Lausunto 17.4.2014
Lau­sun­to oi­keu­den­mu­kais­ta ja äly­käs­tä lii­ken­net­tä sel­vit­tä­neen työ­ryh­män ra­por­tis­ta

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yleistä

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista. Vammaisfoorumi edustaa 30 valtakunnallista vammaisjärjestöä ja niiden yli 300 000 henkilöjäsentä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön kilometriperusteinen tievero, joka korvaisi nykyiset auto- ja ajoneuvoverot. Työryhmän raportin mukaan kilometriveron taso voisi yhdenvertaisuuteen liittyvien näkökohtien rajoissa vaihdella ajan, paikan, ajoneuvotyypin, ympäristövaikutusten tai mahdollisten muiden kriteerien perusteella. Raportissa todetaan, että käyttöverosta myönnettäviä helpotuksia ja vapautuksia voitaisiin harkita ja arvioida.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että raportissa ei kuitenkaan ole otettu kantaa siihen, miten tai millä keinoin mahdollisessa uudessa kilometripohjaisessa tieverojärjestelmässä huomioitaisiin autoa apuvälineenä käyttävien vammaisten henkilöiden tilanne. Vammaisfoorumi korostaa, että auto on vammaisille ihmisille välttämätön apuväline, joka turvaa yhdenvertaisen mahdollisuuden liikkumiseen, opiskeluun, työssäkäyntiin, harrastuksiin ja osallistumiseen yhteiskunnassa.

Liikkumisen vapaus on vammaisen henkilön näkökulmasta perus- ja ihmisoikeuskysymys. Suomen perustuslaki ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) takaavat vammaisille henkilöille yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet. CRPD: n 18 artiklan mukaan vammaisille henkilöille kuuluu liikkumisvapausoikeus ihmisoikeutena yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Vammaisfoorumin kokemusten mukaan yhdenvertainen perus- ja ihmisoikeus liikkumiseen ei kuitenkaan toteudu Suomessa. Vammaisen ihmisen itsenäinen liikkuminen voi olla mahdotonta ilman autoa, koska esteetöntä julkista liikennettä ei ole riittävästi, etenkään haja-asutusalueilla. Joukkoliikennevälineet eivät myöskään tosiasiallisesti ole kaikkien vammaisten henkilöiden käytettävissä esimerkiksi talviolosuhteissa tai pitkien välimatkojen vuoksi.

Vammaisfoorumin yksityiskohtaiset kommentit

1. Vammaiset henkilöt tulee vapauttaa kilometriperusteisesta verosta, mikäli siihen päädytään.

Yhteiskunnalta tarvitaan erilaisia toimia vammaisten henkilöiden auton hankinnan ja käytön tukemiseksi. Auton hankinnan ja käytön tukeminen turvaa vammaisten henkilöiden mahdollisuudet yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa sekä vähentää toimintarajoitteiden vaikutuksia vammaisten henkilöiden elämässä.

Nykylainsäädäntö tukee vammaisten henkilöiden liikkumista mm. myöntämällä vapautusta ajoneuvoveron perusverosta sekä autoveronpalautusta tai – huojennusta. Pysyvästi näkö- tai liikuntavammainen henkilö voi saada autoverolain mukaan palautusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain omaan käyttöönsä tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hakijan omistukseen. Palautuksen suuruus riippuu vamman laadusta ja vaikeusasteesta. Palautukselle on säädetty euromääräiset enimmäisrajat sekä lievemmän invaliditeettiprosentin vammoissa tai sairauksissa opiskelu- tai työssäkäyntiehto.

Mikäli hakija ei täytä autoverolain 51 §:n edellytyksiä, voidaan erityisen painavista syistä palauttaa autoveroa tai kohtuulliseksi katsottava osa siitä autoverolain 50 §:n mukaan ns. autoveronhuojennuksena. Veronhuojennuksena autoveroa on palautettu esimerkiksi vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen.

Vammaiset henkilöt tulee vapauttaa kilometriperusteisesta verosta, mikäli siihen päädytään. Vapautus tulee myöntää vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille, jotka eivät sairautensa tai vammansa vuoksi kykene käyttämään julkista liikennettä.

2. Vammaisjärjestöt on otettava mukaan työryhmän ehdotusten jatkotyöstämiseen.

YK:n vammaissopimuksen artikla 33 korostaa, että vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt pitää aktiivisesti osallistaa ja ottaa mukaan asioiden valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa ja kaikissa viranomaisissa.

Kilometripohjaiseen tieverojärjestelmään siirtymisestä tai mahdollisista jatkotoimista ei ole tehty päätöksiä vaan käsittelyssä oleva loppuraportti on vasta selvitys. Vammaisfoorumi korostaa, että asiassa on edettävä kokeilujen kautta ja kannattaa työryhmän ehdotuksen mukaista pilottihanketta, jossa esim. varmistetaan yksityisyyden suojan periaatteiden toteutuminen järjestelmässä.

Kilometripohjaiseen verojärjestelmään siirryttäessä on mietittävä vammaisille henkilöille myönnettävän kilometriveron vapautuksen myöntökriteereitä vammaisen henkilön kokonaistilanne sekä esim. vammaisen lapsen perheen liikkumisen mahdollisuudet huomioiden. Lapsen vaikeavammaisuudesta johtuen perheelle tulee runsaasti ylimääräisiä matkoja, koska vanhemmat joutuvat kuljettamaan vammaisia lapsia tilanteissa, joissa vammattomat lapset liikkuvat itsenäisesti julkisilla liikennevälineillä. Silloin, kun lapsen liikkumisen kannalta on välttämätöntä kuljettaa monia apuvälineitä mukana, julkisilla liikennevälineillä liikkuminen on mahdotonta, vaikka se olisi kuinka esteetöntä.

Lisäksi sellaiset vammaiset ihmiset, jotka eivät itse voi ajaa autoa, maksavat autonsa käytöstä kaksinkertaisia käyttökustannuksia, koska heidät usein viedään ja haetaan erikseen. Uudistus kohtelisi erityisen eriarvoisesti näitä henkilöitä, koska kilometrejä kertyy tällöin kaksinkertainen määrä.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisjärjestöt otetaan aktiivisesti mukaan sekä pilottihankkeeseen että mahdollisen kilometripohjaisen verojärjestelmän suunnitteluun, mikäli työryhmän ehdotusten jatkotyöstämiseen päädytään. On pohdittava, miten ja millä järjestelmään liittyvällä tekniikalla oikeus kilometripohjaisen veron vapautukseen huomioidaan ja todennetaan. Tulee myös päättää, mikä instanssi tekee muutoksenhakukelpoisen päätöksen sekä vastaa vapautuksen myöntämisestä käytännössä.

3. Eri ministeriöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä on tehostettava vammaisen henkilön liikkumisoikeuden turvaamiseksi.

Vammaisfoorumi korostaa ministeriöiden (LVM, OM, STM) hallinnon alat ylittävän ja vammaisjärjestöjen välisen yhteistyön merkitystä. Vammaisten henkilöiden liikkumisen turvaamisen, auton hankinnan ja käytön tukemisen siirtäminen autoveronpalautuksesta suoran tuen piirin on ollut jo pitkään vireillä.

Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa (VAMPO 2010–2015) todetaan, että: ”kehitetään auton hankintatukijärjestelmä, joka korvaa autoveron palautusjärjestelmän ja vammaispalvelulain mukaisen tuen (toimenpide 20., 3.1.3., s.47)”. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa vuodelle 2012 on kirjattu: ”Tehdään kokonaisselvitys vammaisten apuvälinepalveluista mukaan lukien auton hankintajärjestelmä ja avustajakoirat”.

Hallitusohjelman mukainen vammaisten apuvälinepalvelujen kokonaisselvitys, johon liittyy muun muassa auton hankintajärjestelmän uudistamista koskeva selvitys, ajoittuu sosiaali- ja terveysministeriön toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2014–2015. Tässä yhteydessä arvioidaan mahdollisuus uudistaa myös nykyistä autoveronpalautukseen perustuvaa tukea, johon myös työryhmän ehdottama mahdollinen kilometripohjainen tievero liittyy.

Lopuksi

Suomen perustuslaki ja YK:n vammaissopimus peräänkuuluttavat yhdenvertaisuutta ja vammaisen henkilön tasa-arvoista osallistumista yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Käytännössä yhdenvertaisuus, liikkumisvapaus ja osallistuminen yhteiskuntaan eivät kuitenkaan toteudu toivotulla tavalla. Näiden oikeuksien turvaamiseksi tarvitsemme ajoneuvon hankintaa sekä käyttöä tukevan järjestelmän, joka ottaa huomioon vammaisen henkilön yksilölliset liikkumistarpeet ja – edellytykset, diagnoosista riippumatta.

Lisätietoja:

Kirsi Kosonen, terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto ry, puh 0400 623 520, kirsi.kosonen@invalidiliitto.fi

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Vammaisten henkilöiden auton hankintatukijärjestelmän kehittäminen

Muistio STM 21.10.2011
Vammaisjärjestöt