Lausunto 27.11.2015
Nuo­ri­so­lain uu­dis­ta­mi­nen

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön työ­ryh­mä­muis­tioi­ta ja sel­vi­tyk­siä 2015:16

Vammaisfoorumi ry           
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Lausunto on lausuntopyynnön mukaisesti jätetty www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta

Työryhmän esittämän uuden nuorisolain tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Luku 2.3 Kansainvälinen kehitys, Euroopan unioni ja Pohjoismaiden lainsäädäntö

Vammaisfoorumi esittää lukuun lisättäväksi maininnan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta. Suomi on allekirjoituksellaan sitoutunut sopimukseen ja sen ratifiointi on viimein toteutumassa vuonna 2016.

2 luku Valtion nuorisotyö ja -politiikka

5 § Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvosto hyväksyisi joka neljäs vuosi valtion nuorisopolitiikan ohjelman. Pykälän 3 momentin mukaan ohjelman valmistelussa tulisi kuulla nuoria ja nuorisotyön ja – politiikan keskeisiä tahoja.

Vammaisfoorumi edellyttää, että ohjelmaa valmisteltaessa kuullaan myös vammaisia nuoria ja vammaisjärjestöjä. Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan nuoria voitaisiin kuulla suoraan esimerkiksi sähköisen osallistumisen välinein. Jotta vammaiset nuoret voivat osallistua kuulemiseen yhdenvertaisesti muiden nuorten kanssa, käytettävien sähköisen osallistumisen välineiden on oltava esteettömiä, saavutettavia ja käytettäviä. Vammaisfoorumi vaatii, että nämä periaatteet toteutuvat nuorten kuulemisessa.

3 luku Kuntien nuorisotyö ja -politiikka sekä monialainen yhteistyö

10 § Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa tuen tarpeessa olevaa nuorta sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuutta yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että etsivän nuorisotyön on palveltava myös vammaisia nuoria. Vamma ei saa olla este, vaan vammaisen nuoren on päästävä yhdenvertaisesti etsivän nuorisotyön piiriin, jos hänellä on siihen tarvetta. Nykyisin mahdollisuudet ovat vaihtelevat. Lisäksi Vammaisfoorumi huomauttaa, että etsivän nuorisotyön käyttämien toimitilojen on oltava esteettömiä, jotta niihin voi tulla esimerkiksi pyörätuolilla.

11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Pykälän 4 momenttiin esitetään lisättäväksi kirjaus Kansaneläkelaitoksen oikeudesta luovuttaa nuorta koskevia tietoja etsivää nuorisotyötä varten. Vammaisfoorumin mielestä lisäys on hyvä, sillä esimerkiksi monet vammaiset opiskelijat saavat opintoihinsa taloudellisena tukena Kansaneläkelaitoksen maksamaa nuoren kuntoutusrahaa tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa. Tällöin opiskelujen etenemiseen tai keskeyttämiseen liittyvät hankaluudet ovat Kansaneläkelaitoksen tiedossa ja nuori voisi saada tarvitsemaansa apua ja tukea, jos hän tulisi ohjatuksi esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön.

12 § Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä

Pykälän 4 momentin mukaan etsivän nuorisotyön olisi sopivalla tavalla ilmoitettava sopimuksen perusteella rekisteriin luovutetuista tiedoista nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle ilman aiheetonta viivettä. Vammaisfoorumi edellyttää, että ilmoitettaessa käytetään esteetöntä, saavutettavaa ja monikanavaista viestintää. Ellei näin toimita, osa vammaisista nuorista ja vammaisista huoltajista ei saa tietoja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lisäksi on huolehdittava vammaisten maahanmuuttajanuorten tai -huoltajien tiedonsaannin toteutumisesta. On myös huomattava, että ilmoittajatahojen työntekijöissä voi olla vammaisia, joten rekisterin ja kaikkien siihen liittyvien toimintojen on oltava esteettömästi ja saavutettavasti toteutettuja.

4 luku Valtionrahoitus

19 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

Pykälässä säädettäisiin työpajatoimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. Vammaisfoorumi huomauttaa, että nuorten työpajojen on oltava todellinen vaihtoehto vammaisillekin nuorille. Nykyisin ne ovat useimmiten heidän ulottumattomissaan.

Toiminta on järjestettävä siten, että myös vammaiset nuoret voivat osallistua siihen. On mietittävä, miten vammainen nuori voi tehdä työpajassa samoja tai vastaavia asioita kuin vammattomat nuoret. Vammaisfoorumi muistuttaa vammaisjärjestöissä olevasta vammaisten työllisyyden asiantuntijaosaamisesta, jota työpajan henkilöstö voi käyttää oman työnsä tukena. Lisäksi työpajojen käyttämien tilojen on oltava esteettömiä, jotta niihin on pääsy esimerkiksi pyörätuolilla.

20 § Muut valtionavustukset

Pykälän mukaan valtion talousarvioon voitaisiin vuosittain ottaa määräraha muun muassa nuorisotilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja varustamiseen. Vammaisfoorumi huomauttaa, että valtion rahoittaessa nuorisotilojen rakentamista tai peruskorjaamista tilojen esteettömyyden tulee olla avustuksen saamisen ehto.

5 luku Erinäiset säännökset

22 § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

Pykälässä esitetään säädettäväksi velvollisuudesta järjestää nuorille ja lapsille mahdollisuus osallistua tai vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä nuorten ja lasten kuulemisesta mainituissa asioissa. Säännös koskisi sekä 7-29 -vuotiaita, eli uuden nuorisolain 3 §:n määritelmän mukaisia nuoria, että alle 7-vuotiaita lapsia.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että vammaisten nuorten osallistumismahdollisuudet on taattava. Heillä on oltava yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus osallistua kuin kunnan vammattomillakin nuorilla.

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

3 § Valtion nuorisoneuvoston kokoonpano, asettaminen ja päätösvaltaisuus

Valtioneuvosto kutsuu neuvoston jäseniksi nuorten kasvu- ja elinoloihin, nuorten osallisuuteen, järjestötoimintaan, nuorisotoimintaan sekä monialaiseen yhteistyöhön perehtyneitä henkilöitä kuultuaan nuorisotoimialalla toimivia tahoja. Vammaisfoorumi huomauttaa, että neuvoston jäsenistössä on tultava kuuluviin myös vammaisten nuorten ääni.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi

Vammaisfoorumi ry

Kalle Könkkölä
va puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri