30.11.2016
Lau­sun­to: Val­tio­neu­vos­ton kir­jel­mä edus­kun­nal­le U 62/2016 Vp eh­do­tuk­sis­ta, jot­ka kos­ke­vat teos­ten saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mis­ta nä­kö­vam­mai­sil­le ja lu­ke­mi­ses­tei­sil­le

Eduskunnan sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi

Viite:  Sivistysvaliokunta torstai 1.12.2016 klo 12:00 / U 62/2016 vp / Asiantuntijapyyntö
Asia: Valtioneuvoston kirjelmä U 62/2016 vp

Näkövammaisten liitto ry (NKL) kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi sen käsitellessä Valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle U 62/2016 Vp ehdotuksista, jotka koskevat teosten saatavuuden parantamista näkövammaisille ja lukemisesteisille.

NKL kannattaa sekä asetus- että direktiiviehdotuksen hyväksymistä Euroopan komission esittämässä muodossa.

Komission ehdotukset toteuttavat hyvin Marrakeshin sopimuksen henkeä edistämällä julkaistujen teosten saatavuutta sopimuksen edunsaajille. Erityisesti  saavutettavassa muodossa olevien teoskappaleiden rajat ylittävä vaihtomahdollisuus hyväksyttyjen yksiköiden välillä helpottaa myös Marrakeshin sopimuksen suomalaisten edunsaajien kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia ja vähentää tarvetta tuottaa samasta teoksesta erilliset saavutettavat kappaleet eri maissa asuvien käyttäjien tarpeisiin.

NKL:n näkemyksen mukaan direktiivin oikeusvarmuutta ei tulisi heikentää esittämällä siihen muutoksia tai varaumia. Kuten direktiiviehdotuksen johdantolauseessa 11 todetaan, jäsenvaltioiden tulisi välttää asettamasta lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle. Lisävaatimukset sekä niiden maakohtaiset erot lisäisivät erityisesti  hyväksyttyjen yksiköiden hallinnollisia rasitteita ja poikkeuksen soveltamisen monimutkaisuutta, jotka vaikeuttaisivat saavutettavien teoskappaleiden valmistusta ja ja vaihtoa sekä voisivat estää edunsaajia ja hyväksyttyjä yksiköitä harjoittamasta Marrakeshin sopimuksen mukaisia oikeuksiaan.

Jäsenvaltioiden poikkeuksen soveltamiselle asettamat lisävaatimukset voivat muodostaa saavutettavien teosten käytölle myös taloudellisia esteitä. Laaja korvausoikeus voisi johtaa myös syrjiintään tilanteessa, jossa teos olisi yleisessä kirjastossa lainattavissa maksutta mutta jonka saavutettava kappale olisi saatavissa vain kaupallisesti. Tällainen tilanne saattaisi olla ristiriidassa Marrakeshin sopimuksen tavoitteiden sekä syrjintäkieltoa koskevan lainsäädännön ja sopimusten kanssa.

Vaikka jäsenvaltioiden tekijänoikeussäännöksiin sisältyy oikeudenhaltijoiden taloudellisten menetysten kompensointi tietyissä tilanteissa, korvausoikeus ei yleensä liity lukemisesteisiä koskevaan poikkeukseen. Väite, jonka mukaan saavutettavien teoskappaleiden tarjoaminen korvauksetta loukkaisi oikeudenhaltijoiden taloudellisia oikeuksia on perusteeton ja ristiriidassa Marrakeshin sopimuksen kanssa. Teoksen saattaminen saavutettavaan muotoon vaatii usein lisätyötä kuten kuvien ja kaavioiden kuvailua ja mukauttamista, jonka määrään vaikuttaa ratkaisevasti materiaalin tyyppi. Tästä lisätyöstä aiheutuvista kustannuksista vastaavat yleensä julkiset organisaatiot ja järjestöt eivätkä oikeudenhaltijat. Lisäksi saavutettavien teoskappaleiden lainaamisen ei ole osoitettu loukkaavan oikeudenhaltijoiden tai julkaisijoiden oikeuksia.

Saavutettavan teoskappaleen kaupallisen saatavuuden kattavaan ennakkotarkastukseen ei ole luotettavaa menetelmää, minkä seurauksena tällainen ennakkotarkastus olisi tulkinnanvaraista ja lähes mahdotonta toteuttaa eri maissa. Tämä voisi estää tai vähintään olennaisesti vaikeuttaa hyväksyttyjen yksiköiden välistä aineistojen vaihtoa.

On myös huomattava, että teoskappaleen saavutettavuus vaihtelee edunsaajaryhmittäin. Esimerkiksi sähköinen teoskappale voi olla joidenkin edunsaajiin kuuluvien henkilööiden käytettävissä, jos edunsaajan käytettävissä on tietynlaiset apuvälineet ja hänellä on hyvät taidot käyttää niitä. Tällainen teknisesti saavutettava teoskappale voi olla enemmistölle näkövammaisista tosiasiallisesti saavuttamaton. Myytävä teoskappale voi siis olla vain direktiivin joidenkin edunsaajien saavutettavissa, mikä ei poistaisi tarvetta valmistaa teoksesta muiden edunsaajien tarpeita vastaavaa kappaletta.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Iiro Nummela, p. 050 464 5339

Näkövammaisten liitto ry

Teuvo Heikkonen        
johtaja            

Iiro Nummela
palvelupäällikkö