Lausunto 30.9.2014
Työ­hön ja it­se­näi­seen elä­mään val­men­ta­va kou­lu­tus

Kou­lu­tuk­sen pe­rus­teet

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
kirjaamo@oph.fi

Opetushallituksen lausuntopyyntö 77/421/2014

Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksensä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteista.

Näkövammaisten Keskusliitto on 19.6.2014 päivätyssä lausunnossa esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta. Kyseinen luonnos käsittelee valmentavia ja valmistavia koulutuksia sekä niiden uudistamista.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen perusteiden mukaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa sairauden ja vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on mm. opiskelijan itsenäistyminen elämän eri osa-alueilla sekä valmentautuminen työhön tai työtoimintaan. Pääsääntöisesti tavoitteena on muu opiskelijan jatkosuunnitelma kuin ammatillisen perustutkinnon suorittaminen.

Näkövammaisten Keskusliitto huomauttaa, että työelämätavoitteena on ensisijassa oltava työ, ei työtoiminta. Tällä hetkellä koulutuksen perusteet ohjaavat liiaksi työtoimintaan, vaikka myös työ mainitaan. Perusteissa ei myöskään ole mitään viittausta työvalmentajaan, joka on oleellinen osa koulutuksen kohderyhmän työllistymisen tukemista.

Koulutuksen suorittaneella opiskelijalla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus hakeutua myös jatkokoulutukseen esim. suorittamaan ammatillista perustutkintoa. Kaikessa on pidettävä etusijalla opiskelijan yksilöllisiä valmiuksia. Tämä mahdollisuus ei saa jäädä vain kirjaukseksi, vaan sen on toteuduttava käytännössä silloin, kun se on opiskelijan edun mukaista.

Koulutuksen suoritusaika

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä eli vähintään yksi vuosi. Enimmillään suoritusaika voi olla kolme vuotta. Suoritusaika määräytyy opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Päätös suoritusajasta tehdään opintojen alussa, mutta päätöstä voidaan muuttaa koulutuksen aikana.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää hyvänä suoritusajan joustavuutta, mutta kaipaa täsmennystä siihen, kuka päättää suoritusajasta ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista. On välttämätöntä, että muutokset suoritusaikaan tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa. Jos suoritusajan pidentäminen on välttämätöntä, sitä ei saa jättää tekemättä esim. taloudellisista syistä.

Lisätietoja

koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802 sari.kokko@nkl.fi


Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja