24.9.2019
Lau­sun­to: Luon­nos puh­taus- ja kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan am­mat­ti­tut­kin­non, hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­mi­nen, muut­ta­mi­sek­si SO­RA-tut­kin­nok­si

Opetushallitus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00530 Helsinki
kirjaamo@oph.fi

Luonnos puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, henkilökohtainen avustaminen, muuttamiseksi SORA-tutkinnoksi

Näkövammaisten liitto ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua 4.9.2019 päivätystä luonnoksesta, joka käsittelee puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, henkilökohtainen avustaminen, muuttamista SORA-tutkinnoksi. Näkövammaisten liitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa. Suomessa on näkövammaisia ihmisiä 50 000 - 60 000.

Henkilökohtainen avustaminen on ollut puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteissa (OPH-2442-2017) 1.1.2018 alkaen. Lausuntokierroksella olevassa muistiossa Opetushallitus ehdottaa, että ammatillisen koulutuksen asetukseen (673/2017, 20 § 3 mom) lisättäisiin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, henkilökohtaisen avun osaamisala. Muutos ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2020.

Näkövammaisten liitto suhtautuu esitykseen myönteisesti. Muutos mahdollistaa nykyistä paremmin tutkinnon kehittämisen, jonka Näkövammaisten liitto katsoo tarpeelliseksi.

On kuitenkin välttämätöntä huolehtia, ettei SORA-tutkinnoksi muuttaminen rajaa pois opiskelijoita, jotka tosiasiassa voivat toimia henkilökohtaisina avustajina. Opiskelun erityisjärjestelyt ja kohtuulliset mukautukset on varmistettava.

Lisätietoja

Järjestöjohtaja Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi


Näkövammaisten liitto ry

Jukka Tahvanainen      
toimitusjohtaja      

Sari Kokko
järjestöjohtaja