Lausunto 3.8.2016
Lau­sun­to u-kir­je­luon­nok­ses­ta kos­kien AVMS-di­rek­tii­viä ja tu­le­vai­suu­den sään­te­lyä

Liikenne- ja viestintäministeriö
Mirka Meres-Wuori
Tanja Múller
Lauri Ylönen

Asia: U-kirjeluonnos komission ehdotuksesta audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin 2010/13/EU muuttamiseksi vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi.

Näkövammaisten liitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua u-kirjeluonnoksesta koskien AVMS-direktiiviä ja tulevaisuuden sääntelyä. Saavutettavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen liittyy erottamattomasti vammaisten ja ikääntyneiden oikeuteen osallistua ja integroitua unionin yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään.

Näkövammaisten liitto kannattaa U-kirjeluonnoksen mukaisesti esteettömyyssäännöksen säilyttämistä AVMS-direktiivissä. Kuten U-kirjeluonnoksessa todetaan, palveluiden esteettömyyttä koskeva unionin tasoinen yleissääntely on vasta valmisteluvaiheessa eikä sen soveltamisalan laajuudesta ole varmuutta. Ottaen huomioon markkinoilla, kulutuksessa ja teknologiassa tapahtuneet muutokset on erityisen tärkeää, että audiovisuaalisen median esteettömyyttä koskeva säännös kattaa myös tilauspalvelut, joiden osuus AV-palveluiden käytöstä on merkittävä.

Näkövammaisten liitto ry


Timo Kuoppala       
ts. järjestöjohtaja        

Iiro Nummela
palvelupäällikkö