4.9.2013
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si las­ten­suo­je­lu­lain 29 §:n muut­ta­mi­ses­ta

Vammaisfoorumi ry Lausunto
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankenumero STM036.00/2013

Taustaa

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnokseen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lapsen tai hänen perheensä kanssa työskentelevän lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti. Jatkossa lapsen asiakassuunnitelmaan tulisi kirjata, kuinka usein tapaamiset toteutettaisiin.

Lapsen näkökulma ja suoraan lapsen kanssa työskentely

Lastensuojelulakia säädettäessä 29 §:n tarkoituksena oli edistää lastensuojelussa lapsikeskeistä työskentelytapaa, jossa vanhempien ja huoltajien kanssa työskentelyn ohella huomiota kiinnitetään nimenomaan lapsen näkökulmaan ja suoraan lapsen kanssa työskentelyyn. Olennaista on lapsen kokemusten kuuleminen ja lapsen kohtaaminen. Jos lapsi on hyvin pieni tai ei muuten kykene esittämään mielipidettään asiasta suullisesti, lapsen mielipidettä voidaan selvittää kuulemalla ja keräämällä tietoa esim. lapsen läheisiltä, päiväkodista tai koulusta.

Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei edellä mainittu lapsen mielipiteen selvittäminen mm. kuulemalla lapsen läheisiä ole riittävä. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artikla koskee vammaisia lapsia. Artiklan mukaan on varmistettava, että vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa. Vammaisten lasten näkemyksille on annettava asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Lisäksi heillä on oikeus saada vammaisuutensa ja ikänsä mukaista apua tämän oikeuden toteuttamiseksi.

Vammaisten lasten kohdalla on tarvittaessa käytettävä viittomakieltä, puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota tai muuta vammaisen lapsen kommunikaatiokeinoa sekä tarvittaessa tulkkia. Vain siten voidaan varmistaa vammaisen lapsen mielipiteen ja kokemuksen kuuleminen sekä osallisuus tilanteissa, joissa vammainen lapsi ei voi ilmaista itseään puheella.

29 § Lapsen tapaaminen

Vammaisfoorumi kannattaa esitystä, jonka mukaan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän velvoitetta tavata lasta esitetään selkey-tettäväksi niin, että lapsen tapaamiskertojen tiheys avohuollossa olisi arvioitava jo asiakassuunnitelmassa.

Lisäksi Vammaisfoorumi kannattaa esitystä, jonka mukaan pääsääntönä on, että lapsi tapaisi asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta lapsen tai hänen perheensä kanssa työskentelevää lastensuojelun työntekijää henkilökohtaisesti vähintään kaksi tuntia kuukaudessa aktiivisen työvaiheen aikana. Ellei vammainen lapsi voi ilmaista itseään puheella, on tapaamisissa käytettävä viittomakieltä, puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota tai muuta vammaisen lapsen kommunikaatiokeinoa sekä tarvittaessa tulkkia.


Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi