapsiperheitä, Näkövammaisten liitto huomauttaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön olisi ollut suotavaa pyytää lausuntoja myös vammaisjärjestöiltä. Lausuntopyynnön jakelussa oli vain Valtakunnallinen vammaisneuvosto.
* Varhaiskasvatus on tärkeässä roolissa näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä tai näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa arjessa. Maahanmuuttajataustaisten näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä tai näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa kohdalla varhaiskasvatus tukee myös kotoutumista ja suomen tai ruotsin kielen oppimista. Lisäksi se antaa kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia näkövammaisella lapsella on suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

* Näkövammaisten liitto ei pidä hyvänä esitetyn suuruisia korotuksia.

* On tärkeää, etteivät varhaiskasvatuksen maksut nouse pienimmissä tuloluokissa. Lisäksi se korostaa, että esitetty malli on huolestuttava keskituloisten perheiden osalta. Myönteistä esityksessä on varhaiskasvatuksen maksujen aleneminen pienituloisten yhden vanhemman perheiden kohdalla. Myös 0-maksuluokan säilyminen on tärkeää.

* Esitettyä varhaiskasvatuksen maksujen alentamista tai perimättä jättämistä on tosiasiassa käytettävä. Maksujen alentamisen tai perimättä jättämisen mahdollisuudesta on tiedotettava varhaiskasvatuksen piirissä olevia tai siihen tulevia perheitä. Tiedottamisen on oltava esteetöntä ja saavutettavaa, jotta myös näkövammaiset vanhemmat voivat saada tietoa tästä mahdollisuudesta.

* Näkövammaisten liitto on huolestunut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen maksukorotusten yhteisvaikutuksesta näkövammaisten lasten ja heidän vanhempiensa sekä näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa perheisiin. Se esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tekevät yhdessä tehtyjen ja suunnitteilla olevien maksujen korotusten kokonaisvaikutusten arvioinnin. Korotusten kokonaisvaikutuksia on arvioitava vammaisten lasten ja heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien ja heidän lastensa kannalta. Samalla on arvioitava, mitä muut palveluihin päätetyt tai suunnitellut heikennykset tosiasiassa tarkoittavat näkövammaisten lasten, heidän vanhempiensa ja näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa kannalta.

Lisätietoja

koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi


Näkövammaisten liitto ry

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Timo Kuoppala
ts. järjestöjohtaja