Lausunto 24.8.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut

Luonnos hallituksen esitykseksi 1.7.2015

Vammaisfoorumi ry           
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo@minedu.fi
apip@minedu.fi

Taustaa

Vammaisfoorumi ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta esittää näkemyksensä aamu- ja iltapäivähoidon maksuja koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta.

Vammaisfoorumi on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 330 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Esityksessä ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja ajantasaistetaan. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tiukennettavaksi maksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevaa säännöstä.

Laki perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta

Maksujen korottaminen

Perusopetuslain 48 f § ehdotetaan muutettavaksi siten, että aamu- ja iltapäivätoiminnasta voitaisiin määrätä maksu siten, että kuukausimaksu saisi olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä vastaavat maksut ovat enintään 60 euroa ja 80 euroa kuukaudessa.

Ehdotusta perustellaan sillä, että enimmäismaksut ovat jääneet merkittävästi jälkeen yleisestä hintakehityksestä. Vammaisfoorumista esitetyt korotukset ovat prosentuaalisesti kohtuuttoman suuria. Ehdotuksessa on pikemminkin kyse lapsista ja lapsiperheistä säästämisestä kuin maksujen saattamisesta ajan tasalle.

Maksun perimättä jättäminen

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, mikäli siihen olisi syytä ottaen huomioon huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat.
Vammaisfoorumi kannattaa maksun perimättä jättämistä koskevien säännösten tiukentamista. Säännösten on kuitenkin toteuduttava myös käytännössä. Ehdotuksessa säännöstä verrataan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyn lain 11 §:ään. Käytännössä tämä pykälä on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen on saatettu yhdistää toimeentulotuen saamisen edellytysten täyttymiseen, mikä ei ole kohtuullinen rinnastus.

Huollolliset näkökohdat

Vammaisfoorumin mielestä perusteluissa käytetty ilmaisu huollolliset näkökohdat on epäselvä. Sitä voidaan tulkita kunnissa hyvin eri tavoin. Huollollisia näkökohtia voivat olla esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuoltona annettu aamu- ja iltapäivähoito tai lastensuojeluna annettu aamu- ja iltapäivähoito.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että vammaisten lasten kohdalla huollollinen näkökohta on esimerkiksi se, että perheen muut samanikäiset lapset eivät tarvitse aamu- eivätkä 1. vuosiluokan jälkeen iltapäivätoimintaa, mutta perheen vammainen lapsi tarvitsee sitä vammansa vuoksi. Vammaisella lapsella ei ole mahdollisuutta lähteä aamulla itsenäisesti kouluun eikä tulla iltapäivällä koulusta kotiin, koska hän tarvitsee vammansa vuoksi toisen ihmisen apua päivittäisissä toiminnoissa. Vammaisfoorumin kokemusten mukaan tätä ei yleensä ole tulkittu huollolliseksi näkökohdaksi, vaikka se on juuri sellainen.

Toinen huollollinen näkökohta on vammaisten vanhempien tarvitseman ja saaman henkilökohtaisen avun tilanne. Vammaisten vanhempien lapsi voi olla aamu- ja iltapäivätoiminnassa muita samanikäisiä lapsia enemmän, koska vanhempien henkilökohtainen apu on järjestetty siten, että lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan. Tätäkään ei Vammaisfoorumin kokemusten mukaan ole otettu huomioon huollollisena näkökohtana.

Vammaisfoorumi edellyttää, että ilmaisua huollolliset näkökohdat avataan lain yksityiskohtaisissa perusteluissa nyt ehdotettua tarkemmin.

Maksun poistaminen tai alennuksen myöntäminen

Ehdotuksen perustelujen mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista myönnetään alennusta tai vapautus 79 %:ssa toimintaa järjestävistä kunnista. Maksujen ehdotetun mukaisen korottamisen jälkeen tämä ei ole hyväksyttävä tilanne. Jatkossa kaikkien toimintaa järjestävien kuntien on myönnettävä alennusta tai vapautus maksuista.

Vammaisfoorumista on tärkeää, että säännöksessä on maininta siitä, että alennuksen tai vapautuksen myöntäminen maksuista on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Ellei näin ole, riskinä on toimeentulotukimenojen kasvu.

Muutoksenhaku

Ehdotuksesta ei käy ilmi, onko aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen alentamisesta tai poistamisesta tehtävästä päätöksestä oikeus hakea muutosta.

Ohjeistus ja tiedotus

Ehdotuksen perustelujen mukaan suurimmassa osassa kunnista on ohjeistus maksualennusten tai ‐vapautusten myöntämiseen. Yleisimpiä syitä maksujen alentamiseen tai niistä vapauttamiseen ovat perheen taloudelliset syyt, lapsen kehitysvamma, lastensuojelun asiakkuus, sisaralennus ja toiminnan vähäinen käyttö. Alennusperusteet ovat pääsääntöisesti yhteneviä päivähoidon käytäntöjen kanssa.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että maksujen korotuksista sekä perusteista, joilla maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä, on tiedotettava selkeästi ja ymmärrettävästi. Tiedon on oltava esteettömästi, saavutettavasti ja helposti kaikkien saatavilla. Lisäksi tiedotusta on tehtävä ajoissa.

Lausunnon keskeinen sisältö

  • Vammaisfoorumista ehdotetut aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset ovat prosentuaalisesti kohtuuttoman suuria.
  • Vammaisfoorumi kannattaa maksun perimättä jättämistä koskevien säännösten tiukentamista. Säännösten on kuitenkin toteuduttava myös käytännössä.
  • Vammaisfoorumin mielestä perusteluissa käytetty ilmaisu huollolliset näkökohdat on epäselvä. Ilmaisua on lakiehdotuksen perusteluissa avattava ja täydennettävä esimerkeillä.
  • Jatkossa kaikkien aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävien kuntien on myönnettävä alennusta tai vapautus toiminnan maksuista. On tärkeää, että säännöksessä on maininta siitä, että alennuksen tai vapautuksen myöntäminen maksuista on ensisijaista toimeentulotukeen nähden.
  • Ehdotuksesta ei käy ilmi, onko aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen alentamisesta tai poistamisesta tehtävästä päätöksestä oikeus hakea muutosta.
  • Maksujen korotuksista sekä perusteista, joilla maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä, on tiedotettava selkeästi ja ymmärrettävästi. Tiedon on oltava esteettömästi, saavutettavasti ja helposti kaikkien saatavilla. Lisäksi tiedotusta on tehtävä ajoissa.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

Vammaisfoorumi ry


Kalle Könkkölä        Pirkko Mahlamäki
varapuheenjohtaja        pääsihteeri