Lausunto 10.6.2014
Val­tio­neu­vos­ton ase­tus pe­ru­so­pe­tu­sa­se­tuk­sen muut­ta­mi­ses­ta Kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jien lu­ke­mi­nen osak­si opet­ta­ja-op­pi­las­suh­det­ta

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taustaa

Vammaisfoorumi ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta esittää näkemyksensä valtioneuvoston asetuksesta, jolla säädettäisiin koulunkäyntiavustajien lukemisesta osaksi opettaja-oppilassuhdetta. Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 330 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Esitys liittyy hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan. Sen mukaan koulunkäyntiavustajien huomioon ottaminen perusopetuksen opetusryhmiä muodostettaessa edellyttää perusopetuksen opetusryhmäkokoa koskevien säännösten muuttamista.

Perusopetusasetuksen muutos

Esityksessä ehdotetaan, että perusopetusasetuksen 2 §:ään lisätään uusi 4 momentti. Sen mukaan kyseisen pykälän 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa voisi olla enintään kahdeksan oppilaan sijasta enintään yhdeksän oppilasta, jos ryhmän toimintaan osallistuu säännöllisesti vähintään kaksi avustavaa henkilöä eikä järjestely vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppilaiden opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Muita muutoksia opetusryhmien koon sääntelyyn ei esitetä.
 
Vammaisfoorumin mielestä on ikävää, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman säästötavoitteet kohdentuvat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleviin oppilaisiin. Esitettävä perusopetusasetuksen muutos ei kuitenkaan ole huonoin mahdollinen vaihtoehto.
 
Perustelujen mukaan karkea arvio pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetusryhmän avustajaresursseista on 1-3 avustajaa kahdeksan oppilaan ryhmää kohden (ryhmässä lähinnä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita). Varovaisen myönteisenä voidaan pitää tilannetta, jossa näissä opetusryhmissä on tähän mennessä ollut vain yksi avustaja, mutta perusopetusasetukseen esitettävän muutoksen myötä avustajamäärä on nostettava kahteen.
 
Käytännössä lainsäädännössä määritellyistä vähimmäistasoista tulee hyvin usein enimmäistasoja. Uhkana on, että muutoksen jälkeen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden ryhmissä on huomattavasti nykyistä harvemmin kolme avustajaa. On todennäköistä, että opetuksen järjestäjät soveltavat asetusta siinä säädetyn vähimmäismäärän mukaisena.
 
Vammaisfoorumi vaatii, että avustajien määrä ja heidän työtehtävänsä perustuvat jatkossakin siihen, millaisia ovat opetusryhmän oppilaiden avustustarpeet. Tämän on toteuduttava myös käytännössä.
 
Esityksen voi tulkita siten, että opettaja-oppilassuhteeseen luetaan jatkossa myös oppilailla olevat henkilökohtaiset koulunkäyntiavustajat. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden ryhmässä kahdella oppilaalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, voitaisiin opettaja-oppilassuhteen katsoa olevan säädösten mukaisella tasolla. Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei näissä tilanteissa koskaan riitä kaksi avustajaa, sillä on oletettavaa, että opetusryhmässä olevat muut (korkeintaan seitsemän) oppilaat tarvitsevat myös avustamista. Koska esimerkissä kahdella oppilaalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, opetusryhmässä on ehdottomasti oltava myös muuta avustajaresurssia, sillä muutoin osa oppilaista jää ilman tarvitsemaansa avustusta. Vastaavasti pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden ryhmässä on kaikkien henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevien oppilaiden saatava avustaja. Ei voida katsoa, että ryhmän avustajien määrä on jo täynnä, vaan lähtökohtana on oltava oppilaan tarve.
 
Edellä olevaan perustuen Vammaisfoorumi esittää, ettei oppilailla olevia henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia lasketa opettaja-oppilassuhteeseen. Nämä avustajat ovat kunkin oppilaan henkilökohtaisia, joten ne eivät pääsääntöisesti ole ryhmän muiden oppilaiden käytettävissä. Henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja on myönnettävä, kun se on oppilaan tarpeen mukaista.
 
Esityksen perusteluissa korostetaan opettajien yhteistyötä, samanaikaisopetusta sekä tiimi- ja yhteisopettajuutta. Perustelujen mukaan näin varmistetaan oppilaiden oikeusturvan toteutuminen myös vaikeimmin vammaisten lasten ja nuorten osalta siten, ettei muutos vaaranna opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei näistä esitetä kirjattavaksi mitään varsinaiseen asetustekstiin. Jos nämä jätetään vain asetusmuutoksen perusteluihin, ei ole varmuutta, että ne tosiasiassa toteutuvat koulun arjessa.
 
Perustelujen mukaan opetusryhmiä koskevaa tilastointia kehitetään perusopetusasetuksessa säädettyjen ryhmäkokojen arvioimiseksi siten, että koulunkäyntiavustajat luetaan osaksi opettaja-oppilassuhdetta. Vammaisfoorumi kysyy, erotetaanko tilastoinnissa opettajat ja koulunkäyntiavustajat toisistaan. Jos ammattiryhmät tilastoidaan yhtenä kokonaisuutena, ei ole mahdollista selvittää, miten paljon todellisuudessa on opettajia ja koulunkäyntiavustajia.

Vaikutukset lapsiin

Perustelujen mukaan ryhmäkokosäätelyn jousitavoittamisen yhteydessä varmistetaan oppilaiden oikeusturvan mukainen oikeus saada opetusta ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti ja siten, että joustavoittaminen ei vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppilaiden opetuksen tavoitteiden saavuttamista.

Vammaisfoorumi on huolestunut muutoksen vaikutuksesta inkluusion toteutumiseen. Muutos voi vaikuttaa siten, että avustajia ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ohjautuu nykyistä enemmän erityisryhmiin yleisopetuksen ryhmien sijasta. Asetusmuutoksen perustelut eivät ota lainkaan huomioon tätä mahdollisuutta. Muutoksen vaikutuksissa lasketaan vain pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetusryhmien numeerinen väheneminen sekä jatkossa tarvittavien opettajien ja avustajien määrä.

Koska muutoksella tavoitellaan säästöjä, on todellinen riski, että kunnat siirtävät pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita opetusryhmästä toiseen. Koska pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetusryhmässä saa jatkossa olla yhdeksän oppilasta, kunta saattaa etsiä säästöjä siirtämällä yleisopetuksen opetusryhmässä olevan pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan erityisryhmään. Tällöin erityisryhmän oppilasmäärä on suurempi, jonka lisäksi yleisopetuksen opetusryhmän oppilasmäärää ei pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas rajaa enää korkeintaan 20 oppilaaseen. Vammaisfoorumi edellyttää, ettei asetusmuutos saa aiheuttaa tällaisia tilanteita. Ne eivät ole perusopetuksessa korostettavien lähikouluperiaatteen ja oppilaan edun mukaisia. Ne eivät myöskään ole inkluusioperiaatteen mukaisia.

Jos muutoksella haluttaisiin edistää inkluusiota, sen myötä vapautuvat avustaja- ja opettajaresurssit kohdennettaisiin ainakin osittain yleisopetuksessa olevien vammaisten oppilaiden tueksi. Tämä olisi ennaltaehkäisevää työtä ja tulevaisuuteen panostamista.

Perustelujen mukaan opetusryhmässä on aina oltava opetuksesta vastaava opettaja, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen opettajan kelpoisuus. Vammaisfoorumi huomauttaa, että opettajan ja avustajan työnjaon on oltava selkeä. Lisäksi on sovittava käytännöt tilanteissa, joissa opettajalle tarvitaan sijainen. Avustaja ei lähtökohtaisesti voi toimia opettajan sijaisena. Jos näin tapahtuu, on varmistettava, että oppilaat saavat tarvitsemansa avustuksen.

Lausunnon keskeinen sisältö

  • Vammaisfoorumin mielestä on ikävää, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman säästötavoitteet kohdentuvat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleviin oppilaisiin.
  • Käytännössä lainsäädännössä määritellyistä vähimmäistasoista tulee hyvin usein enimmäistasoja. Uhkana on, että muutoksen jälkeen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden ryhmissä on huomattavasti nykyistä harvemmin kolme avustajaa. On todennäköistä, että opetuksen järjestäjät soveltavat asetusta siinä säädetyn vähimmäismäärän mukaisena.
  • Avustajien määrän ja heidän työtehtäviensä on jatkossakin perustuttava siihen, millaisia ovat opetusryhmän oppilaiden avustustarpeet. Tämän on toteuduttava myös käytännössä.
  • Vammaisfoorumi esittää, ettei oppilailla olevia henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia lasketa opettaja-oppilassuhteeseen. Nämä avustajat ovat kunkin oppilaan henkilökohtaisia, joten ne eivät pääsääntöisesti ole ryhmän muiden oppilaiden käytettävissä. Henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja on myönnettävä, kun se on oppilaan tarpeen mukaista.
  • Vammaisfoorumi on huolestunut esitettävän muutoksen vaikutuksesta inkluusion toteutumiseen. Muutos voi vaikuttaa siten, että avustajia ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ohjautuu nykyistä enemmän erityisryhmiin yleisopetuksen ryhmien sijasta. Asetusmuutoksen perustelut eivät ota lainkaan huomioon tätä mahdollisuutta. Muutoksen vaikutuksissa lasketaan vain pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetusryhmien numeerinen väheneminen sekä jatkossa tarvittavien opettajien ja avustajien määrä.
  • Opettajan ja avustajan työnjaon on oltava selkeä. Lisäksi on sovittava käytännöt tilanteissa, joissa opettajalle tarvitaan sijainen. Avustaja ei lähtökohtaisesti voi toimia opettajan sijaisena. Jos näin tapahtuu, on varmistettava, että oppilaat saavat tarvitsemansa avustuksen.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi


Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri