Lausunto 6.5.2015
Lu­kion ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet

Luon­nos 14.4.2015
Vii­te: 17/421/2015

Näkövammaisten Keskusliitto ry
Opetushallitus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki

mirja.kuorttinen@oph.fi

Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta.

Lausunnossa otamme kantaa näkövammaisten opiskelijoiden kannalta keskeisiin asioihin. Emme ota kantaa opiskeltavien aineiden kurssisisältöihin, vaan keskitymme yleisiin periaatteisiin sekä näkövammaisen opiskelijan yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja oikeuteen opiskella.

Luku 2. Lukiokoulutuksen tehtävät ja arvoperusta

Luku 2.2 Arvoperusta

Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Lisäksi se muun muassa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa.

Eduskunta on hyväksynyt 3.3.2015 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Sopimus rakentuu laaja-alaisen syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteelle. Lukion opetussuunnitelman perusteiden osalta keskeisiä artikloja ovat koulutusta käsittelevä 24 artikla, esteettömyyttä ja saavutettavuutta käsittelevä 9 artikla sekä elämistä itsenäisesti ja osallisuutta yhteisössä käsittelevä 19 artikla.

Näkövammaisten Keskusliitto esittää, että luvussa lueteltujen ihmisoikeussopimusten kohdalle lisätään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Tämä on perusteltua, sillä kyseinen sopimus on otettava huomioon lukio-opetuksessa ja sen kehittämisessä.

Luku 3. Opetuksen toteuttaminen

Luku 3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Luonnoksen mukaan lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opiskeluympäristöissä. Näkövammaisten Keskusliitto vaatii, että näiden rinnalle lisätään opiskeluympäristön esteettömyys.

Luonnoksessa todetaan, että opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä ja työvälineitä. Näkövammaisten Keskusliitto vaatii, että lukio-opetuksessa käytettävien digitaalisten opiskeluympäristöjen ja työvälineiden on oltava esteettömiä, saavutettavia ja käytettäviä. Ellei näitä periaatteita noudateta, näkövammaisten opiskelijoiden yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet eivät toteudu. Luonnoksen mukaan on huolehdittava, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Tämä periaate ei toteudu, ellei käytettävien tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen esteettömyyttä varmisteta.

Kappaleessa Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus mainitaan muun muassa ilmapiirin kiireettömyys ja turvallisuus. Näkövammaisten Keskusliitto esittää kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättäväksi sanan syrjintää. Lisäyksen jälkeen virke kuuluu: "Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia tai syrjintää ei hyväksytä ja niihin puututaan.".

Luku 4 Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

Luku 4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Luonnoksen mukaan yhteistyö huoltajien kanssa on monipuolista ja sen toteuttamisen tapoja kehitetään suunnitelmallisesti. Näkövammaisten Keskusliitto huomauttaa, että näkövammaisten vanhempien ja muiden huoltajien on voitava osallistua samalla tavoin kuin näkevätkin vanhemmat tai muut huoltajat. Yhteistyön tavat tai esimerkiksi käytetyt sähköiset palvelut eivät saa olla sellaisia, etteivät näkövammaiset vanhemmat tai muut huoltajat voi niitä hyödyntää.

Luku 4.2 Ohjaus

Näkövammaisten Keskusliitto huomauttaa, että näkövammaisilla opiskelijoilla on oltava yhtäläinen oikeus laadukkaaseen ja heidän todellisia tarpeitaan vastaavaan ohjaukseen lukio-opinnoissa sekä opinto- ja uraohjaukseen. Urasuunnitelmia ja koulutusvalintoja ei saa jättää pelkästään näkövammaisen opiskelijan ja hänen perheensä vastuulle.

Näkövammaisen opiskelijan kanssa on käsiteltävä hänen kiinnostustensa mukaisia koulutus- ja uravaihtoehtoja. Häntä on rohkaistava hakeutumaan korkeakouluun, jos se on hänen kiinnostustensa ja opintomenestyksen perusteella realistinen vaihtoehto. Ohjausta ei saa rajoittaa vain ammatillisiin erityisoppilaitoksiin.

Oman osaamisensa tukena lukioiden opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevät voivat käyttää Näkövammaisten Keskusliitossa olevaa koulutus- ja työllisyysasioihin liittyvää asiantuntemusta.

Luku 4.4 Oppimisen ja opiskelun tuki

Luonnoksen mukaan oppimisen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen.

On muistettava, että lukioissa opiskelee myös eri tavoin vammaisia opiskelijoita. Heillä on jokin vamma, mutta ei oppimisvaikeutta, mielenterveyden ongelmia tai elämäntilanteen ongelmia. Näkövammaisten opiskelijoiden tarvitsemien erityisjärjestelyjen on toteuduttava heidän tarpeitaan vastaavasti . Erityisjärjestelyjä tarvitaan muun muassa koetilanteissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä erityisjärjestelyjä, kuten kuuntelukokeiden pidennettyjä taukoja, on voitava harjoitella lukioaikana.

Käytettävien opiskelutekniikoiden, opetusjärjestelyjen ja oppimateriaalien on oltava sellaisia, että näkövammainen opiskelija voi osallistua opetukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tarvittaessa on tehtävä yksilöllisiä ratkaisuja ja käytettävä vaihtoehtoisia suoritustapoja, ellei mikään muu vaihtoehto ole tarkoituksenmukainen.

Luku 4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Viittomakieliset

Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että viittomakieliset opiskelijat voivat olla myös kuulonäkövammaisia.

Luku 5. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

Luku 5.21 Opinto-ohjaus

Näkövammaisten Keskusliitto viittaa yllä luvusta 4.2 Ohjaus lausumaansa.

Lausunnon keskeinen sisältö

* Luvussa 2.2 lueteltujen ihmisoikeussopimusten kohdalle lisätään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.
* Lukuun 3.2 turvallisen ja terveellisen opiskeluympäristön rinnalle lisätään opiskeluympäristön esteettömyys.
* lukio-opetuksessa käytettävien digitaalisten opiskeluympäristöjen ja työvälineiden on oltava esteettömiä, saavutettavia ja käytettäviä. Ellei näitä periaatteita noudateta, näkövammaisten opiskelijoiden yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet eivät toteudu.
* Näkövammaisilla opiskelijoilla on oltava yhtäläinen oikeus laadukkaaseen ja heidän todellisia tarpeitaan vastaavaan ohjaukseen lukio-opinnoissa sekä opinto- ja uraohjaukseen.
* Näkövammaisten opiskelijoiden tarvitsemien erityisjärjestelyjen on toteuduttava heidän tarpeitaan vastaavasti . Erityisjärjestelyjä tarvitaan muun muassa koetilanteissa ja ylioppilaskirjoituksissa.
* Käytettävien opiskelutekniikoiden, opetusjärjestelyjen ja oppimateriaalien on oltava sellaisia, että näkövammainen opiskelija voi osallistua opetukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Lisätietoja

koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi


Näkövammaisten Keskusliitto ry

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja