31.7.2018
Lau­sun­to: Luon­nos hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si edus­kun­nal­le Maail­man pos­ti­lii­ton yleis­so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä ja laik­si yleis­so­pi­muk­sen lain­sää­dän­nön alaan kuu­lu­vien mää­räys­ten voi­maan­saat­ta­mi­ses­ta

Asia:  LVM/1096/03/2018

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Näkövammaisten liitto ry (NKL) kannattaa hallituksen esitystä lukuun ottamatta maksuttomia postilähetyksiä koskevaa Dohan yleissopimuksen varaumaa.

Suomi on vertailumaista ainoa, jossa merkittävä osa sokeainlähetysten kustannuksista kohdistuu niitä lähettäville laitoksille ja yhdistyksille (HE 29/2014 vp). STM:n näkövammaispostin lähettämiseen myöntämä avustus ei kata esimerkiksi näkövammaisten kirjaston (Laki näkövammaisten kirjastosta 638/1996) pistekirjoitus- ja äänikirjalähetyksiä. Äänikirjojen välityksen siirtyminen verkkoon jatkuu, mutta pistekirjoitus- ja äänitallennelähetysten suoraan lähettäjälle kohdistuvat postimaksut ovat vaikuttaneet erityisesti iäkkäimpien näkövammaisten henkilöiden äänikirja- ja pistekirjoituspalveluihin heikentävästi.

NKL pitää hyvänä, että säädöstasolla vahvistetaan yksityishenkilöiden oikeus lähettää pistekirjoitusta postimaksutta. NKL katsoo, että pistekirjoitustuotteiden ja myös äänitallenteiden lähettämisen tulisi yleissopimuksen 16 artiklan ja kansainvälisen vallitsevan käytännön mukaisesti olla Suomessakin maksutonta sokeita henkilöitä palveleville yhdistyksille ja laitoksille. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa postioperaattori saa valtiolta kompensaation sokeainlähetyksistä, mutta Tanskassa postimaksuttomia lähetyksiä koskevat velvoitteet on sisällytetty operaattorin lupaehtoihin. Muutos toteuttaisi nykytilannetta paremmin YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteita edistää vammaisten ihmisten tiedonsaantia.

Iiro Nummela
Näkövammaisten liitto ry