21.8.2017
Lau­sun­to luon­nok­ses­ta ylei­sen edun ka­na­vien uu­tis- ja ajan­koh­tais­toi­min­nan tu­ke­mi­ses­ta an­net­ta­vas­ta val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­ses­ta

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi emil.asp@lvm.fi

Viite: Lausuntopyyntö LVM/1306/03/2017

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta annettavasta valtioneuvoston asetuksesta

Näkövammaisten liitto ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta annettavasta valtioneuvoston asetuksesta.

NKL pitää kannatettavana asetusluonnoksen tavoitteita tarjota kannuste uutistoiminnan ylläpitämiseen tai aloittamiseen, yleisen edun ohjelmistotoimiluvan hakemiseen sekä varmistaa yleisen edun kanavien saatavuus koko maan alueella. Yleisen edun kanavien tukemisen avulla voidaan osaltaan varmistaa uutis- ja ajankohtaistoiminnan monimuotoisuutta ja vaihtoehtoiset, pääasiassa kaupallisella rahoituksella toimivat, kaikille maksutta saatavilla olevat uutislähteet televisiossa.

Näkövammaisten kannalta keskeinen asia on varmistaa uutis- ja ajankohtaistoiminnan saavutettavuus. Tämä edellyttää äänitekstityspalvelun liittämistä kyseisen toiminnan vieraskielisiin osuuksiin. NKL on esittänyt kesäkuussa antamassaan lausunnossa tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta äänitekstityspalvelun lisäämistä vieraskielisten ohjelmien lisäksi  vieraskielisiä osuuksia sisältäviin suomen- ja ruotsinkielisiin ohjelmiin.

NKL on neuvotellut pitkään Yleisradion kanssa äänitekstityspalvelun saamiseksi suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien vieraskielisiin osuuksiin, erityisesti uutis- ja ajankohtaisohjelmiin. Lupauksia on annettu, mutta toteutusta ei ole tehty. Yhdenvertaisuusnäkökulma huomioon ottaen on perusteltua velvoittaa lain tasolla tv-kanavat lisäämään äänipalvelu myös suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien suomeksi ja/tai ruotsiksi tekstitettyihin vieraskielisiin osuuksiin.

Myöskään kaupalliset tv-kanavat eivät ole lisänneet äänitekstityspalvelua uutis- ja ajankohtaistoiminnan vieraskielisiin osuuksiin. Nyt käsillä oleva asetusluonnos antaa tähän hyvän mahdollisuuden ja NKL toivoo liikenne- ja viestintäministeriöltä tehokasta ohjausta palvelun toteuttamiseksi. NKL vaatii, että yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisen ehtona on äänitekstityspalvelun liittäminen kyseiseen toimintaan.

Ongelmana asetusluonnoksessa on, että siinä esitettävä yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki on määräaikainen. Ratkaisu ei ole pysyvä, mutta antaa oikein toteutettuna hyvän lähtökohdan edistää ja kehittää uutis- ja ajankohtaistoiminnan saavutettavuutta myös näkövammaisille.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Iiro Nummela, p. 050 464 5339, iiro.nummela@nkl.fi        

Järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi

Näkövammaisten liitto ry

Jukka Tahvanainen       
toimitusjohtaja       

Sari Kokko
järjestöjohtaja