Lausunto 11.4.2014
Lau­sun­to luon­nok­ses­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si laik­si va­kuu­tu­soi­keus­lain muut­ta­mi­ses­ta

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Oikeusministeriö
oikeusministerio@om.fi
tuula.kivari@om.fi

Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Pidämme tärkeänä, että myös sosiaaliturvaetuuksien saajien näkökulma otetaan huomioon vakuutusoikeutta uudistettaessa.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää erittäin tarpeellisena ja kiireellisenä vakuutusoikeuden uudistamista.

Pidämme hyvänä ratkaisuna sitä, että kokoonpanoja kevennetään. Silloin kun päättävät jäsenet ovat yksimielisiä, voidaan mielestämme myös muodollisesta istunnosta luopua. Kannatamme myös sitä, että lisäselvitysten vastaanottaminen rajoitetaan ratkaisupäivään.

Näkövammaisten Keskusliiton mielestä pitäisi vakuutusoikeuden kokoon-panossa olla ainoastaan tuomarijäseniä. Kokoonpanoon ei pitäisi kuulua lainkaan lääkärijäseniä eikä asiantuntijajäseniä. Vakuutusoikeuden pitäisi toimia kuten hallinto-oikeudet, näin pystyttäisiin parhaiten takaamaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Esimerkiksi Ruotsin menettely on mielestämme sosiaaliturvaetuuksia saavan henkilön kannata oikeudenmukainen ja takaa parhaiten oikeusturvan toteutumisen. Lääkärien asiantuntemus ja muiden alojen asiantuntemus voidaan tuoda tuomioistuimen tietoon asiantuntijalausunnoilla ja todistelulla. Lääkärin tulee antaa lausunto hakijan terveydentilasta eikä ottaa kantaa tai antaa lausuntoa korvauskäytännöstä, eikä osallistua asian ratkaisemiseen. Oikeudenkäynnissä molemmat osapuolet voivat esittää tuomioistuimelle kirjallista todisteluaineistoa ja tarvittaessa voidaan tuomioistuimessa järjestää suullinen käsittely. Näin saataisiin tuomioistuinten jäsenten tietoon tarvittavat asiaan vaikuttavat lääketieteelliset seikat sekä työoloja ym. koskeva asiantuntemus. Vakuutusoikeudella olisi myös aina itselläänkin mahdollisuus pyytää asiantuntijalausuntoja. Tällä menettelyllä olisi lääkärien lausunnot kaikkien osapuolten tiedossa eikä päätös perustuisi lääkärin arvioon, joka jää tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin eikä ole näin julkista tietoa. Se, että lausuntojen pyytäminen voisi olla kalliimpaa kuin lääkärijäsenen osallistuminen päätöksentekoon, ei voi olla perusteena nykyiseen käytäntöön. Lähtökohtana tulee olla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaaminen.

Hallituksen esityksen tavoitteena on luoda edellytykset muutoksenhakijoiden oikeusturvan toteutumiselle entistä paremmin. Esityksessä todetaan, että oi-keudenkäynnin on annettava varmat takeet oikeaan ratkaisuun pääsemisestä. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tulee näkyä myös ulospäin siten, että tuomioistuimen toimintaa voidaan pitää sekä yksittäisen asianosaisen näkökulmasta että yleisesti luotettavana puolueettomana ja ammattitaitoisena sekä tuomioistuimen päätöksiä oikeudenmukaisina. Esityksessä todetaan lisäksi, että luottamus tuomioistuimeen muodostuu muistakin tekijöistä, kuten esimerkiksi päätösten perusteluista ja toiminnan läpinäkyvyydestä. Nämä esitetyt tavoitteet voitaisiin toteuttaa niin, että vakuutusoikeuden kokoonpanoon kuuluisi vain tuomareita.

Se, että tuomioistuimen päätöksentekoon osallistuu vain tuomareita eikä ol-lenkaan lääkäreitä eikä muitakaan asiantuntijoita, parantaisi oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta. Tämä lisäisi mielestämme vakuutusoikeuden ratkaisujen läpinäkyvyyttä ja lisäisi luottamusta tuomioistuimen toimintaan. Tämä parantaisi mielestämme myös yksilön oikeusturvaa. Varsinkin, kun vakuutusoikeus on usein viimeinen muutoksenhakuaste, tulisi sen kokoonpanoon kuulua vain tuomarijäseniä.

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja

Lisätiedot: oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, p. 050-550 8899 liisa.murto@nkl.fi