Lausunto 25.8.2014
Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mi­nen

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ra­port­te­ja ja muis­tioi­ta 2014:10

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Taustaa

Vammaisfoorumi ry on tutustunut opiskeluterveydenhuollon kehittämistä pohtineen työryhmän raporttiin. Työryhmän tehtävänä oli mm. tehdä toimenpide-ehdotuksia opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi sekä ehkäisevän toiminnan vahvistamiseksi.

Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 330 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Opiskeluterveydenhuolto ja työryhmän raportissa olevat ehdotukset koskettavat myös vammaisia opiskelijoita. Vammaisfoorumi huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön olisi ollut toivottavaa pyytää lausuntoja myös Vammaisfoorumilta tai yksittäisiltä vammaisjärjestöiltä.

Opiskelukyky

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä ja sitä määrittävät yksilön terveyden ja voimavarojen ohella opiskelutaidoista, opetuksesta ja opiskeluympäristöstä tulevat tekijät. Vammaisfoorumi pitää hyvänä opiskelukyvyn vahvaa esiin nostamista.
 
Vammaisten opiskelijoiden kohdalla on joitain opiskelukykyyn liittyviä erityiskysymyksiä, joita ei ole otettu huomioon työryhmän raportissa. Yksi tällainen on välillisen ja välittömän syrjinnän ehkäiseminen. Välitöntä syrjintää voi olla esim. opiskelijan jättäminen jonkin opiskelupaikassa harjoitettavan toiminnan ulkopuolelle ja välillistä syrjintää ovat mm. esteelliset opiskelutilat. Tähän liittyvät myös yhdenvertaisuus ja positiivinen erityiskohtelu.
 
Vammaisten opiskelijoiden kannalta on välttämätöntä, että opiskelussa tarvittavat palvelut ja tukitoimet sekä opiskelun erityisjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivat. Näitä ovat mm. henkilökohtainen apu, vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen opiskelumatkat, apuvälineet, lisäaika ja tenttikysymysten ym. materiaalien saatavuus soveltuvassa muodossa.

Opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen

Työryhmä ehdottaa, että opiskeluterveydenhuollon tulee antaa opiskelijoille palaute terveyskyselystä. Palaute on annettava mieluiten sähköisiä kanavia käyttäen.
 
Vammaisfoorumi vaatii, että käytettävät sähköiset kanavat toteutetaan esteettömästi, saavutettavasti ja käytettävästi. Lisäksi niiden saavutettavuus on testattava ennen käyttöönottoa. Ellei näin tehdä, näkövammaiset tai muut tietokoneen käytössä apuvälineitä tarvitsevat vammaiset opiskelijat eivät todennäköisesti voi hyödyntää sähköisiä järjestelmiä.

Toisen asteen opiskeluterveydenhuollon määräaikaiset terveystarkastukset

Työryhmä ehdottaa, että toisen asteen määräaikaiset lääkärintarkastukset muutetaan tarpeen mukaan tehtäviksi. Ehdotuksen mukaan toisen asteen opiskelijat käyvät ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastuksessa, jonka perusteella heidät ohjataan tarvittaessa lääkärintarkastukseen. Lääkärintarkastus järjestettäisiin aina ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi. Lisäksi lääkärintarkastus tulisi järjestää aina myös yksilöllisen tarpeen mukaan.
 
Vammaisfoorumi ei kannata esitystä. Kuten työryhmän raportin eriävissä mielipiteissä on todettu, toisen asteen opiskelijoiden määräaikaisten lääkärintarkastusten muuttaminen harkinnanvaraisiksi ei ole perusteltua.
 
Vaikka monien vammaisten opiskelijoiden hoitokontaktit ja vammaan liittyvä asiantuntemus on muualla kuin opiskeluterveydenhuollossa, nuoren ikä ja kehitys tuovat mukanaan asioita ja tarpeita, joihin opiskeluterveydenhuolto voi vastata. Nämä ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Nykyisin toisen asteen opiskelijalle toisena vuonna tehtävä lääkärintarkastus on viimeinen koko ikäluokan opiskelijoita koskeva tarkastus. Sen merkitystä ei pidä vähätellä.

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen tarjoaminen

Työryhmä ehdottaa, että erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tarvittavan tuen järjestäminen edellyttävät mahdollisimman yhtenäistä ja saumatonta terveydenhuollon ja sairaanhoidon kokonaisuutta. Opiskeluterveydenhuolto tulee järjestää yhtenäisenä kokonaisuutena ja moniammatillisesti, jotta erityisen tuen tunnistaminen ja järjestäminen olisi mahdollista.
 
Vammaisfoorumi huomauttaa, että näkökulma on hyvin lääketiedekeskeinen. Vammaisten opiskelijoiden osalta on välttämätöntä, että moniammatilliseen yhteistyöhön mukaan otetaan myös pedagoginen ja sosiaalinen ulottuvuus. Opiskeluterveydenhuollon on suositeltavaa käyttää työnsä tukena vammaisjärjestöissä olevaa koulutuksen ja työllisyyden asiantuntemusta. Toisen asteen koulutuksessa asiantuntemusta voi hakea myös valtion erityiskouluista ja ammatillisista erityisoppilaitoksista, joilla on ohjaus- ja neuvontatehtävä.

Työmenetelmät ja toimintatavat - esimerkkinä mielenterveys- ja päihdetyö oppilaitoksissa

Työryhmä ehdottaa, että opiskeluterveydenhuollon sähköistä asiointia kehitetään. Internet-pohjaisia ja mobiilitekniikkaa hyödyntäviä menetelmiä ja palveluja hyödynnetään opiskelijoiden ohjauksessa soveltuvin osin.
 
Vammaisfoorumi vaatii, että käytettävät sähköiset asiointipalvelut ym. toteutetaan esteettömästi, saavutettavasti ja käytettävästi. Lisäksi niiden saavutettavuus on testattava ennen käyttöönottoa. Ellei näin tapahdu, näkövammaiset ja muut tietokoneen kanssa apuvälineitä tarvitsevat opiskelijat jäävät todennäköisesti niiden ulkopuolelle.

Työvoimakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen osallistuvien terveydenhuollon sisältö ja järjestäminen

Työryhmä ehdottaa, että oikeus opiskeluterveydenhuoltoon on turvattava siltä osin, mikä koskee erityisen tuen tarpeen tunnistamista, opiskelukyvyn arviota ja opiskelijan tukemista opinnoissa riippumatta siitä, onko hän työvoimakoulutuksessa vai aikuiskoulutuksessa. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon, muun perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja työvoimahallinnon välillä on kehitettävä ja sovittava koordinaatiovastuusta opiskelukyvyn arvioinnin ja tukemisen osalta.
 
Vammaisten opiskelijoiden kohdalla yhteistyö kaikkien tarvittavien tahojen välillä on välttämätöntä. Asiakkaan siirtämistä luukulta toiselle ei saa tapahtua. Toimenpide-ehdotuksessa mainittujen tahojen vammaisuuteen liittyvän osaamisen tason on oltava riittävän korkeaa. Ehdotuksessa esitettyjen tahojen lisäksi yhteistyötä on tarvittaessa tehtävä erikoissairaanhoidon ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Myös ehdotuksen perusteluissa mainittu rinnakkaisten palvelujen tarve on todellisuutta. Monien vammaisten vammaan liittyvä hoitotaho on erikoissairaanhoidossa, mutta he tarvitsevat opiskelijoina muita opiskeluterveydenhuollon palveluja.

SORA-säädösten ja määräysten toimeenpano terveydenhuollossa

Työryhmä ehdottaa, että nuorisolain (72/2006) 7c §:n 2 momenttiin lisätään uusi 4 kohta Koulutuksen järjestäjän ja korkeakoulun on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, jonka opiskeluoikeus peruutetaan. Lisäksi työryhmä ehdottaa pohdittavaksi, että koulutuksen järjestäjällä ja korkeakoululla olisi velvollisuus ohjata ihminen kuntoutustarpeen arvioon, mikäli opiskelijan opiskeluoikeus on peruutettu tai opiskeluoikeutta ei ole palautettu.
 
Vammaisfoorumi kannattaa ehdotuksia.
 
Työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö seuraavat ja arvioivat opiskelijaksi ottamiseen ja opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyviä terveydenhuollon ammattihenkilöiden lausuntoja. Ehdotuksen perustelujen mukaan olisi syytä arvioida mm. kuinka paljon lausuntoja pyydetään ja mistä syystä, onko lausunnoilla pystytty vastaamaan turvallisuusvaatimuksiin ja mihin toimenpiteisiin lausunnot ovat johtaneet.
 
Vammaisfoorumi suhtautuu myönteisesti lausuntojen arviointiin. Ehdotuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, millaisella asiantuntemuksella ministeriöt arvioisivat esim. vammaisista opiskelemaan hakevista laadittuja arvioita ja lausuntoja. Yksi vaihtoehto arvioinnin käytännön toteuttamiselle olisi laajentaa opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan tehtäviä antamalla arviointi sen tehtäväksi. Tämä ei kuitenkaan ratkaise lukuisia SORA-lainsäädännössä olevia vammaisia opiskelemaan hakevia koskettavia ongelmia.
 
SORA-lainsäädännössä on useita ongelmia. Samoin ongelmia on terveydenhuollolle laaditussa opasluonnoksessa. Näitä Vammaisfoorumi on esittänyt tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriölle 22.8.2014 jättämässään Opasluonnosta SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa koskeneessa lausunnossaan.
 
Työryhmä ehdottaa, että Opetushallituksen opasta - Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen (2013:1) päivitetään vastaamaan terveydenhuollon uusia toimintaohjeita.
 
Vammaisfoorumi vaatii, että kyseistä opasta päivitetään myös muilta osin. Opas ei sisällä riittävän perusteellista tietoa vammaisten opiskelusta, opiskelun tukitoimista, työllisyyteen liittyvistä asioista eikä erilaisten käytännön järjestelyjen tuomista mahdollisuuksista. Vammaisjärjestöt lähestyivät Opetushallitusta oppaan laatimisvaiheessa tarjoten asiantuntemustaan vammaisten koulutukseen ja työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Opetushallitus ei kokenut tarvitsevansa tätä osaamista. Oppaan valmistelu tehtiin vammaisjärjestöjä kuulematta.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto

Vammaisfoorumi kannattaa työryhmän raportin liitteessä 8 olevaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) esitystä ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä. YTHS:n palvelut tulee laajentaa ammattikorkeakouluopiskelijoille, jotta ammattikorkeakouluopiskelijoiden pääsy toimivien opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin mahdollistuu ja korkea-asteen opiskelijoiden välinen yhdenvertaisuus opiskeluterveydenhuollon palveluissa toteutuu. Laajentaminen tulee tehdä automaattisen, vakuutusluonteisuuteen perustuvan terveydenhoitomaksun mallilla.
 
Lisäksi Vammaisfoorumi tukee SAMOK:in työryhmän raporttia koskevassa lausunnossa esittämää näkemystä korkea-asteen opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluista. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilaalla ja opiskelijalla on perusasteella ja toisella asteella oikeus saada opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluita viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä kun opiskelija on tätä pyytänyt. Vammaisfoorumi ehdottaa, että työryhmän toimenpide-ehdotuksiin lisätään ehdotus, jonka mukaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain 15 § ulotetaan koskemaan myös korkea-astetta.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi


Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri