Lausunto 20.11.2014
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si op­pi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­to­lain muut­ta­mi­ses­ta

Näkövammaisten Keskusliitto ry
PL 61
00030 IIRIS

Eduskunta
Sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi

HE 189/2014 vp

Näkövammaisten Keskusliitto ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi sen käsitellessä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutosta koskevaa hallituksen esitystä 189/2014.
 
Vammaisfoorumi ry, joka on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, yhtyy Näkövammaisten Keskusliiton lausuntoon.
 
Esityksessä ehdotetaan, että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettaisiin siten, että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön, säätiön tai valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin.
 
Näkövammaisten Keskusliitto on huolestunut Valteri-verkoston koulujen piirissä olevien vammaisten oppilaiden opetuksen ja ohjauspalvelujen toteutumisesta. Valteri-verkoston asiakaskunnassa ovat edustettuina näkemiseen, kuulemiseen, kieleen, liikkumiseen, neurologisiin pulmiin ja autismin kirjoon liittyvät haasteet. Verkoston koulujen tehtävänä on mm. järjestää perusopetusta, oppimista tukevaa kuntoutusta sekä ohjaus- ja tukipalveluja omissa lähikouluissaan opiskeleville oppilaille.

Järjestämisvastuu, 9 §

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momenttia siten, että oppilaitoksen sijaintikunta vastaisi aina opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta siitä, onko kyseessä yksityisesti vai julkisesti järjestetty opetus tai koulutus. Tällä esityksellä kumotaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:ssä oleva maininta siitä, että perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa opetuksen järjestäjä.
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:ssä säädetään opetuksen tueksi järjestettävistä sosiaali- ja terveyspalveluista erityisoppilaitoksissa. Pykälän 1 momentin mukaan perusopetuslain 7 ja 8§:ssä tarkoitettu opetuksen järjestäjä, jonka tehtävänä on opetuksen järjestäminen vaikeimmin vammaisille lapsille, sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä, saavat opetuksen ja koulutuksen tueksi järjestää opiskelijoilleen terveydenhuollon palveluja. Lisäksi näiden oppilaitosten oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyyn opiskeluhuoltoon.
 
Lain tarkoitus on turvata ja parantaa koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden saatavuutta. Näkövammaisten Keskusliiton mielestä esitettävä muutos heikentää merkittävästi vammaisten oppilaiden oppilashuollollisten ja kuntoutuksellisten palveluiden saatavuutta sekä valtakunnallista ohjauspalvelutyötä. Nämä kaikki ovat vammaisten oppilaiden kannalta välttämättömiä.
 
Valteri-verkoston piirissä olevien vammaisten oppilaiden kanssa työskentelevien työntekijöiden on tunnettava hyvin vammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset sekä yhteistyöverkostot. Näkövammaisten oppilaiden kanssa työskentelevien on tunnettava hyvin näkövammaisuuteen ja näkövammaisena opiskeluun liittyvät erityiskysymykset, joita ovat esim. näköä korvaavien taitojen hallinta, näkövamman vaikutus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, näkövammaisen nuoren jatkokoulutukseen ohjaaminen ja apuvälineiden käyttömahdollisuudet. Lisäksi Valteri-verkoston asiakaskuntaan kuuluvien oppilaiden kanssa työskenteleviltä vaaditaan esim. viittomakielen taitoa tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien osaamista. Kuraattoreiden työssä painottuvat, keskimääräistä enemmän, mm. laaja-alainen perhetyö, nivelvaiheiden tuki ja ohjaus sekä syrjäytymisen ehkäisy.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on mm. esittänyt, että kunnat tekisivät palvelujen tuottamisesta sopimukset erityisoppilaitosten kanssa. Kaikki kunnat eivät ole tähän valmiita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eri kunnissa palvelut toteutuvat erilaisina. Tämä vaikuttaa suoraan vammaisten oppilaiden tilanteeseen.
 
Näkövammaisten Keskusliitto pitää välttämättömänä hyvin toimivan palvelukokonaisuuden säilyttämistä. Siten turvataan parhaiten vammaisten oppilaiden tarvitsemien palvelujen toteutuminen ja asiantuntijuus. Parhaiten palvelukokonaisuus säilyy ja vammaisten oppilaiden tilanne turvataan, kun Valteri-verkosto järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut nykyisellä tavalla.
 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää lausunnossaan (15/2014 vp) keskeisenä, että psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuus turvataan yhdenvertaisesti kaikille koulutuksen järjestäjästä riippumatta. Näkövammaisten Keskusliitto katsoo, ettei vammaisten oppilaiden näkökulmaa ole otettu riittävästi huomioon. Heidän tarvitsemansa psykologi- ja kuraattoripalvelut eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla ilman erityisosaamista.

Lisätietoja

Koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

Näkövammaisten Keskusliitto ry


Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja