Lausunto 3.5.2016
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laeik­si var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­suis­ta se­kä var­hais­kas­va­tus­lain 13 §:n ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­mak­suis­ta an­ne­tun lain muut­ta­mi­ses­ta HE 60/2016 vp

Näkövammaisten liitto ry

Eduskunta
Sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi

Näkövammaisten liitto ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi.

Näkövammaisten liitto keskittyy lausunnossaan näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä sekä näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa perheiden tilanteeseen. Lisäksi se toteaa, ettei hallituksen esityksen valmistelussa ole otettu riittävästi huomioon ehdotuksen lapsivaikutuksia. Uhkana on lasten yhdenvertaisen varhaiskasvatusoikeuden vaarantuminen.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja varhaiskasvatuksen maksujen vaikutus niiden toteutumiseen

Varhaiskasvatuksen tavoitteet määritellään varhaiskasvatuslain 2 a §:ssä (36/1973). Tavoitteena on muun muassa antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen sekä tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista monialaista tukea.

Varhaiskasvatus on tärkeässä roolissa näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä tai näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa arjessa. Varhaiskasvatuksessa on voitava tehdä yksilöllisiä lapsen ja perheen edun mukaisia ratkaisuja. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen hyvinvointia ja edistää vanhempien jaksamista. On muistettava, että yksi tapa tukea lasta on tukea hänen perheensä hyvinvointia.

Maahanmuuttajataustaisten näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä tai näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa kohdalla varhaiskasvatus tukee myös kotoutumista ja suomen tai ruotsin kielen oppimista. Lisäksi se antaa kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia näkövammaisella lapsella on suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Monet maahanmuuttajat saattavat tulla kulttuureista, joissa vammaisten mahdollisuudet nähdään hyvin rajallisina eikä heidän koulutusmahdollisuuksiaan tueta.

Näkövammaisten liitto on huolestunut varhaiskasvatuksen maksujen huomattavan suurten korotusten vaikutuksista näkövammaisiin lapsiin, heidän perheisiinsä sekä näkövammaisiin vanhempiin ja heidän lapsiinsa. Korotukset eivät voi olla vaikuttamatta siihen, onko varhaiskasvatuspaikan ottaminen tai pitäminen taloudellisesti mahdollista.

Vaikutus viranomaisten toimintaan

Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan, että muutoksista on tiedotettava varhaiskasvatuspalvelujen käyttäjiä. Näkövammaisten liitto vaatii, että tiedottaminen tehdään esteettömällä ja saavutettavalla tavalla. Ellei näin toimita, näkövammaiset vanhemmat saattavat jäädä ilman tarvitsemaansa tietoa.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksut, § 5-8

Jos varhaiskasvatuksen maksuja korotetaan, ehdotettu malli korotusten kohdentumisesta on tarkoituksenmukainen.

Näkövammaisten liiton mielestä on tärkeää, etteivät varhaiskasvatuksen maksut nouse pienimmissä tuloluokissa. Lisäksi se korostaa, että esitetty malli on huolestuttava keskituloisten perheiden osalta.

Hyvää esityksessä on varhaiskasvatuksen maksujen aleneminen pienituloisten yhden vanhemman perheiden kohdalla. Myös 0-maksuluokan säilyminen on positiivista.

Varhaiskasvatus on tärkeä osa näkövammaisen lapsen ja hänen perheensä tai näkövammaisen vanhemman ja hänen lapsensa arkea. Työssäkäynti ja opiskelu mahdollistuvat vain varhaiskasvatuksen avulla. Kokoaikaisen työn sijasta osa näkövammaisten lasten vanhemmista tai näkövammaisista vanhemmista tekee osa-aikatyötä tai toimii yrittäjänä. Varhaiskasvatuksen maksut eivät saa muodostua esteeksi osa-aikaisen työn tekemiselle tai yrittäjyydelle.

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen, § 13

Pykälän mukaan varhaiskasvatuksen maksu olisi jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaisi palvelun käyttäjän tai perheen toimeen tulon edellytyksiä tai palvelun käyttäjän lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Näkövammaisten liiton mielestä on erittäin hyvä, että maksujen alentamisen tai perimättä jättämisen ja toimeentulotuen suhteesta säädetään pykälätasolla. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen on aina tehtävä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.

Maksujen alentamisen tai perimättä jättämisen mahdollisuudesta on tiedotettava varhaiskasvatuksen piirissä olevia tai siihen tulevia perheitä. Tiedottamisen on oltava esteetöntä ja saavutettavaa, jotta myös näkövammaiset vanhemmat voivat saada tietoa tästä mahdollisuudesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen maksujen korotusten yhteisvaikutus

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen maksuja on korotettu tai suunnitellaan korotettavan. Näkövammaisten liitto on huolestunut kaikkien näiden maksukorotusten yhteisvaikutuksesta näkövammaisten lasten ja heidän vanhempiensa sekä näkövammaisten vanhempien ja heidän lastensa perheisiin. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi lääkekorvausten ja terveydenhuollon matkojen omavastuuosuudet sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut.

Näkövammaisten liitto esittää, että sivistysvaliokunta edellyttää maksujen korotusten kokonaisvaikutusten arviointia. Korotusten kokonaisvaikutuksia on arvioitava vammaisten lasten ja heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien ja heidän lastensa kannalta. Samalla on arvioitava, mitä muut palveluihin päätetyt tai suunnitellut heikennykset, kuten vammaispalveluihin kaavaillut 61 miljoonan euron säästöt,  tosiasiassa tarkoittavat vammaisten lasten, heidän vanhempiensa ja vammaisten vanhempien ja heidän lastensa kannalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alkuvuonna 2016 hallituksen esityksen luonnoksesta järjestämällä lausuntokierroksella useissa lausunnoissa esitettiin, että hallituksen tulisi tehdä kokonaisarviointi hallituksen kaikista lapsiperheiden palveluihin ja tukiin kohdistuvista leikkauksista ja muutoksista. Nyt sivistysvaliokunnassa käsittelyssä olevan hallituksen esityksen mukaan yhteisvaikutusten arviointi olisi tehtävä kokonaisuutena kaikki hallinnonalat huomioon ottaen sen jälkeen kun kaikki lapsiperheiden asemaan vaikuttavat muutokset ovat tiedossa.


Lisätietoja

koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi


Näkövammaisten Liitto ry

Jukka Tahvanainen      
toimitusjohtaja       

Timo Kuoppala
ts. järjestöjohtaja