Lausunto 5.2.2015
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si lu­kio­lais­sa, am­ma­til­li­ses­ta pe­rus­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tus­sa lais­sa ja am­ma­til­li­ses­ta ai­kuis­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tus­sa lais­sa tar­koi­te­tun kou­lu­tuk­sen ra­hoi­tuk­ses­ta ja laeik­si lu­kio­lain, am­ma­til­li­ses­ta pe­rus­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun lain, am­ma­til­li­ses­ta ai­kuis­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun lain 18 §:n ja opis­ke­li­ja­va­lin­ta­re­kis­te­ris­tä, kor­kea­kou­lu­jen val­ta­kun­nal­li­ses­ta tie­to­va­ran­nos­ta ja yliop­pi­las­tut­kin­to­re­kis­te­ris­tä an­ne­tun lain 7 ja 9 §:n muut­ta­mi­ses­ta HE 310/2014 vp

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Eduskunta
Sivistysvaliokunta

Taustaa

Vammaisfoorumi ry on tutustunut sivistysvaliokunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen 310/2014.
 
Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta  annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta.
 
Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää sivistysvaliokunnan huomiota tutkinnon suorittamisajan joustavuuteen sekä opiskelijoiden poissaolo-oikeutta koskeviin rajauksiin. Nämä ovat keskeisiä vammaisten opiskelijoiden kannalta. Lisäksi Vammaisfoorumi huomauttaa laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta olevasta uusien pykälien päällekkäisyydestä.

Laki lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta:

2 luku Rahoituksen perusteet ja kunnan omarahoitusosuus

10 § Opiskelijan ottaminen huomioon perusrahoituksen perusteena lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Pykälän 1 momentin mukaan ammatillisten perustutkintojen rahoituksessa koulutuksen alkaessa vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa oleva opiskelija otettaisiin huomioon perusrahoituksen perusteeksi enintään kolmen opiskelijavuoden ajan ja muu opiskelija enintään kahden opiskelijavuoden ajan. Lukiokoulutuksen rahoituksessa opiskelija otettaisiin huomioon perusrahoituksen perusteeksi kolmen opiskelijavuoden ajan. Säännös ei kuitenkaan rajaisi opiskelijan opiskeluoikeutta koskevaa aikaa.
 
Vammaisfoorumi suhtautuu esitykseen kriittisesti ja näkee siinä uhkia vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämällä lausuntokierroksella perusrahoituksen rajaamista kolmeen vuoteen kritisoitiin monista syistä. Rahoituksen kolmivuotisuus ei välttämättä ota riittävästi huomioon esimerkiksi vieraskielisten tai vammaisten opiskelijoiden tarpeita.
 
Vammaisfoorumi pitää erittäin tärkeänä, että lukion ja ammatillisen koulutuksen voi tulevaisuudessakin tosiasiassa suorittaa kolmea vuotta pidemmässä ajassa. Useat vammaiset opiskelijat käyvät lukiota 3,5-4 vuotta, sillä vamma saattaa hidastaa opiskelua. Esimerkiksi näkövammaisella lukeminen on hitaampaa ja opiskelumateriaalien saatavuudessa voi olla ongelmia. CP-vammaisella voi olla ongelmia hienomotoriikan kanssa, mikä hidastaa muun muassa kirjoittamista.
 
Perusrahoitukseen esitettävä rajaus ei saa vaikuttaa kielteisesti tähän mahdollisuuteen. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset eivät saa, edes hienovaraisesti, pakottaa vammaista opiskelijaa valmistumaan kolmessa vuodessa, jos se ei ole käytännössä mahdollista eikä tarkoituksenmukaista.
 
Näkövammaisten Keskusliiton tekemässä näkövammaisten opiskelijoiden arkea koskevassa selvityksessä näkövammaiset lukiolaiset  toivat selkeästi esiin, että lukiota on parempi käydä pidempään ja saada kunnollinen todistus kuin käydä se kolmessa vuodessa ja saada omaa osaamista heikompi todistus (Kokko & Montonen 2013).

Lukiolaki

24 § Opiskeluaika

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin poissaolevaksi ilmoittautumisesta. Esityksen mukaan opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisistä syistä tai ollessaan oman sairauden tai vaikean elämäntilanteen vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan. Yksityiskohtaisissa perusteluissa tämän todetaan olevan yhteneväinen ammattikorkeakoululakiin ja yliopistolakiin esitettävien muutosten (HE 243/2014) kanssa. Ammattikorkeakoululakia ja yliopistolakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että otettuaan opiskelupaikan vastaan  opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan.
 
Lukiolain 24 §:n 3 momentin 3 kohdassa mainitaan kuitenkin vain sairaus tai vaikea elämäntilanne. Vammainen opiskelija ei ole sairas, eikä vammaa voida edes katsoa vaikeaksi elämäntilanteeksi. Jotta lukiolaki vastaisi tavoitteiden mukaisesti ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakia, tulee 3 kohtaan lisätä sana vamma. Vaikka lukiolain 24 pykälässä tarkoitettaisiin myös vammaisia, tulee sana vamma mainita itse pykälässä.
 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että pykälän 4 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan tutkinnon suorittamisaikaan ei laskettaisi sellaista lukukautta, jonka aikana opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi lakisääteisten syiden vuoksi. Lisäksi tutkinnon suorittamisaikaan ei laskettaisi lukukautta, jolloin opiskelija on ensimmäisenä lukuvuotena ilmoittautunut poissa olevaksi 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetun syyn eli oman sairauden tai vaikean elämäntilanteen vuoksi.
 
Vammaisfoorumi toteaa, että hallituksen esitys asettaa vammaiset opiskelijat muita huonompaan asemaan ja on siten yhdenvertaisuuden vastainen. Esitys on ristiriidassa perustuslain (731/1999) yhdenvertaisuutta koskevan 6 §:n ja perusoikeuksien turvaamista koskevan 22 §:n sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa.
 
Esitetyissä yksityiskohtaisissa perusteluissa opiskelijan sairauden tai vaikeanelämän tilanteen osalta vain ensimmäisenä lukuvuotena olevaa poissaoloa ei lasketa opiskeluaikaan. Opiskelija voi joutua olemaan vammaansa tai sairauteensa liittyvän syyn vuoksi poissa ensimmäisenä tai jonain muuna lukuvuotena tai lukukautena. Lisäksi opiskelija voi vammautua tai sairastua kesken lukio-opintojen. Tällöinkin hänen voi olla välttämätöntä olla poissaolevana vamman tai sairauden vuoksi.
 
Näissä tilanteissa ei ole kyse siitä, että vammainen opiskelija haluaisi tehdä jotain muuta kuin opiskella. Kyse on siitä, ettei vammaisen opiskelijan ole mahdollista aloittaa opintoja tai uutta lukukautta arkeen tai opiskeluun liittyvien, vamman aiheuttamien, käytännön ongelmien vuoksi. Voi olla, että nämä käytännön seikat ratkeavat parissa kuukaudessa, mutta vammainen opiskelija ei välttämättä voi aloittaa opintoja kesken lukukauden, sillä yksityiskohtaisten perustelujen mukaan viime sijassa päätös tästä on koulutuksen järjestäjällä.
 
Yllä mainituilla perusteilla on opiskelijan poissaolo vamman takia rinnastettava 3 momentin 1 ja 2 kohtiin eli asepalvelukseen sekä äitiys- ja vanhempainvapaisiin. Vamman tai sairauden vuoksi olevaa poissaoloa ei tule laskea opintojen suoritusaikaan, vaikka se sijoittuisi mihin kohtaan opintoja tahansa.
 
Vammaisfoorumi vaatii, että sivistysvaliokunta muuttaa pykälän 3 momentin 3 kohtaa sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja siten, että vammaisten opiskelijoiden yhdenvertainen asema taataan. Tämä toteutuu, kun 3 momentin 3 kohtaa muutetaan seuraavasti: ”on oman sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen vuoksi kykenemätön opiskelemaan.
 
Ja yksityiskohtaiset perustelut muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Pykälän 4 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan tutkinnon suorittamisaikaan ei laskettaisi sellaista lukukautta, jonka aikana opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamiseksi, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämiseksi taikka oman vamman, sairauden tai vaikean elämäntilanteen vuoksi."
 
Kun yksityiskohtaisten perustelujen virke muutetaan yllä olevan mukaiseksi, saman kappaleen lopusta voidaan poistaa virke:
"Tutkinnon  suorittamisaikaan ei laskettaisi myöskään sellaista lukukautta, jolloin opiskelija on ensimmäisenä lukuvuotena ilmoittautunut poissa olevaksi 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetun syyn eli oman sairauden tai vaikean elämäntilanteen vuoksi."

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta

27 c § Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vammaisfoorumi huomauttaa, että lakiin ammatillisesta peruskoulutuksesta ollaan säätämässä kaksi eri sisältöistä 27 c §:ää. Käsiteltävänä olevassa esityksessä 27 c § käsittelee opiskelupaikan vastaanottamista. Hallituksen esityksessä 211/2014 vastaava 27 c § käsittelee opiskelijaksi ottamisen perusteita ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

31 b § Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Vammaisfoorumi viittaa yllä olevaan lukiolakia koskevaan lausuntoon. Se vaatii pykälään ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin vastaavat muutokset, jotka on esittänyt yllä lukiolain 24 §:n kohdalla.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko


Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri