Lausunto 10.9.2014
Luon­nos hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si jouk­ko­lii­ken­ne­lain ja eräi­den sii­hen liit­ty­vien la­kien muut­ta­mi­ses­ta

Vammaisfoorumi ry.
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi

Asia: Lausunto
Viite: Luonnos hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Yleistä

Vammaisfoorumi ry. kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Vammaisfoorumi keskittyy tässä lausunnossa nimenomaan vammaisia henkilöitä koskeviin kysymyksiin.

Liikkumiseen liittyvät kysymykset ja erityisesti liikkumisen mahdollistaminen vammaisille on erittäin tärkeä asia. Oikeus vapaaseen liikkumiseen on yksi pe-rusoikeus. Jos vammainen henkilö ei pääse liikkumaan, estyy myös monien muiden oikeuksien toteutuminen. Liikkuminen ei kuitenkaan toteudu kaikkien vammaisten osalta ilman erityisjärjestelyjä ja erityispalvelua.

Esteettömyys

Liikkumiseen liittyy vahvasti kysymys esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Nämä ovat myös keskeiset tavoitteet YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. Sopimusosapuolilla on aktiivinen toimintavelvoite. Sopimuksen mukaan sopimuspuolen tulee toteuttaa asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn mm. fyysiseen ympäristöön ja kuljetukseen.

Kuljetuksiin käytettävän kaluston tulee olla esteetöntä. Tällä hetkellä linja-autokalusto on suurimmalta osalta esteellistä. Kaikkien uusien bussien tulisi mahdollistaa pyörätuolilla matkustaminen.

Vammaisfoorumi pitää kannatettavana esitystä, että linja-autoliikenteessä mahdollistetaan markkinaehtoiset kutsujoukkoliikennepalvelut, ja että poistetaan tilausliikennettä koskeva rajoitus enintään 16 paikkaisilta linja-autoilta. Tällöin tulee kuitenkin erityisesti huolehtia siitä että kalusto saadaan esteettömäksi.

Taksien esteettömyydellä tarkoitetaan tämän hetkisessä laissa sitä, että kalusto täyttää joko invataksin tai muuta esteetöntä taksia koskevat vaatimukset. Vammaisen matkustajan näkökulmasta nämä kaksi asiaa ovat täysin erilaisia. Esteettömien taksien sisätilat eivät ole riittävän korkeat, jotta niissä voi matkustaa mukavasti pyörätuolilla eikä taksiin mahdu kuin yksi pyörätuoli. Tästä syystä tulee turvata varsinaisten invataksien riittävä määrä.

Vammaisille henkilöille esteettömään liikkumiseen ei riitä se, että liikenneväline on esteetön. Myös ympäristö, asemat, laiturit pysäkit, lipunmyynti ym. on oltava esteettömiä. Esteettömyys ei myöskään tarkoita vain fyysistä esteettömyyttä, vaan myös tiedonsaannin esteettömyyttä. Tiedonsaannin esteettömyydessä tulee huolehtia siitä että tieto on saavutettavaa aistivammaisille henkilöille ja että tieto on saatavissa myös selkokielisenä. Näkövammaisille esim. pysäkkikuulutukset ovat aivan ehdoton edellytys esteettömään liikkumiseen.

Jos vammaisen henkilön liikkuminen toteutetaan ns. pikku-busseilla, tulee huolehtia siitä, että matka tosiasiallisesti toteutuu ja henkilö pääsee lähtöpaikasta määränpäähän. Vammaiselle henkilölle ei riitä että bussi vie hänet melkein perille vaan hänen tulee oikeasti päästä perille asti.

Koulutus ja muut velvoitteet kuljettajille

Taksinkuljettajien tulee suorittaa koulutus joka sisältää mm. vammaisten henkilöiden avustamisen. Tämä koulutusvaatimus tulisi jatkossa vaatia myös linja-autonkuljettajilta.

Velvollisuus tarjota palvelua kaikkina ajankohtina tulee ulottaa myös taksiliikennettä harjoittaville linja-autoille ja kutsujoukkoliikennepalveluille. Esteettömien taksien- ja joukkoliikenteen lupien haltijoita tulee velvoittaa noudattamaan päivystys- ja asemapaikkavelvoitteita.

Jos linja-autot ja kutsujoukkoliikennepalvelut voivat harjoittaa taksiliikennettä, tulee näillä toimijoilla olla samojen oikeuksien lisäksi samat velvoitteet kuin takseille.VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri