Lausunto 27.9.2013
Toi­mi­va las­ten suo­je­lu - Sel­vi­tys­ryh­män lop­pu­ra­port­ti

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:19
Diaarinumero STM071:000/2012

Taustaa

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista. Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Peruspalveluministerin lasten ja perheiden palvelujen sekä lastensuojelulain toimivuutta selvittämään asettama ryhmä on tarkastellut palvelukokonaisuutta laajasti ja kiinnittänyt erityistä huomiota lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheeseen, avohuoltoon ja niihin sisältyvään yhteistyöhön.

Selvitysryhmä esittää 54 toimenpidettä lastensuojelun kehittämiseksi. Ehdotusten lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Pääsääntöisesti Vammaisfoorumi kannattaa toimenpide-ehdotuksia. Se haluaa kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomiota seuraaviin asioihin.

Asiakkaiden kuulluksi tuleminen ja toimiva vuorovaikutus

Koska lastensuojelussa puhutaan henkilökohtaisista ja vaikeista asioista, asiakkaan kuulluksi tulemisen ja toimivan vuorovaikutuksen korostuminen on ymmärrettävää. Raportissa toivottiin, että työntekijä kohtaisi asiakkaan oman elämänsä asiantuntijana ja osaisi arvioida perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti asettaen asiat oikeaan yhteyteen.

Vammaisfoorumi huomauttaa lapsen, nuoren ja perheen kohtaamisen koskevan myös vammaisia lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan sekä perheitä, joissa on vammainen vanhempi. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artikla käsittelee vammaisia lapsia. Artiklan mukaan on varmistettava, että vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa. Vammaisten lasten näkemyksille on annettava asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Lisäksi heillä on oikeus saada vammaisuutensa ja ikänsä mukaista apua tämän oikeuden toteuttamiseksi.

Vammaiselle vanhemmalle tai vammaisen lapsen perheelle tarjotaan usein lastensuojelun asiakkuutta, vaikka asiakas on toivonut avohuollon tukipalveluja eikä tosiasiallista tarvetta lastensuojelun asiakkuudelle ole. Asenteet ja yleinen mielipide ovat helposti lastensuojelun tarpeen kannalla. Vammaisten vanhempien ei uskota voivan antaa lapselle hänen tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa tai tukemaan lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 23 artikla käsittelee kodin ja perheen kunnioittamista. Artiklan mukaan mm. kaikilla avioliittoikäisillä vammaisilla on oikeus perustaa perhe. Lisäksi vammaisille lapsille ja heidän perheilleen annetaan tietoa, palveluja ja tukea. Tämä tarkoittaa myös vammaisten vanhempien oikeutta olla vanhempia ja saada siihen tarvitsemaansa apua ja tukea (esim. henkilökohtaista apua ja kotipalvelua).

Vammaisten lasten perheiden kohdalla ongelmana ovat riittämättömät palvelut jaksamiseen. Vammaisfoorumi muistuttaa, että vanhempien kokemus avun tarpeesta on aina otettava vakavasti, eikä sitä saa torjua.

Palvelujärjestelmän monimutkaisuus

Raportissa todetaan, että erityisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheet kärsivät palvelujärjestelmän monimutkaisuudesta. Vammaisfoorumi muistuttaa, että kokonaisvastuu ja koordinointi kuuluvat jollekin muulle kuin vammaisen lapsen perheelle. Vammaisen lapsen ja nuoren erityistarpeet ja hänen perheensä tilanne sekä vammaisten vanhempien tarpeet on otettava huomioon läpileikkaavasti lastensuojelun kaikilla osa-alueilla. Lisäksi palvelujen ja tukitoimien tarvetta on katsottava kokonaisuutena, jossa ovat mukana myös mm. vammaispalvelulain (380/1987) ja -asetuksen (759/1987), kehitysvammalain (519/1977), kehitysvamma-asetuksen (988/1977), terveydenhuoltolain (1026/2010) ja perusopetuslain (628/1998) mukaiset palvelut ja tukitoimet. Maahanmuuttajataustaisten vammaisperheiden osalta palvelukokonaisuudessa on otettava huomioon myös kotoutumislain (1386/2010) mukaiset palvelut ja tukitoimet sekä muut kotoutumista edistävät toimet.

Toimenpide-ehdotus 1: Kokemusasiantuntijaryhmät

Kokemusasiantuntijaryhmien asettamista ja toimintaa koskevien säännösten lisääminen lastensuojelulakiin on kannatettavaa. Vammaisfoorumi muistuttaa, että kokemusasiantuntijoina on oltava myös vammaisia, jolloin heidän äänensä tulee kuuluville yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Osallistava dokumentointi

Osallistavassa dokumentoinnissa asiakkaalle lähetetään palaverien ja neuvottelujen jälkeen kaikki sosiaalityöntekijän tekemät kirjaukset, jolloin asiakasperheellä on mahdollisuus pohtia rauhassa sekä oman perheensä tilannetta että sosiaalityöntekijän kirjausten paikkansapitävyyttä.

Vammaisfoorumi edellyttää, että vammaisille lapsille ja nuorille sekä vammaisille vanhemmille lähetettävät sosiaalityöntekijän kirjaukset lähetetään heille sellaisessa muodossa, jota he voivat lukea itsenäisesti. Kyseeseen voi tulla esim. sähköinen muoto, äänite tai pistekirjoitus. Tarvittaessa dokumentit on lähetettävä selkokielellä.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 21 artikla käsittelee sanan- ja mielipiteen vapautta sekä tiedonsaantia. Artiklassa mm. todetaan, että vammaiset voivat virallisessa vuorovaikutuksessa käyttää viittomakieliä, pistekirjoitusta, puhetta tukevaa ja korvaavaa viestintää sekä kaikkia muita valitsemiaan saavutettavia viestintäkeinoja, -tapoja ja -muotoja.

Yleissopimuksen 9 artikla käsittelee esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Artikla sisältää mm. tiedottamisen ja viestinnän.

Toimenpide-ehdotus 24: Maahanmuuttajataustaiset perheet

Toimenpide-ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulee asettaa työryhmä selvittämään maahanmuuttajataustaisten perheiden ja lasten erityisiä tarpeita ja niiden ottamista huomioon lastensuojelussa. Vammaisfoorumi muistuttaa, että tässä kohden on otettava huomioon myös maahanmuuttajaperheet, joissa on vammainen lapsi tai nuori tai vammainen vanhempi.

Toimenpide-ehdotukset 27 ja 28: Vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset

Vammaisfoorumi kannattaa vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin lapsiin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. On välttämätöntä, että lapsi tai nuori ja hänen perheensä saavat tukea ja palveluja ilman lastensuojeluilmoitusta tai muuten alkavaa lastensuojeluasiakkuutta, ellei tähän ole perusteltua tarvetta. Saman on koskettava perheitä, joissa on vammainen vanhempi.

Vammaisten lasten ja nuorten perheiden tilannetta helpottaisi, mikäli kunnan on järjestettävätuen ja palvelujen kokonaisuudesta vastaava työntekijä silloinkin, kun lapsi tai nuori ei ole lastensuojelun asiakas. Myös tämän tulee koskea vammaisten lasten ja nuorten perheiden ohella perheitä, joissa on vammainen vanhempi.

Raportin luvussa 7.5 käsitellään vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia. Vammaisfoorumi kyseenalaistaa luvussa käytetyn ongelmakeskeisen lähestymistavan. Esimerkiksi vammaa tai pitkäaikaissairautta ei voida pitää lapsen pitkäaikaisena henkilökohtaisena ongelmana.

ehdotus 29: Valtakunnallinen lapsi- ja perhetutkimuksen tutkimusohjelma

Vammaisfoorumi muistuttaa, että toimenpide-ehdotuksessa esitettyyn valtakunnalliseen lapsi- ja perhetutkimuksen tutkimusohjelmaan on sisällytettävä myös vammaiset lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä vammaisten vanhempien perheet.

Toimenpide-ehdotus 39: Lastensuojelulaissa olevien hyvinvoinnin edistämistä ja ehkäisevää työtä koskevien säännösten siirtäminen

Lastensuojelulaissa olevien hyvinvoinnin edistämistä ja ehkäisevää työtä koskevien säännösten siirtäminen lasten ja perheiden peruspalveluja (esim. neuvola, varhaiskasvatus ja koulu) koskeviin lakeihin ja säätäminen niiden tehtäväksi on kannatettava. Tällä muutoksella eri toimintojen vastuu mm. ehkäisevästä työstä nousee esiin nykyistä selkeämmin.

Toimenpide-ehdotus 41: Erityisen vaativan lastensuojelun tehtävät

Vammaisfoorumi pitää hyvänä ehdotusta erityisvastuualueille perustettavista lastensuojelun moniammatillisista osaamiskeskuksista. Vammaisten lasten ja nuorten, heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien kannalta on välttämätöntä, että osaamiskeskuksissa ja niiden henkilöstöllä on tosiasiallista osaamista vammaisuuteen liittyvistä asioista. Tämän osaamisen hankkimisessa osaamiskeskukset voivat käyttää apuna mm. vammaisjärjestöissä olevaa osaamista.

Toimenpide-ehdotus 46: Lastensuojelun arviointineuvosto

Lastensuojelun arviointineuvosto on ehdotuksen mukaan riippumaton asiantuntijaelin, joka toteuttaa ulkopuolisen arvioinnin. Vammaisten lasten ja nuorten, heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien aseman turvaamiseksi arviointineuvostossa on oltava myös vammaisuuteen liittyvää asiantuntemusta. Ilman tätä on vaarana, ettei vammaisten ääni tule kuuluviin ulkopuolisessa arvioinnissa.

Toimenpide-ehdotuksen 47 mukaan valtioneuvoston tule antaa vuodesta 2015 alkaen eduskunnalle selonteko lastensuojelun tavoitteiden toteutumisesta ja tuloksista. Selonteko tulee antaa neljän vuoden välein, ja sen valmistelee lastensuojelun arviointineuvosto. Myös tässä on huolehdittava vammaisten lasten ja nuorten, heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien näkökulman esillä olemisesta.

Toimenpide-ehdotus 51: Esitys Suomen lapsiperhe-, lapsi- ja nuorisopoliittiseksi strategiaksi

Ehdotuksen mukaan hallituksen on valmisteltava eduskunnalle esitys Suomen lapsiperhe-, lapsi- ja nuorisopoliittiseksi strategiaksi. Vammaisfoorumista strategian laatiminen on kannatettavaa. Se kuitenkin edellyttää, että laadinnassa huolehditaan vammaisten lasten, nuorten, heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien näkökulman mukana olemisesta.


Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802 etunimi.sukunimi@nkl.fi