Nuorisolain uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16

Näkövammaisten Keskusliitto ry
27.11.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Lausunto on lausuntopyynnön mukaisesti jätetty www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta

Työryhmän esittämän uuden nuorisolain tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Luku 2.3 Kansainvälinen kehitys, Euroopan unioni ja Pohjoismaiden lainsäädäntö

Näkövammaisten Keskusliitto esittää lukuun lisättäväksi maininnan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta. Suomi on allekirjoituksellaan sitoutunut sopimukseen ja sen ratifiointi on viimein toteutumassa vuonna 2016.

2 luku Valtion nuorisotyö ja -politiikka

5 § Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvosto hyväksyisi joka neljäs vuosi valtion nuorisopolitiikan ohjelman. Pykälän 3 momentin mukaan ohjelman valmistelussa tulisi kuulla nuoria ja nuorisotyön ja – politiikan keskeisiä tahoja.

Näkövammaisten Keskusliitto edellyttää, että ohjelmaa valmisteltaessa kuullaan myös vammaisia nuoria ja vammaisjärjestöjä. Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan nuoria voitaisiin kuulla suoraan esimerkiksi sähköisen osallistumisen välinein. Jotta näkövammaiset nuoret voivat osallistua kuulemiseen yhdenvertaisesti muiden nuorten kanssa, käytettävien sähköisen osallistumisen välineiden on oltava esteettömiä, saavutettavia ja käytettäviä. Näkövammaisten Keskusliitto vaatii, että nämä periaatteet toteutuvat nuorten kuulemisessa.

3 luku Kuntien nuorisotyö ja -politiikka sekä monialainen yhteistyö

10 § Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa tuen tarpeessa olevaa nuorta sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuutta yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että etsivän nuorisotyön on palveltava myös näkövammaisia nuoria. Näkövamma ei saa olla este, vaan näkövammaisen nuoren on päästävä yhdenvertaisesti etsivän nuorisotyön piiriin, jos hänellä on siihen tarvetta. Nykyisen mahdollisuudet ovat vaihtelevat.

11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Pykälän 4 momenttiin esitetään lisättäväksi kirjaus Kansaneläkelaitoksen oikeudesta luovuttaa nuorta koskevia tietoja etsivää nuorisotyötä varten. Näkövammaisten Keskusliiton mielestä lisäys on hyvä, sillä esimerkiksi suurin osa näkövammaisista opiskelijoista saa opintoihinsa taloudellisena tukena Kansaneläkelaitoksen maksamaa nuoren kuntoutusrahaa tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa. Tällöin opiskelujen etenemiseen tai keskeyttämiseen liittyvät hankaluudet ovat Kansaneläkelaitoksen tiedossa ja nuori voisi saada tarvitsemaansa apua ja tukea, jos hän tulisi ohjatuksi esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön.

12 § Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä

Pykälän 4 momentin mukaan etsivän nuorisotyön olisi sopivalla tavalla ilmoitettava sopimuksen perusteella rekisteriin luovutetuista tiedoista nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle ilman aiheetonta viivettä. Näkövammaisten Keskusliitto edellyttää, että ilmoitettaessa käytetään esteetöntä ja saavutettavaa viestintää. Ellei näin toimita, näkövammaiset nuoret ja näkövammaiset huoltajat eivät voi saada tietoja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lisäksi on huomattava, että ilmoittajatahojen työntekijöissä voi olla näkövammaisia, joten myös rekisterin ja kaikkien siihen liittyvien toimintojen on oltava esteettömästi ja saavutettavasti toteutettuja.

4 luku Valtionrahoitus

19 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

Pykälässä säädettäisiin työpajatoimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. Näkövammaisten Keskusliitto huomauttaa, että nuorten työpajojen ja niissä järjestettävän toiminnan on oltava todellinen vaihtoehto myös näkövammaisille nuorille. Nykyisin ne ovat useimmiten heidän ulottumattomissaan. Työpajoissa on oltava osaamista näkövammaisten nuorten ohjaamiseen. Oman työnsä tukena työpajojen työntekijät voivat käyttää Näkövammaisten Keskusliitossa olevaa työllisyyteen liittyvää asiantuntemusta.

5 luku Erinäiset säännökset

22 § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

Pykälässä esitetään säädettäväksi velvollisuudesta järjestää nuorille ja lapsille mahdollisuus osallistua tai vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä nuorten ja lasten kuulemisesta mainituissa asioissa. Säännös koskisi sekä 7-29 -vuotiaita, eli uuden nuorisolain 3 §:n määritelmän mukaisia nuoria, että alle 7-vuotiaita lapsia.

Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että näkövammaisten ja muulla tavoin vammaisten nuorten osallistumismahdollisuudet on taattava. Heillä on oltava yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus osallistua kuin kunnan vammattomilla nuorilla.

Lisätietoja

koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Timo Kuoppala
ts. järjestöjohtaja